Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego

Znaczenie przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego
Obecność zmian resztkowych w preparatach z cystektomii radykalnej

Urology 2004;63;873-877

Impact of Transurethral Resection of Bladder Tumor
Analysis of Cystectomy Specimens to Evaluate for Residual Tumor

Lee SE, Jeong IG, Ku JH, Kwak C, Lee E, Jeong JS

Autorzy artykułu poddali analizie wyniki leczenia 90 chorych na raka pęcherza moczowego (≤pT2). Elektroresekcję przezcewkową guza pęcherza moczowego (TURBT) wykonywano w celach diagnostycznych i terapeutycznych u wszystkich chorych. Jako doszczętną TURBT określono elektroresekcję guza pęcherza, po której nie stwierdzono nawrotu schorzenia podczas kontrolnej cystoskopii, wykazano obecność warstwy mięśniowej w preparacie pooperacyjnym lub potwierdzono brak obecności raka w wyciętym pęcherzu moczowym (u chorych poddanych cystektomii z powodu guza naciekającego rozpoznanego na podstawie analizy materiału po TURBT). Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy wiekiem, płcią chorych, ilością i kształtem zmian egzofitycznych, przebytą uprzednio TURBT oraz stopniem zaawansowania klinicznego i patologicznego raka a tzw. DoszczętnąTURBT. Spośród 21 chorych dotkniętych powierzchownym rakiem pęcherza (SBC) poddanych nieradykalnej TURBT i spośród 17 z SBC poddanych doszczętnej, radykalnej TURBT zaniżenie stopnia zaawansowania klinicznego wystąpiło odpowiednio u 14 (66,7%)i u 3 (17,7%).
U 10 (29,4%) chorych spośród 34 z naciekającym rakiem pęcherza (T2) i poddanych doszczętnej TURBT stopień zaawansowania raka byłzgodny z oceną patomorfologiczną. U pozostałych chorych z rakiem naciekającym warstwę mięśniową i poddanych radykalnej TURBT stopień zaawansowania klinicznego przewyższał stopień zaawansowania patologicznego. U 3 (16,7%) spośród 18 chorych z rakiem naciekającym i poddanych nieradykalnej TURBT również stwierdzono przeszacowanie stopnia klinicznego zaawansowania. Spośród chorych dotkniętych rakiem w stopniu T2 istotnie dłuższe przeżycie stwierdzono w grupie pT0 w porównaniu z grupą, u której w preparatach po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego stwierdzono guza resztkowego. Wyniki opracowania wskazują, że radykalne przeprowadzenie elektroresekcji przezcewkowej guza pęcherza moczowego jest istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na odległe wyniki leczenia chorych z powierzchownym, a wybranych chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego.