Przegląd Urologiczny 2006/4 (38) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/4 (38) > 36. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa...

36. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

36. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w Poznaniu 22-24 czerwca 2006 roku, stanowi już kartę historii naszego Stowarzyszenia. Kongres był udany! Uczestniczyły w nim 1153 osoby, przedstawiono 8 wykładów, 95 referatów, 60 plakatów oraz 7 filmów wideo. W kongresie wzięło udział 20 gości zaproszonych z zagranicy, w tej liczbie 10 kolegów z krajów spoza naszej wschodniej granicy. W wystawie towarzyszącej kongresowi uczestniczyło 50 firm farmaceutycznych i sprzętowych.

Wszystkie sesje kongresu cieszyły się dużą frekwencją i budziły uzasadnione zainteresowanie. Tradycyjnie, w ramach kongresu odbyły się sesje edukacyjne Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU, European School of Urology EAU oraz sesja im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, a także warsztaty endourologiczne. Również zgodnie z tradycją lat ostatnich, ważny punkt programu stanowiła sesja przygotowana przez gospodarzy kongresu - Wielkopolski Oddział PTU i Klinikę Urologii AM w Poznaniu. W czasie kilku debat omówiono ważne zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia tematy: laser w urologii, baczna obserwacja chorych na raka stercza, laparoskopia w urologii, znaczenie nauk podstawowych.

Jednym z najbardziej interesujących elementów programu naukowego była sobotnia "sesja nagrodowa", w której przedstawiono prace nominowane do nagród. W wyniku tajnego głosowania, w którym uczestniczyli członkowie Komitetu Naukowego Kongresu, przyznano następujące nagrody:

Nagroda za najlepszą pracę Kongresu (Nagroda Główna)

Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Jakub Dobruch, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka (Kielce, Warszawa): "Porównanie jakości materiału tkankowego pochodzącego z przezcewkowej biopsji tru-cut i elektroresekcji guza, wykonanych w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego".

Nagroda za najlepszą pracę spoza ośrodka akademickiego

Wojciech Perdzyński, Marek Adamek (Warszawa): "Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa".

Nagroda za najlepszą pracę przedstawioną przez adepta urologii

Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko (Wrocław): "Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego leczonych dopęcherzową immunoterapią BCG".

Nagroda za najlepszy film

Józef Matych, Jerzy Żurek, Andrzej święs, Paulina Sikorska-Radek, Oskar Pietraszun, Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Paweł Jałmużna (Łódź): "Przygotowanie i przeszczepienie nerki - technika operacji".

Nagroda za najlepszy plakat

Galina Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, O.M. Mayevska, N.I. Igumentseva, M.L. Barska, Roman Z. Sheremeta, Andriy Z. Zuravthak, Alexander V. Shulyak, V.L. Buchman, Ludmila B. Drobot (Lwów - Ukraina, Cardiff - UK): "Ekspresja białka Ruk/CIN85 w komórkach guza nerki".

Nagroda za najlepszą pracę z dziedziny endourologii i laparoskopii

Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski (Szczecin): "Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego".

Nagroda za najlepszą pracę przedstawioną w sesji pielęgniarskiej (przyznana na wniosek organizatora sesji)

Dorota Kucharska: "Urologiczne wskazania do badania urodynamicznego oraz przygotowanie pacjenta do badania". Edyta Domańska (Kielce): "Udoskonalona karta gorączkowa, zleceń i obserwacji chorych hospitalizowanych w oddziale urologicznym".

W czasie uroczystej inauguracji kongresu nadano Członkostwo Honorowe PTU profesorom: Alberto Matos-Ferreira (Lizbona - Portugalia), Walter Artibani (Padwa - Włochy), Zbigniew Kwias (Poznań). Ponadto, podczas tej uroczystości prof. Marek Sosnowski, redaktor naczelny "Urologii Polskiej" wręczył dyplomy honorowe zespołom autorów, którzy w ubiegłym roku wyróżnili się największą aktywnością publikacyjną na łamach tego czasopisma:

  1. Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego - Klinika Urologii CMKP w Warszawie
  2. Katedra i Klinika Urologii śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  3. Katedra i Klinika Ogólna, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy

Szczególne zainteresowanie wzbudziło w tym roku Walne Zgromadzenie Członków PTU. Wzorem lat ubiegłych było podzielone na dwie części: w pierwszej głosowano nad kandydaturami do godności Członka Honorowego PTU, w drugiej przedstawiono sprawozdania sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia oraz sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Dokonano też wyboru miejsc kolejnych kongresów (Warszawa na 2007 rok, Wisła na 2008 rok) i wybrano prezesa elekta na kadencję 2008-2012. Ta część Zgromadzenia wzbudziła nie tylko duże zainteresowanie (uczestniczyło w niej 260 członków uprawnionych do głosowania), ale również emocje. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią kandydatem Zarządu Głównego, wybranym w głosowaniu tajnym przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 maja 2006 roku, był dr med. Artur A. Antoniewicz, FEBU (kol. Antoniewicz został wówczas wybrany większością głosów spośród dwóch kandydatów - drugim kandydatem był prof. M. Sosnowski). Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie zgłosili innych kandydatów. Po przedstawieniu przez kol. Antoniewicza starannie przygotowanego programu działania Stowarzyszenia na zbliżającą się kadencję odbyło się głosowanie tajne, w którym uczestniczyło 260 osób. Wykazało ono, że kandydat nie uzyskał większości (111 głosów "tak", 135 głosów "nie", 14 osób wstrzymało się od głosowania). Taki wynik głosowania był dla Zarządu Głównego dziwny, jednak nie był zaskoczeniem. Prezes, przewidując taką możliwość, wystąpił zawczasu o sporządzenie ekspertyzy prawnej wskazującej, jak Zgromadzenie powinno postąpić w razie braku poparcia jedynej kandydatury - ekspertyza została przekazana wcześniej prof. Markowi Sosnowskiemu, przewodniczącemu Zgromadzenia. Spośród trzech wymienionych w ekspertyzie rozwiązań wybrano w głosowaniu jedno: dokonać wyboru w czasie bieżących obrad Zgromadzenia. W toku dyskusji poprzedzającej głosowanie nad sposobem dalszego postępowania wymieniono nazwisko prof. Marka Sosnowskiego jako ewentualnego prezesa elekta. Wobec narastania "temperatury" obrad, prezes zgłosił do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wniosek o zarządzenie krótkiej przerwy, w czasie której Prezydium Zarządu Głównego mogłoby przyjąć wspólne stanowisko. Podczas błyskawicznego, nadzwyczajnego posiedzenia "ścisłego" Zarządu, w którym uczestniczyli także: przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej będący także przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej, kol. A.A. Antoniewicz wycofał swoją kandydaturę, a prof. Marek Sosnowski wyraził wolę kandydowania. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia prezes PTU poinformował, że kol. Antoniewicz zrezygnował z kandydowania. Również prezes zgłosił Walnemu Zgromadzeniu kandydaturę prof. M. Sosnowskiego, podkreślając, że wysuwa ją jako uczestnik Zgromadzenia. Nastąpiło kolejne głosowanie tajne - frekwencja w tym głosowaniu była znacznie mniejsza niż w poprzednim - uczestniczyły w nim 194 osoby. Wynik głosowania był jednoznacznie przychylny kandydatowi: 170 głosów "za", 12 głosów "przeciw", 12 osób wstrzymało się od głosowania.

PTU ma zatem prezesa na kadencję 2008-2012 - jest nim prof. Marek Sosnowski. Prezesowi elektowi składam serdeczne gratulacje i gorąco życzę powodzenia w pełnieniu niełatwej i nadzwyczaj absorbującej funkcji. Wierzę, że będzie ją pełnił z powodzeniem dla dalszego rozwoju Stowarzyszenia.

Nie można mieć wątpliwości, że 36. Kongres Naukowy PTU jest sukcesem, i to sukcesem całego Stowarzyszenia. Wysoki poziom naukowy, mnogość interesujących wystąpień, wyborne miejsce, godna oprawa towarzyska i godna uznania aktywność licznych zespołów autorów znakomitych prac oraz wielu członków PTU, w tym także adeptów i urologów młodego pokolenia, stanowią dowód naukowej i organizacyjnej żywotności naszego środowiska. Zorganizowanie kongresu wymagało ofiarności mnóstwa osób. Wszystkim składam wyrazy ogromnej wdzięczności za wkład w pomyślne przygotowanie i przeprowadzenie kongresu.

37. Kongres Naukowy PTU odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16 czerwca 2007 roku. Zapraszam nań serdecznie.