Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Porównanie technik laserowych i elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza w leczeniu chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego: przegląd wyników badań klinicznych

FEBU

J.Uro.,2003,169 [1 ]:210-215

Laser prostatectomy versus transurethral resection for treating benign prostatic obstruction: a systematic review

Hoffman RM, MacDonald R, Slaton JW., Wilt TJ
New Mexico VA Health Care System, Albuquerque, USA

Autorzy opracowania dokonali systematycznego przeglądu 16 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych (obejmujących łączną liczbę 1488 chorych) oceniających skuteczność i bezpieczeństwo przezcewkowej laserowej enuklecji i przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (TURP). Czas obserwacji wynosiłod 6 do 36 miesięcy. Średni wiek chorych to 67,4 roku, średnia punktacja IPSS 20,2, średnia wartość tempa maksymalnego przepływu cewkowego 9,5 mL/s.
Wyniki wszystkich 16 badań wskazywały na nieznacznie wyższą skuteczność TURP w odniesieniu do wszystkich analizowanych cech. Poprawa jakości życia została oceniona na 59-68% po leczeniu technikami laserowymi, a na 63-77% po TURP. Tempo maksymalnego przepływu cewkowego wzrosło o 56-119% po leczeniu laserem, a o 96-127% po TURP. Wdrożenie technik laserowych umożliwiło obniżenie ryzyka utraty krwi wymagającej transfuzji (<1% wobec 7% w przypadku TURP) oraz obniżenie ryzyka rozwoju zwężeń cewki moczowej (0% wobec 7% po TURP). Chorzy leczeni laserem byli hospitalizowani krócej. Wyższe prawdopodobieństwo konieczności ponownej interwencji chirurgicznej wystąpiło w grupie poddanej leczeniu laserem (RR=5,7). Zdaniem autorów artykułu, techniki laserowe są cenną opcją terapeutyczną u chorych z zaawansowanym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Niestety, niewielka liczba chorych oraz różnice w konstrukcji poszczególnych badań klinicznych uniemożliwiają w oparciu o cytowany artykuł ustalenie wiążącego miejsca technik laserowych w leczeniu BPH oraz dokonanie wyboru najlepszego oprzyrządowania.