Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego...

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Rudniku koło Grudziądza

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Dnia 18 września 2004 roku w Rudniku koło Grudziądza, w czasie XXIV Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W zebraniu uczestniczyli również przewodniczący oddziałów terenowych, sekcji i komitetów, delegaci PTU do organizacji międzynarodowych, przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz komisji skrutacyjnej. Zebranie było podzielone na 2 części. W pierwszej części uczestniczyli jedynie członkowie ścisłego zarządu PTU.

W części pierwszej zajmowano się następującymi problemami:
1. Określenie (przedstawienie) kandydata na redaktora naczelnego „Urologii Polskiej”.
W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego redaktora naczelnego „Urologii Polskiej” profesora Jerzego Lorenza została poddana pod głosowanie kandydatura dr. hab. Marka Sosnowskiego. Kandydat wyraził zgodę, chcąc - jak się wyraził - „zmierzyć się z wyzwaniem i przedstawioną propozycją”.

Propozycje kandydata na redaktora „Urologii Polskiej” to:

 • Utworzenia spisu piśmiennictwa
 • Zwiększenie cytowań polskich autorów
 • Poprawienie punktacji KBN czasopisma
 • Powołanie rady naukowej o uznanym statusie naukowym, intensyfikując publikowanie prac o wysokim statusie
 • Uaktywnić działalność komitetu redakcyjnego, podzielić go na działy oraz wybrać redaktorów działów
 • Spowodować dostępność wydawnictwa na drodze internetowej.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawioną kandydaturę.

2. Sprawa siedziby Zarządu Głównego PTU.
Problem konieczności posiadania stałej siedziby przez PTU i obecną sytuację związaną z poszukiwaniem lokalu przedstawił dr Artur Antoniewicz. Zaproponował on zakup lokalu w dzielnicy Warszawa-Mokotów. Obiekt jest znany niektórym członkom PTU od około 2 miesięcy. Powierzchnia lokalu wynosi 235 m2. Pozytywną opinię po wizycie w nowym lokalu przedstawił prof. Andrzej Borkowski. Hipoteka tej nieruchomości nie jest obciążona, a opinie rzeczoznawców są pozytywne.

Po krótkiej przerwie odbyła się druga część zebrania, w której uczestniczyli, oprócz członków zarządu PTU, także przewodniczący oddziałów terenowych, sekcji i komitetów, delegaci PTU do organizacji międzynarodowych, przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz komisji skrutacyjnej. Proponowany program posiedzenia został zaakceptowanych przez obecnych. W części tej omówiono następujące problemy:

 1. Sprawozdanie z Walnego Posiedzenia PTU na 34. Kongresie PTU.
  Dr hab. Marek Sosnowski przedstawił sprawozdanie przewodniczącego ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków PTU na 34. Kongresie PTU w Krakowie. Sprawozdanie zostało wydrukowane także we wcześniejszym numerze „Przeglądu Urologicznego”. Podkreślono, że należy kontynuować dotychczasową formę głosowania, usprawniając jednak dotychczasowy system.

 1. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Dr A. Antoniewicz przedstawił konieczność ponownej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, co jest związane z wyborem nowego Zarządu Głównego PTU. Podkreślił konieczność uzupełnienia dokumentacji do ponownej rejestracji.

 1. Skład nowego Zarządu Głównego PTU.
  Prezes PTU prof. Andrzej Borówka przedstawił propozycję do głosowania podziału funkcji w nowym Zarządzie Głównym PTU:
  • prof. dr hab. med. Andrzej Borówka - prezes
  • prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias - wiceprezes
  • dr hab. med. Romuald Zdrojowy, prof. nadzw. - sekretarz
  • dr med. Artur Antoniewicz - skarbnik
  • prof. dr hab. med. Józef Matych - członek zarządu
  • prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski - członek zarządu

Odbyło się jawne głosowanie. Wyniki głosowania: za - 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów. Dokumentacja głosowania została złożona w archiwum sekretarza ZG PTU.

 1. Sekcja Urologów Wojskowych PTU.
  Prof. H. Zieliński przedstawił wyniki głosowania do władz Sekcji Urologów Wojskowych PTU, które odbyło się w trakcie obecnej konferencji.

 1. Sekcja Adeptów Urologii (SAU).
  Dr Roman Sosnowski przedstawił wyniki wyborów do Zarządu SAU. Nowym przewodniczącym został wybrany dr Tomasz Borkowski. Opracowany został nowy regulamin SAU. Kolega Roman Sosnowski zaapelował o wspieranie i pomoc dla SAU. Prof. Andrzej Borówka podkreślił rolę opiekuna naukowego i zaakceptował osobę dotychczasowego opiekuna.

 1. Wybór redaktora naczelnego „Urologii Polskiej”.
  W związku z upływem kadencji redaktora naczelnego - prof. Jerzego Lorenza, została zaproponowana nowa kandydatura - kol. Marka Sosnowskiego. Nie zgłoszono innej propozycji. Przeprowadzono głosowanie na stanowisko redaktora naczelnego „Urologii Polskiej”. Komisja skrutacyjna w składzie: dr Roman Sosnowski, Ireneusz Ostrowski ogłosiła wyniki głosowania:
  • głosowało - 16
  • za - 13 głosów
  • wstrzymała się - 1 osoba
  • przeciw - 2 głosy

Nowy redaktor naczelny przedstawił propozycję kandydata na stanowisko sekretarza „Urologii Polskiej” - dr. Zbigniewa Jabłonowskiego z Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przeprowadzono głosowanie tajne; skład komisji skrutacyjnej jak poprzednio. Wynik głosowania:

 • oddano 16 głosów
 • za - 16 głosów
 • wstrzymujących się - 0 głosów
 • przeciw - 0 głosów

 1. Sprawozdanie z 34. Kongresu PTU.
  Sprawozdanie przedstawił prof. Zygmunt Dobrowolski. Prezes PTU podziękował za przyjazną współpracę kol. Dobrowolskiemu. Negatywna refleksja dotyczyła małej frekwencji na sali obrad, zwłaszcza na posiedzeniach wybitnych zaproszonych gości. Według powszechnej opinii sesje nagrodowe spełniły swoją rolę. Podkreślono mały udział lokalnych organizatorów w realizacji programu naukowego. Poziom naukowy oceniono wysoko. Prof. Andrzej Borkowski, wobec uwag dotyczących przyznawania nagród na kongresach PTU, zaproponował przedstawienie regulaminu oceny w najbliższym numerze „Przeglądu Urologicznego”. Prof. Andrzej Borówka obiecał przedyskutowanie systemu przyznawania nagród kongresowych na następnych posiedzeniach Zarządu Głównego PTU.
  Finansowe rozliczenie kongresu przedstawił dr A. Antoniewicz:
  • Budżet oscylował w kwocie około 1 mln PLN; dokumentacja w posiadaniu skarbnika ZG PTU, dr. A. Antoniewicza.
  • Bilans finansowy 34. Kongresu PTU: przychody kongresu bilansują wydatki.
  • Dotychczas nierozliczone zostały warsztaty endoskopowe 34. Kongresu PTU.
  • Dr A. Antoniewicz zaproponował prof. Sikorskiemu stworzenie dokumentu finansowego dla organizatorów warsztatów endourologicznych. Wobec negatywnej oceny warsztatów w trakcie 34. Kongresu, przedstawiono koncepcję organizacji następnych warsztatów endourologicznych.

Prof. Dobrowolski podniósł problem honorowania lokalnego organizatora kongresu. Ustalono, że nagrodą będzie równowartość wybranego sprzętu endoskopowego.

 1. Omówienie spraw 35. Kongresu PTU w Lublinie w 2005 roku.
  Prof. Krzysztof Bar przedstawił nową propozycję miejsca kongresu - centrum kongresowe w Akademii Medycznej w Lublinie. Zwrócono jednak uwagę na fakt nieukończenia do tej pory budowy tego obiektu; powstała więc propozycja podpisania, na wypadek niewywiązania się z umowy, klauzuli zabezpieczającej interesy PTU. Ustalono bezwzględną konieczność ustalenia ceny i obligację w umowie, dotyczącej rekompensaty finansowej w przypadku niewywiązania się z umowy. Uzgodniono, że do 15 listopada 2004 roku należy podjąć ostateczną decyzję o miejscu kongresu. Głosowanie członków ZG PTU nad lokalizacją miejsca obrad:
  • 7 głosów - za Akademią Rolniczą (dotychczasowa lokalizacja)
  • 5 głosów - wstrzymujących się
  • 1 głos - za Akademią Medyczną

 1. Wysokość opłaty kongresowej.
  Dr Artur Antoniewicz zaproponował dotychczasowe składki - 200 PLN w pierwszym terminie dla członka PTU opłacającego składkę w terminie. Inne wnioski, które zgłoszono do dyskusji:
  • kongres bezpłatny, jednak odpłatność za pewne jego elementy
  • utrzymać dotychczasowe opłaty

Dr Nowakowski zaproponował wniesienie cząstkowych opłat, w tym za warsztaty endourologiczne. Dr Roman Sosnowski proponował istotne zwolnienie z opłaty dla członków SAU - wykłady, szkoła urologii powinny być, według tej propozycji, całkowicie zwolnione z opłat, a utrzymana jedynie symboliczna opłata za warsztaty. Zaproponowane 2 koncepcje odpłatności poddano głosowaniu. Wyniki głosowania:

 • utrzymać dotychczasowe opłaty - 5 głosów
 • jak poprzedni i dodatkowe opłaty - 1 głos
 • kompletna rezygnacja z opłaty dla członków PTU, wyższe opłaty dla nie-członków PTU, wyższe opłaty za warsztaty i wieczór PTU - 9 głosów

 1. Sprawa zakupu lokalu na siedzibę PTU.
  Obecną sytuację dotyczącą siedziby PTU przedstawił dr A. Antoniewicz:
  • powierzchnia lokalu 250 m2
  • lokalizacja w dzielnicy Warszawa-Mokotów

Przedstawiono opinie ekspertów dotyczące bezpieczeństwa finansowego ewentualnej transakcji. Wartość pozostawionego sprzętu oszacowano na około 150 tys. PLN. Łączna suma transakcji - 1 mln 500 tys. PLN. Miesięczne opłaty z tytułu użytkowania są szacowane na 2480 PLN.
Przeprowadzono tajne głosowanie, w którym brało udział 14 członków:

 • za - 13 głosów
 • przeciw - 0 głosów
 • wstrzymujący się - 1

Na zakończenie zgłoszono następujące wolne wnioski:

 • Wniosek firmy MSD o poparcie merytoryczne przez PTU i patronat PTU nad akcją mającą na celu podwyższenie wśród społeczeństwa świadomości na temat BPH. Opinia członków zebrania była pozytywna.
 • Sprawa rankingu oddziałów urologii przez czasopismo „Wprost”. Opinia członków zebrania negatywna.
 • Konieczność ustalenia programu naukowego 35. Kongresu w Lublinie; została przedłożona propozycja zgłaszania wniosków programu naukowego.
 • Zgłoszono wniosek rozsyłania informacji ZG PTU na adresy e-mailowe członków PTU.
 • Prof. Sikorski zgłosił problem płatności przez NFZ za procedury urologiczne i definicji oddziału urologii. Konsultant krajowy wyraził opinię, iż jest za wycofaniem referencyjności oddziałów.
 • Dr A. Antoniewicz odczytał podziękowania Karoliny Pawlak, rodziny Judów za ufundowanie stypendiów i podziękowania dr. Drewy za wsparcia finansowe w kongresie PTU.
 • Dr Antoniewicz przedstawił wniosek dr. Szkarłata z Oddziału Urologii w Kościerzynie o dofinansowanie Kaszubskiego Sympozjum Urologicznego w kwocie 18 365 PLN.
  Opinia prezesa była negatywna, ponieważ zgodnie z obowiązującym statutem, wniosek powinien wpłynąć dużo wcześniej. Ostatecznie członkowie zebrania postanowili zrekompensować koszty udziału prof. Fritza Schrödera.
 • Wniosek prof. Andrzeja Borkowskiego o dofinansowanie Sympozjum Neurourologii, w którym ma brać udział 400 uczestników. Propozycja dotyczyła dofinansowania na poziomie ubiegłorocznym. Przeprowadzone głosowanie jednogłośne poparło wniosek.