Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) > Aktywny nadzór, prostatektomia radykalna i...

Aktywny nadzór, prostatektomia radykalna i radioterapia w miejscowym raku stercza: projekt badania i wstępne wyniki III fazy randomizowanego badania ProtecT

Active monitoring, radical prostatectomy, or radiotherapy for localised prostate cancer: study design and diagnostic and baseline results of the ProtecT randomised phase 3 trial

Lane JA,1, Donovan JL1, Davis M1, Walsh E1, Dedman D1, Down L1, Turner EL,1, Mason MD2, Metcalfe C1, Peters TJ1, Martin RM1, Neal DE3, Hamdy FC4

1University of Bristol, Bristol, UK

2Cardiff University, Cardiff, UK

3Cambridge University and Cambridge University Hospitals NHS Trust, Cambridge, UK

4Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford, Oxford, UK


W roku 2001 zaprojektowano prospektywne badanie randomizowane o nazwie ProtecT, którego wyniki mogą odpowiedzieć na pytanie o optymalny sposób badań przesiewowych w raku stercza i leczenie. Celem badania jest ocena różnych sposobów postępowania z chorymi na raka stercza klinicznie ograniczonego do narządu, u których rozpoczęto diagnostykę z powodu podwyższonego stężenia PSA. Porównano wydolność kliniczną i opłacalność aktywnego nadzoru, radioterapii konformalnej z pól zewnętrznych poprzedzonej terapią hormonalną oraz radykalną prostatektomię pod kątem wpływu na śmiertelność zależną od raka w 10-letniej obserwacji. Wyniki tego badania będą znane pod koniec 2016 roku.

W przedstawionym artykule omówiono projekt badania oraz sposoby nadzoru onkologicznego nad chorymi w poszczególnych ramionach badania. Badanie to zaprojektowano w latach 90. XX wieku, a rekrutację rozpoczęto w 2001 roku, w którym zaproszono 228 966 mężczyzn w wieku 50–69 lat do badań przesiewowych. Z całej zaproszonej grupy 44% odbyło pierwszą wizytę (100 444 chorych), a u 82 429 oznaczono PSA. Chorzy z PSA co najmniej 3 ng/ml przeszli badanie przezodbytnicze i standaryzowaną 10-punktową biopsję stercza w TRUS. Chorzy z PSA ponad 20 ng/ml byli wyłączani z randomizacji z powodu zbyt dużego ryzyka rozsiewu nowotworowego. W grupie 8566 chorych z PSA 3–19,9 ng/ml 7414 zostało poddanych biopsji stercza. U 2896 chorych zdiagnozowano raka stercza, z których 2417 miało raka ograniczonego do narządu na podstawie DRE i scyntygrafii kości wykonywanej przy PSA ponad 10 ng/ml lub Gleason score (Gl.s.) równy lub powyżej 7. MRI wykonywano jedynie na zlecenie urologa prowadzącego. Kryteria włączenia do badania ostatecznie spełniało łącznie 2664 chorych wraz z uczestnikami badań pilotażowych, a na randomizację wyraziło zgodę 1643 chorych: 545 aktywny nadzór, 545 radioterapia i 533 radykalna prostatektomia. Średni wiek badanej grupy wyniósł 62 lata, ze średnim PSA 4,6 ng/ml. W skali Gleasona: 77% było w stopniu 6, 21% w stopniu 7, a 2% w stopniu 8–10. Klinicznie grupę T1c stanowiło 76%, T2 – 24% chorych. W ramieniu aktywnego nadzoru PSA było oznaczane co 3 miesiące w pierwszym roku, a w kolejnych latach 2 razy w roku. Wzrost PSA o ponad 50% w stosunku do poprzedniego pomiaru skutkował biopsją w następnych 6–9 tygodniach obserwacji oraz dalszymi biopsjami przy nadal rosnącym PSA. W ramieniu chorych leczonych konformalną radioterapią włączano neoadjuwantową hormonoterapię na 3–6 miesięcy, a następnie naświetlano chorych do dawki 74 Gy w 37 frakcjach. PSA oznaczano co 6 miesięcy w pierwszym roku, a potem co 12 miesięcy. Nawrót biochemiczny choroby w grupie radioterapii definiowano jako wzrost PSA o więcej niż 2 ng/ml ponad nadir PSA. W ramieniu chorych operowanych wykonywano w większości przypadków otwartą prostatektomię radykalną, a przy PSA powyżej 10 ng/ml lub Gleason score co najmniej 7 uzupełnioną o obustronną limfadenektomię. Pomiaru PSA dokonywano co 3 miesiące przez pierwszy rok, co 6 miesięcy przez kolejne 2 lata, a następnie co roku. Radioterapię adjuwantową w tej grupie chorych stosowano przy dodatnich marginesach lub nacieku okołosterczowym, a wznowę biochemiczną definiowano jako PSA co najmniej 0,2 ng/ml.

W wielu badaniach dotyczących leczenia raka stercza ograniczonego do narządu 10-letnia obserwacja może być zbyt krótka dla uzyskania znamiennych różnic w przeżywalności obserwowanych grup niskiego ryzyka zgonu. Badanie ProtecT, którego metodologię autorzy przedstawili w tym artykule, spełnia kryteria badania prospektywnego randomizowanego i jako pierwsze może dać odpowiedź na pytanie o efektywność różnych sposobów leczenia tej grupy chorych.


Oprac.: dr hab. n. med. Tomasz Drewniak