Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Urologia dziecięca

Urologia dziecięca

Określenie czynników ryzyka przewlekłej niewydolności nerek w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego wysokiego stopnia

FEBU

BJU International 2004 (93)1309-1312

Predictive risk factors for chronic renal failure in primary high-grade vesico-ureteric reflux

P. Caione. M. Villa, N. Capozza, M de Gennaro, G. Rizzoni
Dept. of Urology and Nephrology, Paediatric Urology Division, 'Bambino Gesu' Childrens Hospital, Research Institute, Rome, Italy

Celem opracowania jest próba zdefiniowania czynników ryzyka przewlekłego upośledzenia czynności miąższu nerkowego (CRF, ang. chronicrenal failure) u dzieci dotkniętych ciężką postacią odpływu pęcherzowo-moczowodowego (VUR, ang. vesico ureteric reflux) rozpoznanego w pierwszym roku życia. Długim okresem obserwacji objęto 50 dzieci z VUR w stopniu 3-5. U 12 z nich VUR podejrzewano prenatalnie, a potwierdzono bezpośrednio po urodzeniu, przed wystąpieniem zakażenia dróg moczowych (UTI, ang. urinary tract infection ). Średni okres obserwacji wynosił 6,3 (1-16) roku. Cechami poddanymi ocenie podczas pierwszego roku życia były: płeć, rozpoznanie prenatalne VUR bez UTI po urodzeniu, liczba UTI przebiegających z gorączką i dreszczami, stężenie ciał azotowych w surowicy, występowanie kwasicy metabolicznej i proteinurii, wartość dobowego wydalania moczu, nadciśnienie tętnicze, obustronna wielkość (długość) nerek zmierzona metodą ultrasonografii przezpowłokowej oraz zbliznowacenie miąższu nerek ocenione na podstawie scyntygrafii. Za CRF przyjęto klirens kreatyniny < 80 mL/min/1,73 m2 podczas ostatniej wizyty kontrolnej. Wszystkie cechy poddano obliczeniom z zastosowaniem analiz jedno-i wieloczynnikowych. CRF stwierdzono u 27 dzieci (54%; siedmiu dziewczynek i wszystkich chłopców). U żadnego z dzieci z rozpoznanym/podejrzewanym prenatalnie VUR nie doszło do rozwoju UTI o ciężkim przebiegu. UTI z dreszczami i gorączką wystąpiły u 38 dzieci (76%), z których 17 (34%) ujawniło liczne zbliznowacenia miąższu nerkowego w badaniu scyntygraficznym. Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic w rozwoju CRF pomiędzy grupą dzieci z prenatalnie rozpoznanym VUR a grupą rozwijającą UTI z powikłaniami. Metodą analizy jedno- i wieloczynnikowej wykazano, że graniczna wartość kreatyniny > 6 mg/L osiągnięta przed ukończeniem pierwszego roku życia jest najbardziej istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju CRF (p<0,001; poziom ufności 1,25). Autorzy artykułu uważają, że wczesna diagnostyka prenatalna jest w stanie zapobiec rozwinięciu septycznych powikłań VUR; należy jednak dobitnie podkreślić, że zarówno powikłane, jak i niepowikłane UTI w przebiegu VUR nie wywierają wpływu na zachowanie czynności miąższu nerkowego u dzieci z ciężką postacią odpływu pęcherzowo-moczowodowego rozpoznanego w pierwszym roku życia.