Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) > Przewidywanie wykrycia raka stercza wysokiej...

Przewidywanie wykrycia raka stercza wysokiej złośliwości w dziesięciowycinkowej biopsji przy użyciu czterech kalikreinowych markerów z krwi w badaniu ProtecT

Predicting High–Grade Cancer at Ten–Core Prostate Biopsy Using Four Kallikrein Markers Measured in Blood in the ProtecT Study

Bryant RJ1, Sjoberg DD2, Vickers AJ2, Robinson MC3, Kumar R1, Marsden L1,
Davis M4, Scardino PT5, Donovan J4, Neal DE7, Lilja H1, 5, 7, 8, Hamdy FC1

1 Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford, UK
2 Department of Epidemiology & Biostatistics, Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, New York, NY
3 Department of Cellular Pathology, Royal Victoria Infirmary,
Newcastle upon Tyne, UK
4 School of Social and Community Medicine, University of Bristol, UK
5 Department of Surgery, Urology Service, Memorial Sloan Kettering
Cancer Center
6 Department of Oncology, University of Cambridge, UK
7 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY
8 Institute of Biomedical Technology, University of Tampere, Finland

U wielu mężczyzn kwalifikowanych do biopsji stercza z powody nieprawidłowego PSA nie wykrywa się raka stercza wysokiej złośliwości (tj. Gleason score >7), narażając ich często niepotrzebnie na to inwazyjne badanie diagnostyczne. Wyniki badań retrospektywnych zamrożonych w płynnym azocie surowic krwi pacjentów poddanych biopsjom nasuwają sugestię, że stężenia czterech markerów kalikreinowych mogą być dodatkowym czynnikiem prognostycznym raka stercza wysokiej złośliwości.
U pacjentów uczestniczących w prospektywnym, randomizowanym badaniu doświadczalnym Prostate Testing for Cancer and Treatment wykonano pomiar wolnego PSA (fPSA), nienaruszonego PSA (iPSA) (jednołańcuchowe niekatalityczne wolne PSA, lecz nie wielołańcuchowe wolne PSA cięte katalitycznie pomiędzy Lys145 lub Lys146), całkowitego PSA (tPSA) oraz peptydazy 2 związanej z kalikreiną (hK2) w zamrożonych próbkach krwi 6129 mężczyzn z podwyższonym poziomem PSA (>3,0 ng/ml). Użycie antykoagulowanej krwi dało także możliwość porównania poziomów markerów zarówno w osoczu, jak i surowicy krwi. We wcześniejszych badaniach wykazano, że fPSA oraz iPSA wolniej ulegają degeneracji w osoczu niż w surowicy, jednakże w badaniu nie wykazano znaczącej przewagi wartości prognostycznej dla żadnej z nich. Wyniki pomiaru stężenia markerów z 4765 próbek krwi z dodatkiem antykoagulantu zostały umieszczone w modelach statystycznych, aby przewidzieć wykrycie raka stercza w 10–wycinkowej biopsji rdzeniowej oraz raka stercza wysokiej złośliwości (Gleason score >7). Z powodu małych liczebności niektórych grup zastosowano specjalistyczne metody statystyczne, by móc porównać wyniki badań.
Przewidywanie wyniku biopsji z dodatkowo oceną czterech markerów kalikreinowych porównano z metodą kwalifikacji na podstawie wieku chorego i PSA. Zastosowany model statystyczny pozwoliłby w porównaniu do obecnej metody w reprezentatywnej grupie 1000 mężczyzn ze stężeniem PSA 3,0 ng/ml lub wyższym uniknąć biopsji u 428 osób, przewidziałby 119 przypadków raka wysokiej złośliwości oraz opóźniłby rozpoznanie 14 ze 133 przypadków raka wysokiej złośliwości.
Badanie miało jednak swoje wady. Jedną z nich był pomiar markerów z zamrożonych próbek krwi zamiast ze świeżych. Kolejną wadą była jakość grupy badanych, gdyż 87% pacjentów z poziomem PSA równym lub wyższym 3 ng/ml od razu zgodziło się na biopsję, bez kontroli dynamiki wzrostu PSA w czasie. W praktyce chorzy ci byliby najpierw poddani kilkakrotnym pomiarom celem wykluczenia nienowotworowych powodów wzrostu poziomu PSA.
W podsumowaniu model statystyczny bazujący na pomiarze czterech markerów kalikreinowych został zweryfikowany w dużym prospektywnym badaniu i udowodniono, że zmniejsza liczbę zbędnych biopsji i pozwala zwiększyć odsetek chorych z wykrytym w biopsji rakiem stercza z Gleason score powyżej 7.Oprac.: lek. Piotr Skrudlik