Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) > CME-CPD, EU-ACME punkty edukacyjne

CME-CPD, EU-ACME punkty edukacyjne

CME-CPD Project Manager

Co to jest EU-ACME?

EU-ACME, czyli European Urology Accredited Continuing Medical Education, to wspólna inicjatywa i rezultat ścisłej współpracy dwóch europejskich organizacji urologicznych - EBU (European Board of Urology) i EAU (European Association of Urology.). Celem tej inicjatywy jest usprawnienie działania systemu ustawicznego kształcenia medycznego na poziomie ogólnoeuropejskim. Informacja na temat przedsięwzięcia o nazwie EU-ACME pojawiła się po raz pierwszy w biuletynie "EAU Congress News" 25.03.2004 oraz w "Przeglądzie Urologicznym" 3/2004 ("CME-CPD a program EU-ACME").

Założenia EU-ACME

Założenia systemu EU-ACME są podobne do założeń systemu CME-CPD. Oparty jest on na uczestnictwie lekarzy w działaniach edukacyjnych organizowanych przez uprawnione do tego ośrodki naukowe/dydaktyczne i jest sposobem na pogłębianie oraz aktualizowanie wiedzy lekarzy już po zdobyciu specjalizacji. Wydana w styczniu 2005 roku broszura na temat programu EU-ACME to w znacznej mierze powtórzenie informacji zawartych w broszurze Alberto Matosa-Ferreiry wydanej w 2001 roku (broszura "Continuing Medical Education and Continuing Professional Development" w polskiej wersji językowej była rozesłana do wszystkich członków PTU w styczniu 2002 roku). Oto najważniejsze uaktualnienia:

 • W roku 2004 EAU i EBU połączyły siły w celu stworzenia udoskonalonego systemu ustawicznego kształcenia medycznego. Ma się on stać prawdziwym ogólnśuropejskim systemem, do którego należeć będą wszyscy urolodzy w Europie. Aby program EU-ACME odniósł sukces, konieczna jest ścisła współpraca krajowych i międzynarodowych organizacji urologicznych.
 • Komitet EU-ACME tworzą przedstawiciele EBU i EAU.
 • Urolodzy, którzy już uczestniczą w systemie CME-CPD, nie rezygnując z zalet obecnego systemu, będą mogli jednocześnie odczuć korzyści, jakie zapewni nowy, obecnie rozwijany i doskonalony system EU-ACME.
 • Karty CME-CPD wydane przez EBU, służące do automatycznej rejestracji punktów, zostaną zastąpione kartami EU-ACME. Nowe karty i broszury informacyjne będą rozesłane do polskich uczestników razem z raportami rocznymi 2004 (prawdopodobnie do końca maja).
 • Zgodnie z założeniami nowego programu, European Board of Urology będzie nadal odpowiedzialny za wszystkie kwestie prawne i administrowanie punktami CME-CPD.
 • Ogólnoeuropejski charakter programu będzie zapewniony dzięki możliwościom promocyjnym i administracyjnym European Association of Urology.
 • Komitet Akredytacyjny EBU będzie nadal odpowiedzialny za przyznawanie akredytacji imprezom naukowym. Według nowych zaleceń, imprezy organizowane przez firmy nie mogą się ubiegać o akredytacje - firmy mogą jedynie sponsorować imprezy naukowe.
 • Zmniejszona została liczba punktów kredytowych zalecanych do uzyskania w ciągu 5 lat - obowiązująca liczba to 300 (a nie 450).
 • Punkty za prezentację/autorstwo pracy będą przyznawane tylko raz (5 pkt) bez względu na to, ile razy praca ta będzie wygłaszana lub publikowana.
 • Nauka indywidualna (szczegóły w tabeli obok) została zaliczona do kategorii 2 CME - tym samym likwidacji uległa kategoria 6.
 • Tabele zamieszczone poniżej przedstawiają szczegółowy sposób przyznawania punktów za aktywności zaliczone do konkretnych kategorii.

Punktacja kredytowa za atywności naukowe określonych kategorii

Tabela 1
Kategoria 1 CME - aktywności EAU
Tabela 2
Kategoria 2 CME - narodowe i międzynarodowe aktywności naukowe
Tabela 3
Kategoria 3 - CPD
Tabela 4
Kategoria 4 - CPD
Tabela 5
Kategoria 5 - CPD
Tabela 6
Minimalna liczba punktów kredytowych zalecana do uzyskania w ciągu pięciu lat
Tabela 7
Nowy schemat gromadzenia punktów CME-CPD

CME-CPD czyli EU-ACME

System CME-CPD stał się podstawą nowej inicjatywy, która swoją nową nazwę zawdzięcza współpracy EBU i EAU. Uczestnicy CME-CPD, którzy automatycznie należą teraz do EU-ACME, będą kontynuować swoje uczestnictwo w systemie punktów kredytowych, mając świadomość, że system ten jest częścią większego przedsięwzięcia. Bez zmian pozostanie sposób ubiegania się o akredytację imprez, zgłaszanie i rejestracja punktów kredytowych oraz obsługa administracyjna Biura CME-CPD PTU. Polscy uczestnicy systemu, tak jak dotąd, będą otrzymywali dwa razy w roku raporty dotyczące uzyskanych punktów (tzw. raporty cząstkowe i roczne). Punkty kredytowe uzyskane od roku 2002 zachowają swoją ważność. Dobrze znana nazwa CME-CPD będzie nadal funkcjonowała i czas pokaże kiedy całkowicie zastąpi ją EU-ACME.

Warunkiem rejestracji w systemie CME-CPD jest posiadanie specjalizacji z urologii, opłacona składka członkowska za rok 2005 oraz wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do Biura CME-CPD PTU (formularz dostępny jest na stronie internetowej). Rejestracja nowych uczestników do CME-CPD na rok 2005 zostanie zakończona na Kongresie PTU w Lublinie (23-25.06.2005).

Punkty edukacyjne

W lutym 2005 roku projekt porozumienia dotyczący uznania systemu CME-CPD, jako systemu monitorowania doskonalenia zawodowego zgodnego z kryteriami NRL został przekazany władzom Naczelnej Rady Lekarskiej. Polskie Towarzystwo Urologiczne wnioskuje w nim o przeliczanie punktów CME-CPD na punkty edukacyjne oraz o uznanie wstecznie (od roku 2002) punktów uzyskanych przez urologów w ramach systemu CME-CPD. W chwili obecnej oczekiwana jest oficjalna odpowiedź ze strony NRL. Dnia 7.05.2005, w Warszawie, odbędzie się krajowa konferencja na temat: "Miejsce i rola doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli". Konferencja ta, w której udział weźmie prof. Andrzej Borówka, prezes PTU, będzie dobrą okazją do zaprezentowania osiągnięć takich jak egzamin specjalizacyjny z urologii oraz wprowadzenie systemu punktacji kredytowej CME-CPD i akredytacja polskich ośrodków urologii przez EBU.