Przegląd Urologiczny 2011/6 (70) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/6 (70) > Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące...

Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, u których może wystąpić konieczność chirurgii wewnątrzgałkowej, np. zaćmy

Objawowy łagodny rozrost gruczołu krokowego dotyczy około 2,5 mln mężczyzn w Polsce. Rozpoznawanie i leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego uległo zmianie w okresie ostatnich 30-40 lat. Wraz z wprowadzeniem leczenia zachowawczego (farmakoterapii) zmniejszyła się istotnie liczba zabiegów operacyjnych wykonywanych zarówno celem poprawy jakości życia, jak i zabiegów wykonywanych z powodu wskazań bezwzględnych (krwiomocz pochodzenia gruczołowego, całkowite zatrzymanie moczu, kamica pęcherza moczowego, zagrażająca niewydolność nerek).

Badania potwierdzające wpływ stymulacji receptorów &aplha;-adrenergicznych na skurcz okolicy podpęcherzowej stworzyły podstawy do opracowania metody leczenia chorych na łagodny rozrost stercza poprzez stosowanie antagonistów receptorów α1-adrenergicznych. Kolejne badania wykazały, że w sterczu występuje podtyp α1A receptora adrenergicznego (inne podtypy to α1B - występujący w naczyniach i α1D - występujący w pęcherzu moczowym, oskrzelach oraz rdzeniu kręgowym).

Obecnie farmakoterapią pierwszego rzutu są selektywne leki blokujące receptory α1-adrenergiczne, co powoduje m.in. zwiotczenie odcinka sterczowego cewki moczowej, szyi pęcherza moczowego i tym samym zmniejszenie stopnia przeszkody podpęcherzowej. Wśród selektywnych α1-antagonistów można wyróżnić też tzw. leki uroselektywne, blokujące głównie receptor α1A. Receptor α1A, oprócz gruczołu krokowego, występuje też w tęczówce oka [1, 2, 3].

Zaćma związana z wiekiem (tzw. zaćma starcza) występuje zazwyczaj około 50.-60. roku życia. Z czasem powoduje obniżenie ostrości wzroku i jest jedną z głównych przyczyn odwracalnej ślepoty na świecie. Ujawnienie się klinicznych cech objawowego łagodnego rozrostu stercza i zaćmy wzrasta z wiekiem. Postępowaniem z wyboru u chorych na zaćmę jest leczenie chirurgiczne. Obecnie najczęściej stosowaną techniką chirurgiczną jest fakoemulsyfikacja ultradźwiękowa.

Od pięciu lat pojawia się coraz więcej doniesień związanych ze śródoperacyjnym zespołem wiotkiej tęczówki (intraoperative floppy iris syndrome - IFIS), występującym w trakcie operacji zaćmy i mogącym w istotny sposób zwiększać ryzyko niepowodzenia zabiegu oraz powikłań pooperacyjnych.

Wybrane doniesienia wskazują na wzrost ryzyka wystąpienia IFIS u niektórych chorych leczonych metodą blokady receptorów α-adrenergicznych z powodu dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS) [4, 5]. Dlatego postuluje się opracowanie zaleceń okulistycznych i urologicznych zmierzających do zmniejszenia liczby powikłań u grupy wyżej wymienionych chorych, będącymi kandydatami do leczenia chirurgicznego gałki ocznej [4, 6]. Poprawa jakości życia wybranych chorych, którzy są kandydatami do takiego leczenia, wymaga uwzględnienia współdziałania okulisty i urologa.

Definicje i epidemiologia

Łagodny rozrost stercza

Łagodny rozrost stercza (gruczołu krokowego, prostaty - benign prostatic hyperplasia - BPH) jest jedną z najczęściej spotykanych patologii wśród mężczyzn po 50. roku życia. Polega na rozroście tkanki gruczołowej oraz łącznej w obrębie gruczołu krokowego. Częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem i wynosi od 60% u mężczyzn powyżej 60. roku życia do ponad 95% u mężczyzn powyżej 80. roku życia (na podstawie badań autopsyjnych) [1]. Te zmiany doprowadzają do powstania przeszkody podpęcherzowej w odpływie moczu, a następnie do całego szeregu zmian wtórnych w obrębie pęcherza moczowego. Uważa się, że już między 40. a 49. rokiem życia ponad 14% mężczyzn zgłasza objawy LUTS w przebiegu BPH, a ich liczba wzrasta do 50% po 60. roku życia.

Zaćma

Zaćma dzieli się na wrodzoną i nabytą. Zaćma nabyta (cataracta acquisita) może być wtórna (np. w cukrzycy) lub starcza. Zaćma starcza (cataracta senilis) to najczęstsza postać zaćmy. Pojawia się zwykle po 50. roku życia jako wynik fizycznych i biochemicznych zaburzeń stanu białek soczewki. Początkowo obserwuje się wzrost ilości wody w soczewce, a następnie stopniowy jej spadek.
Ze względu na stopień zaawansowania zmian wyróżniamy:
- zaćmę początkową (cataracta incipiens),
- zaćmę niedojrzałą (cataracta non matura),
- zaćmę dojrzałą (cataracta matura),
- zaćmę przejrzałą (cataracta hypermatura).
Zmiany w rozpuszczalności białek soczewki i pozostające zmętnienia nie są odwracalne. Jedynym skutecznym sposobem przywrócenia funkcji widzenia w oczach z zaćmą jest chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki. Bieżącą techniką operacyjną jest fakoemulsyfikacja[4].

IFIS (intraoperative floppy iris syndrome)

IFIS oznacza stwierdzony śródoperacyjnie zespół wiotkiej tęczówki.
Charakteryzuje się:
- wiotkością zrębu tęczówki,
- skłonnością falującego zrębu tęczówki do przemieszczania się w kierunku głowicy fakoemulsyfikatora,
- postępującym śródoperacyjnym zwężeniem źrenicy,
- słabą odpowiedzią tęczówki na leki rozszerzające.

Wystąpienie zespołu IFIS (1,5-3%) w trakcie zabiegu może prowadzić do ciężkich powikłań śród- i pooperacyjnych (m.in. urazu tęczówki, przerwania ciągłości torby tylnej z utratą ciała szklistego, pozostawieniem mas korowych w komorze tylnej, obrzęku plamki) [4, 7].

Patogeneza zespołu IFIS

Prospektywne i retrospektywne badania wykazały, że prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu IFIS wzrasta 3-10-krotnie w przypadku stosowania leków blokujących receptory α1A-adrenergiczne. Ryzyka wystąpienia IFIS nie zmniejsza w istotny sposób odstawienie leków α-adrenolitycznych przed zabiegiem operacyjnym. Zespół IFIS był opisywany również u chorych, którzy zaprzestali terapii tamsulozyną w okresie do roku przed zabiegiem operacyjnym z powodu zaćmy [4, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Rycina 1
Prawidłowa tęczówka
Rycina 2
Zespół IFIS

Badania histopatologiczne wykazały, że tamsulozyna powoduje ścieńczenie mięśnia rozszerzającego źrenicę, bez zmian w grubości podścieliska. Zmiany te mają charakter utrwalony, co jest prawdopodobnie związane z długotrwałą blokadą receptorów α1A-adrenergicznych w obrębie tęczówki. Wykazano też, że terapia tamsulozyną powoduje zanik miofibryli w obrębie mięśnia rozszerzającego źrenicę [3, 4, 13].

BPH i IFIS

Analiza publikacji dotyczących IFIS oraz operacji zaćmy wykazała, że wśród chorych operowanych z powodu zaćmy od 1% do 3% poddano leczeniu tamsulozyną. Badania przeprowadzone w odniesieniu do innych inhibitorów receptora α1-adrenergicznego wykazały, że w mniejszym stopniu zwiększają one ryzyko wystąpienia IFIS [4, 6, 9, 12].

Zapobieganie zespołowi IFIS

Obecnie nie jest znany sposób zapobiegania IFIS. Odstawienie leków blokujących receptory α1-adrenergiczne nie zmniejsza ryzyka wystąpienia IFIS. Nie jest znany też czas cofnięcia się zmian w obrębie gałki ocznej po odstawieniu tych leków [4, 5, 10].

Postępowanie w przypadku wystąpienia zespołu IFIS

Każdego chorego, który jest kandydatem do leczenia operacyjnego oka, należy zapytać o przyjmowanie leków o charakterze inhibitora receptora α1A-adrenergicznego. Powyższa wiedza jest niezbędna w każdym przypadku leczenia operacyjnego zaćmy. Ma to na celu zapobieganie powikłaniom śródoperacyjnym w przebiegu IFIS [4, 8, 11].

Implikacje praktyczne związane ze zwiększonym ryzykiem zespołu IFIS u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego leczonych metodą blokady receptorów α-adrenergicznych

Lekami pierwszego rzutu w leczeniu BPH są antagoniści receptora α-adrenergicznego. Powodują one zmniejszenie napięcia mięśni gładkich torebki i zrębu gruczołu krokowego oraz szyi pęcherza moczowego. Najbardziej selektywnym lekiem α-adrenolitycznym jest tamsulozyna. Dlatego przy planowaniu leczenia chirurgicznego zaćmy celowe jest uzyskanie informacji na temat selektywnego leczenia α-adrenolitycznego w przebiegu BPH [4, 5, 14, 15].

Wnioski

 • IFIS może prowadzić do powikłań śródoperacyjnych w trakcie operacji oka.
 • Jednym z najważniejszych czynników wystąpienia IFIS może być terapia wysoce selektywnymi lekami α-adrenolitycznymi.
 • Powikłania związane z IFIS można ograniczyć, jeśli wiadomo przed zabiegiem operacyjnym, że pacjent stosuje leki α-adrenolityczne.

Zalecenia

 • Celem zmniejszenia ryzyka powikłań śród- i pooperacyjnych związanych z zespołem IFIS okulista powinien uzyskać informację o leczeniu selektywnymi lekami α-adrenolitycznymi.
 • Chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego urolog przed rozpoczęciem terapii α-adrenolitykami powinien poinformować o możliwych powikłaniach okulistycznych.


dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU, prof. nadzw.
Kliniczny Dział Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
Wydział Nauk o Zdrowiu UJK
Klinika Urologii I Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP w Warszawie
dr n. med. Dariusz Dobrowolski
Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ, Katowice
dr hab n. med. Tomasz Drewa, FEBU, prof. nadzw.
Zakład Inżynierii Tkankowej UMK, Bydgoszcz
Kliniczny Dział Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
dr n. med. Anna M. Ambroziak
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
dr n. med. Sławomir Teper
Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ, Katowice
prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski
I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
Klinika Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus WUM, Warszawa
zdjęcia: dr n. med. Justyna Izdebska
Szpital Okulistyczny, Warszawa

Piśmienictwo

 1. Oelke M, Gravas S. Relevance of benign prostatic hyperplasia and associated conditions for urologists, health care systems, and society. World J Urol 2010; 28:1-2.
 2. Roehrborn CG. BPH progression: concept and key learning from MTOPS, ALTESS, COMBAT, and ALF-ONE. BJU Int 2008; 101 Suppl 3:17-21
 3. Goseki T, Shimizu K, Ishikawa H, Nishimoto H, Uga S, Nemoto N, Patil PN. Possible mechanism of intraoperative floppy iris syndrome: a clinicopathological study. Br J Ophthalmol 2008; 92:1156-1158
 4. Chang DF, Braga-Mele R, Mamalis N, Masket S, Miller KM, Nichamin LD, Packard RB, Packer M. ASCRS White Paper: clinical review of intraoperative floppy-iris syndrome. J Cataract Refract Surg 2008; 34:2153-2162
 5. Al-Hussaini ZK, McVary KT. Alpha-blockers and intraoperative floppy iris syndrome: ophthalmic adverse events following cataract surgery. Curr Urol Rep 2010; 11:242-248
 6. Chang DF. Floppy iris syndrome: why BPH treatment can complicate cataract surgery. Am Fam Physician 2009; 79:1051, 1055-1051, 1056
 7. Chang DF, Campbell JR. Intraoperative floppy iris syndrome associated with tamsulosin. J Cataract Refract Surg 2005; 31:664-673
 8. Nguyen DQ, Sebastian RT, Kyle G. Intraoperative floppy iris syndrome associated with tamsulosin. J Cataract Refract Surg 2005; 31:2240.
 9. Amin K, Fong K, Horgan SE. Incidence of intra-operative floppy iris syndrome in a U.K. district general hospital and implications for future workload. Surgeon 2008; 6:207-209
 10. Shah N, Tendulkar M, Brown R. Should we anticipate intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) even with very short history of tamsulosin? Eye (Lond) 2009; 23:740
 11. Altan-Yaycioglu R, Gedik S, Pelit A, Akova YA, Akman A. Clinical factors associated with floppy iris signs: a prospective study from two centers. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2009; 40:232-238
 12. Krajka-Lauer J, Zdybel E, Lipowski P, Lauer W, Łukaszewicz M, Raczyńska K, Zespół wiotkiej tęczówki wikłający operację usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, Ann. Acad. Med. Gedan., 2007; 37, 63-70.
 13. Santaella RM, Destafeno JJ, Stinnett SS, Proia AD, Chang DF, Kim T. The effect of alpha1-adrenergic receptor antagonist tamsulosin (Flomax) on iris dilator smooth muscle anatomy. Ophthalmology 2010; 117:1743-1749
 14. Chang DF, Braga-Mele R, Mamalis N, Masket S, Miller KM, Nichamin LD, Packard RB, Packer M. Clinical experience with intraoperative floppy-iris syndrome. Results of the 2008 ASCRS member survey. J Cataract Refract Surg 2008; 34:1201-1209
 15. Ambroziak AM, Krawczyk P, Chłosta P, Izdebska J, Czapczyńska E, Szaflik J: Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) - patofizjologia, konsekwencje mikrochirurgiczne i zasady postępowania. Okulistyka 2011; 5; Epub. Ahead of print