Przegląd Urologiczny 2010/4 (62) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/4 (62) > Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej"...

Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy

Wprowadzenie

Rozpoznanie raka stercza (prostate cancer - PCa) u mężczyzn, u których jedyną przesłanką sugerującą istnienie tego nowotworu jest podwyższenie, nawet niewielkiego stopnia, stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy (serum prostate-specific antigen - s.PSA), opiera się na wielomiejscowej biopsji rdzeniowej gruczołu krokowego wykonanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej (TRUScoreBx), obejmującej pobranie rdzeni tkankowych głównie z obwodowej strefy stercza. Pionierem koncepcji randomowej biopsji tego rodzaju jest Hodge, który w 1989 roku opublikował wyniki badań dotyczących wykrywalności PCa uzyskanej dzięki ujednoliconej biopsji 6-miejscowej (sextant biopsy), polegającej na pobraniu 3 rdzeni tkankowych z prawej i 3 rdzeni z lewej strefy obwodowej. Liczba rdzeni pobieranych w ramach biopsji sekstantowej nie zależy od objętości stercza, i tym samym wydawała się u niektórych mężczyzn zbyt mała. Dlatego schematy TRUScoreBx zaproponowane kolejno przez innych autorów (ryc. 1) obejmują większe liczby rdzeni tkankowych, zwłaszcza w przypadku wyraźnego powiększenia gruczołu krokowego, i uwzględniają pobieranie rdzeni z tych obszarów strefy obwodowej, w których prawdopodobieństwo istnienia PCa jest szczególnie duże - tj. z obszarów bocznych oraz z obszaru okołowierzchołkowego [2, 7, 10-15].

Rycina 1
Przykłady schematów wielomiejscowej biopsji ”mappingowej” stercza wykonanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, opracowanych przez różnych autorów
Tabela 1
Dodatnia wartość przepowiadająca (PPV) biopsji ”mappingowych” w zależności od liczby i umiejscowienia pobieranych rdzeni tkankowych

Mnogość zaproponowanych schematów "mappingowej" TRUScoreBx świadczy o tym, że żaden z nich nie spełnia oczekiwań pod względem skuteczności diagnostycznej (tab. 1).

Jakkolwiek, niezależnie od tego, że na prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku biopsji (wykrycia PCa) u mężczyzn, u których wynik badania stercza palcem przez odbytnicę (digital rectal examination - DRE) ani TRUS nie sugerują istnienia PCa, wpływa s.PSA oznaczone przed biopsją - prawdopodobieństwo to jest tym większe, im wyższe jest s.PSA [30]; zależy ono także od liczby wycinków pobranych w ramach biopsji oraz od relacji między tą liczbą a objętością stercza [2]. Powszechnie przyjmuje się, że głównym miernikiem warunkującym określenie liczby rdzeni tkankowych pobieranych w czasie "mappingowej" TRUScoreBx jest objętość gruczołu krokowego [16]. Niemniej jednak na całkowitą objętość stercza (proste volume - Pv) składa się zarówno objętość stref środkowej i przejściowej, w których częstość występowania PCa jest znikoma (tylko u 2% chorych, u których wykryto PCa, utkanie nowotworu stwierdzono wyłącznie w obrębie tych stref [19]), jak i objętość stref obwodowych, będących głównie siedliskiem PCa. Wobec tego logiczne wydaje się uzależnienie liczby wycinków pobieranych w ramach "mappingowej" TRUScoreBx od wielkości obwodowej części stercza. Określenie objętości tego fragmentu stercza na podstawie TRUS wykorzystywanej do oznaczenia miejsc pobrania rdzeni tkankowych w czasie biopsji jest kłopotliwe. Jednak określenie pola powierzchni tylnej stercza, będącego pośrednim miernikiem rozległości strefy obwodowej, jest możliwe i znacznie prostsze. Wydaje się przy tym, że grubość strefy obwodowej nie ma istotnego znaczenia, ponieważ nie przekracza ona z reguły długości typowego rdzenia tkankowego pobieranego igłą tru-cut w czasie TRUScoreBx.

Cel pracy

Opierając się na przedstawionych założeniach, postanowiono sprawdzić, czy uzależnienie liczby rdzeni tkankowych pobieranych ze stercza w ramach wielomiejscowej biopsji "mappingowej" od wielkości pola powierzchni strefy obwodowej można uznać za praktycznie przydatne u mężczyzn, u których jedyną przesłanką sugerującą możliwość istnienia PCa jest podwyższenie s.PSA, a także postanowiono zbadać, czy wprowadzenie nowego współczynnika
- nazwanego przez nas "gęstością biopsji" (biopsy density - BxD)
- stanowiącego wynik dzielenia (iloraz) liczby rdzeni przez pole
powierzchni tylnej stercza może być pośrednim wyznacznikiem adekwatności tej liczby w stosunku do tej powierzchni pod względem wydolności diagnostycznej "mappingowej" TRUScoreBx.

Rycina 2
Liczby i umiejscowienie rdzeni tkankowych pobieranych w ramach wielomiejscowej biopsji stercza pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej. Kolorem czerwonym oznaczono typowy schemat biopsji sekstantowej

Materiał i metoda

Badaniem objęto 116 "kolejnych" mężczyzn w wieku od 51 do 84 lat (wiek średni = 65,4 lat), u których jedynym wskazaniem do wielomiejscowej TRUScoreBx było podwyższenie s.PSA (od >2,5 ng/ml do 10,0 ng/ml); wyniki DRE i TRUS nie nasuwały u nich podejrzenia PCa. Stężenie PSA w surowicy u tych mężczyzn zawarte było w zakresie od 2,74 ng/ml do 9,93 ng/ml (średnia = 7,03 ng/ml), a średnia gęstość PSA (PSAD) wynosiła 0,17 ng/ml/cm3 (od 0,04 ng/ml/cm3 do 1,83 ng/ml/cm3). Mężczyzn podzielono na 4 grupy w zależności od wymiarów (L - długości i W - szerokości) powierzchni tylnej stercza. Liczby rdzeni tkankowych pobieranych w ramach TRUScoreBx uzależniono od rozległości tej powierzchni - schematy biopsji wykonanych u mężczyzn poszczególnych grup przedstawia rycina 2.

Gęstość biopsji (TRUScoreBxD) obliczono jako stosunek liczby pobranych rdzeni tkankowych do pola powierzchni tylnej ("odbytniczej") stercza, przy czym kształt tego pola przyrównano do elipsy. Stąd gęstość biopsji obliczono ze wzoru: liczba pobranych rdzeni dzielona przez pole powierzchni elipsy, gdzie oś małą elipsy stanowi szerokość stercza - W, oś wielką długość stercza - L.

Rycina 3
TRUScoreBxD = liczba rdzeni / pole powierzchni tylnej stercza W - szerokość stercza, L - długość stercza

Do analizy wpływu gęstości biopsji na wykrywalność raka zastosowano model regresji logitowej. Dla celów analizy regresji zmienną ciągłą skategoryzowano. Punkty odcięcia wyznaczono arbitralnie tak, aby uzyskać kategorie równoliczne. Kategoryzacja gęstości biopsji jako zmiennej ciągłej pozwoliła uniknąć liniowego charakteru zależności. Wprowadzono 3 równoliczne przedziały, ponieważ taka ich liczba jest najmniejszą liczbą pozwalającą zaobserwować inną zależność niż liniowa (zależność między "wykrywalnością" PCa i gęstością biopsji), a jednocześnie umożliwia uzyskanie największej czułości statystycznej.

Wyniki

PCa wykryto u 32 mężczyzn (28%). Rozkład mężczyzn poddanych biopsji według kolejnych schematów, liczby i odsetki dodatnich wyników TRUScoreBx oraz gęstość biopsji w poszczególnych grupach mężczyzn przedstawia tabela 2.

Tabela 2
Rozkład badanych poddanych biopsji według kolejnych schematów, liczby i odsetki wykrytych PCA, gęstości biopsji

Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią zależność szansy wykrycia PCa od gęstości biopsji - szansa uzyskania dodatniego wyniku TRUScoreBx rośnie wraz ze wzrostem gęstości biopsji. Szansa wykrycia raka dla kwartyla mężczyzn o najwyższej gęstościach biopsji okazała się 3,98 (p=0,003) razy większa niż dla kwartyla mężczyzn, u których gęstość biopsji była najmniejsza. Tabela 3 przedstawia parametry przyjętego modelu regresji logitowej wraz z 95-procentowym przedziałem ufności. Wymowę danych zawartych w tabeli 3 ilustruje rycina 4.

Tabela 3
Parametry przyjętego modelu regresji logitowej
Rycina 4
Zależność szansy wykrycia PCA od gęstości biopsji

Dyskusja

Próbą rozstrzygnięcia zależności między wielkością stercza a adekwatną dla niej liczbą rdzeni tkankowych było wprowadzenie w niniejszym badaniu szczególnego miernika, nazwanego "gęstością biopsji". Przed podjęciem analizy badań mających na celu określenie praktycznego znaczenia tego miernika należy podkreślić wyraźnie, że nie traktujemy tych badań jako podstawy do definitywnego określenia "optymalnych wzorców" TRUScoreBx, które można by proponować do powszechnego stosowania. Opracowując projekt niniejszego studium, zamierzaliśmy jedynie sprawdzić, czy koncepcja, która legła u jego podstaw, jest słuszna. Jej istotą jest - jak wspomniano wcześniej - założenie, że liczba rdzeni tkankowych pobieranych w ramach wielomiejscowej TRUScoreBx w przypadku podejrzenia raka stercza o zaawansowaniu T1c powinna być dostosowana do rozległości strefy obwodowej gruczołu krokowego. Dlatego za podstawę podziału materiału klinicznego na grupy przyjęto tylko dwa wymiary stercza: poprzeczny (szerokość - W) i podłużny (długość - L), a pominięto wymiar przednio-tylny (wysokość - H), zależny głównie od stopnia powiększenia stref środkowej i przejściowej gruczołu krokowego. Uzasadnienie pominięcia wysokości stercza jako przesłanki warunkującej liczbę pobieranych rdzeni tkankowych - wobec tego, że do powstania ogniska lub ognisk pierwotnych PCa dochodzi najczęściej w obrębie strefy obwodowej, a izolowany rak strefy przejściowej lub/i środkowej stercza identyfikowanyjesttylkou2%chorychnatennowotwór[19]-wydaje się mieć racjonalne podstawy; zatem miernikiem odniesienia dla kalkulowania liczby rdzeni tkankowych pobieranych z gruczołu krokowego powinna być wielkość tylnej powierzchni stercza, a nie jego objętość. Jeśli rdzenie tkankowe nie obejmą stref przejściowej i środkowej, "wykrywalność" PCa najprawdopodobniej nie zmniejszy się.

W przypadku wzrostu szerokości i długości stercza zwiększa się liczba "kolumn" i "wierszy" ("rzędów") pobieranych rdzeni w kolejnych, zastosowanych w tym badaniu schematach biopsji. Aby równomiernie "bioptować" strefę obwodową stercza, postanowiono rozpoczynać "mapping" od zewnątrz (od obwodu stercza), tzn. od okolicy podtorebkowej i stopniowo przesuwać (pogłębiać) miejsca pobrań w kierunku strefy przejściowej, w której częstość występowania raka jest znacznie mniejsza [20]. Taki sposób pobierania rdzeni tkankowych wykonywanego w projekcji podłużnej zapewnia uzyskanie tkanki ze strefy obwodowej, a kolejne "kolumny" rdzeni tkankowych pobierane bardziej przyśrodkowo przybliżają się do planu "przystrzałkowego" (parasagittal plane), gdzie u części mężczyzn rdzeń tkankowy może objąć tkankę strefy przejściowej (grubość strefy obwodowej w tym miejscu bywa niewielka).

Przyjęcie do praktyki klinicznej "mappingu", w którym stała gęstość biopsji wynosiłaby >0,73 rdzenia/cm2 zapewniłoby zapewne zwiększenie wykrywalności PCa oraz przyczyniłoby się do zmniejszenia i skategoryzowania tzw. błędu biopsji (sampling error). Wdrożenie takiej zasady wymagałoby zwiększenia liczby pobieranych rdzeni w każdej grupie badanych. W grupie I pobierano zgodnie z przyjętym schematem 8 rdzeni, średnie pole powierzchni tylnej stercza wynosiło 15,4 cm2, zatem, aby gęstość biopsji przekraczała 0,73/cm2, należałoby pobierać nie mniej niż 11 rdzeni (0,73 x 15,4 = 11,24). Należne liczby średnie wycinków pobieranych w poszczególnych grupach mężczyzn przedstawia tabela 4.

Mnogość rdzeni tkankowych pobieranych zgodnie z założeniami, które legły u podstaw koncepcji niniejszego badania, a zwłaszcza estymacja teoretyczna stopnia zwiększenia liczb wycinków, który należałoby zapewnić w celu uzyskania poprawy wykrywalności raka skłania do podjęcia rozważań na temat zaproponowanej przed niespełna 10 laty "biopsji saturacyjnej" (saturation biopsy), polegającej na pobraniu bardzo dużej liczby rdzeni tkankowych z gruczołu krokowego i będącej skrajnym przejawem dążenia do zwiększenia liczby rdzeni tkankowych pobieranych w ramach "mappingowej" TRUScoreBx [21-24]. Niemniej biopsje wykonane według schematów zaproponowanych przez nas dalekie są od spełnienia kryteriów biopsji o takim charakterze. Biopsję tego rodzaju, znacznie bardziej inwazyjną od biopsji mniej rozległych, proponowano wykonywać w przypadku ujemnego wyniku pierwszej biopsji, bowiem stosowanie jej pierwszorazowo [25] nie zwiększa prawdopodobieństwa wykrycia PCa [26, 27]. Ostatecznie uznaje się, że biopsja saturacyjna ma zastosowanie w przypadku podejrzenia PCa, które utrzymuje się po "ujemnej" biopsji wielomiejscowej [28].

Tabela 4
Liczby rdzeni tkankowych, które należałoby pobrać, aby zapewnić zwiększenie ”wykrywalności” raka na podstawie wielomiejscowej biopsji rdzeniowej stercza przeprowadzonej z zachowaniem gęstości powierzchniowej tylnej biopsji na poziomie 0,73 rdzenia/cm2

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej kalkulacje liczby rdzeni tkankowych pobieranych w ramach wielomiejscowej TRUScoreBx, jeśli wykonuje się ją jedynie z powodu podwyższenia s.PSA, a także uwzględniwszy uwagi na temat biopsji saturacyjnej, należałoby postulować wyznaczenie wielkości referencyjnych gęstości biopsji. Prawdopodobnie należałoby przyjąć inne wielkości (rosnące) dla biopsji pierwszej, drugiej oraz następnych. Kolejnym, nie mniej istotnym elementem dla wykonania TRUScoreBx jest wybór miejsc, z których należy pobrać wycinki ze stercza. Samo przesunięcie linii biopsji sekstantowej (dwurzędowej) z planu przystrzałkowego na bardziej boczny przyczynia się do zwiększenia wykrywalności PCa o 8% [29]. Ponadto udowodniono częstsze występowanie PCa w obszarach bocznych strefy obwodowej, a szczególnie w jej "rogach przednich", podstawie oraz okolicy przywierzchołkowej [18]. Dlatego w badanych przez nas schematach biopsji uwzględniono równomierny "mapping" tych obszarów, zwłaszcza obszarów bocznych, i zdecydowano o zwiększaniu liczby pobieranych rdzeni tkankowych ze strefy obwodowej wraz ze wzrostem szerokości i długości stercza.

Wnioski

Nowo wprowadzony wyznacznik liczby wycinków, które należy pobrać ze stercza w ramach wielomiejscowej biopsji rdzeniowej wykonanej pod kontrolą ultrasonografii przez odbytniczej wykonanej jedynie z powodu podwyższenia stężenia PSA całkowitego w surowicy - tj. gęstość biopsji - pozwala prowadzić "mapping" stercza ze stałą dokładnością bez względu na wielkość gruczołu krokowego poddanego biopsji.

Utrzymanie gęstości biopsji powyżej 0,73 rdzenia tkankowego na 1 cm2 powierzchni tylnej stercza powoduje zwiększenie szansy wykrycia raka prawie 4-krotnie (x 3,98) w porównaniu z gęstością biopsji mniejszą niż 0,59 rdzenia tkankowego na 1 cm2.

lek. med. Stanisław Szempliński
I Zespół Dydaktyki Urologicznej
Klinika Urologii CMKP
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

lek. med. Elza Modzelewska
I Zespół Dydaktyki Urologicznej
Klinika Urologii CMKP
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

dr n. med. Tomasz Dzik
kierownik Zakładu Patologii
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

dr n. med. Jakub Dobruch
I Zespół Dydaktyki Urologicznej
Klinika Urologii CMKP
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
Klinika Urologii CMKP, I Zespół Dydaktyki Urologicznej - Oddział Urologii
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Piśmiennictwo:

 1. Hodge KK, McNeal JE, Terris MK, Stamey TA. Random systematic versus directed ultrasound guided transrectal core biopsies of the prostate. J Urol 1989;142:71-74; discussion 74-75
 2. Presti JC, Jr., Chang JJ, Bhargava V, Shinohara K. The optimal systematic prostate biopsy scheme should include 8 rather than 6 biopsies: results of a prospective clinical trial. J Urol 2000;163:163-166; discussion 166-167
 3. Chen ME, Johnston DA, Tang K, Babaian RJ, Troncoso P. Detailed mapping of prostate carcinoma foci: biopsy strategy implications. Cancer 2000;89:1800-1809
 4. Applewhite JC, Matlaga BR, McCullough DL, Hall MC. Transrectal ultrasound and biopsy in the early diagnosis of prostate cancer. Cancer Control 2001;8:141-150
 5. Reitburgen JBW, Kranse R, Kirkels WJ, Hoedemaeker F, Schroder FH. Prostate cancer screening: value of the ?seventh? targeted to visible lesions. J Urol 1997;157:58A
 6. Fleshner NE, O'Sullivan M, Premdass C, Fair WR. Clinical significance of small (less than 0.2 cm3) hypoechoic lesions in men with normal digital rectal examinations and prostate-specific antigen levels less than 10 ng/mL. Urology 1999;53:356-358
 7. Gore JL, Shariat SF, Miles BJ, et al. Optimal combinations of systematic sextant and laterally directed biopsies for the detection of prostate cancer. J Urol 2001;165:1554-1559
 8. Werner-Wasik M, Whittington R, Malkowicz SB, et al. Prostate imaging may not be necessary in nonpalpable carcinoma of the prostate. Urology 1997;50:385-389
 9. Djavan B, Zlotta AR, Ekane S, et al. Is one set of sextant biopsies enough to rule out prostate Cancer? Influence of transition and total prostate volumes on prostate cancer yield. Eur Urol 2000;38:218-224
 10. Norberg M, Egevad L, Holmberg L, et al. The sextant protocol for ultrasound-guided core biopsies of the prostate underestimates the presence of cancer. Urology 1997;50:562-566
 11. Eskew LA, Bare RL, McCullough DL. Systematic 5 region prostate biopsy is superior to sextant method for diagnosing carcinoma of the prostate. J Urol 1997;157:199-202; discussion 202-193
 12. Nava L, Montorsi F, Consonni P, et al. Result of a prospective randomized study comparing 6, 12, 18 transrectal ultrasound guided sextant biopsies in patients with elevated PSA, normal DRE and normal prostatic ultrasound. J Urol 1997;157 (Suppl):59A
 13. Ravery V, Goldblatt L, Royer B, et al. Extensive biopsy protocol improves the detection rate of prostate cancer. J Urol 2000;164:393-396
 14. Babaian RJ. Extended field prostate biopsy enhances cancer detection. Urology 2000;55:453-456
 15. Naughton CK, Miller DC, Mager DE, Ornstein DK, Catalona WJ. A prospective randomized trial comparing 6 versus 12 prostate biopsy cores: impact on cancer detection. J Urol 2000;164:388-392
 16. Ung JO, San Francisco IF, Regan MM, DeWolf WC, Olumi AF. The relationship of prostate gland volume to extended needle biopsy on prostate cancer detection. J Urol 2003;169:130-135
 17. Djavan B. Prostate Biopsies and the Vienna Nomograms. Eur Urol 2006;1:500-510
 18. Chen ME, Troncoso P, Johnston DA, Tang K, Babaian RJ. Optimization of prostate biopsy strategy using computer based analysis. J Urol 1997;158:2168-2175
 19. Morote J, Lopez M, Encabo G, de Torres I. Value of routine transition zone biopsies in patients undergoing ultrasound-guided sextant biopsies for the first time. Eur Urol 1999;35:294-297
 20. Epstein JI, Walsh PC, Carter HB. Importance of posterolateral needle biopsies in the detection of prostate cancer. Urology 2001;57:1112-1116
 21. Borboroglu PG, Comer SW, Riffenburgh RH, Amling CL. Extensive repeat transrectal ultrasound guided prostate biopsy in patients with previous benign sextant biopsies. J Urol 2000;163:158-162
 22. Stewart CS, Leibovich BC, Weaver AL, Lieber MM. Prostate cancer diagnosis using a saturation needle biopsy technique after previous negative sextant biopsies. J Urol 2001;166:86-91; discussion 91-82
 23. Fleshner N, Klotz L. Role of "saturation biopsy" in the detection of prostate cancer among difficult diagnostic cases. Urology 2002;60:93-97
 24. Jones JS, Oder M, Zippe CD. Saturation prostate biopsy with periprostatic block can be performed in office. J Urol 2002;168:2108-2110
 25. Gołąb A, Słojewski M, Gliniewicz B, Sikorski A. Prospektywna ocena wyników pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej techniką 6 pól i saturacyjną. Urol Pol 2006;59:16-17
 26. Jones JS, Patel A, Schoenfield L, et al. Saturation technique does not improve cancer detection as an initial prostate biopsy strategy. J Urol 2006;175:485-488
 27. Pepe P, Aragona F. Prostate needle biopsy: 12 vs. 18 cores -- is it necessary? Urol Int 2005;74:19-22
 28. Rabets JC, Jones JS, Patel A, Zippe CD. Prostate cancer detection with office based saturation biopsy in a repeat biopsy population. J Urol 2004;172:94-97
 29. Stamey TA. Making the most out of six systematic sextant biopsies. Urology 1995;45:2-12
 30. Djavan B, Ravery V, Zlotta A, et al. Prospective evaluation of prostate cancer detected on biopsies 1, 2, 3 and 4: when should we stop? J Urol 2001;166:1679-1683