Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) > CME-CPD w praktyce

CME-CPD w praktyce

CME-CPD Project Manager

Jesienią, jak co roku, członkowie systemu CME-CPD otrzymają raporty cząstkowe na temat punktów zgromadzonych w okresie od stycznia do czerwca. Raport cząstkowy jest wstępnym podsumowaniem wyników uzyskanych za udział w punktowanych aktywnościach naukowych w danym roku. Raport ten daje możliwość sprawdzenia, czy wszystkie należne punkty są uwzględnione oraz umożliwia (przez kontakt z Biurem CME-CPD) ewentualną weryfikację danych. Celem raportu cząstkowego jest także przypomnienie członkom CME-CPD o konieczności indywidualnego zgłaszania udziału w niektórych aktywnościach naukowych. Pełny obraz aktywności naukowej 367 uczestników systemu CME-CPD znajdzie wyraz w raportach rocznych, które będą przygotowane przez European Board of Urology w pierwszym kwartale 2006 roku

Rejestracja punktów na indywidualnych kontach CME-CPD

Informacja na temat zgłaszania udziału w punktowanych aktywnościach naukowych była zamieszczona w "Przeglądzie Urologicznym" 1/2004, ale liczne pytania zadawane na kongresie w Lublinie świadczą o konieczności przypomnienia sposobu rejestracji punktów na indywidualnych kontach uczestników CME-CPD.

Biuro CME-CPD PTU - EBU nalicza automatycznie punkty za następujące aktywności: uczestnictwo w akredytowanych krajowych kursach, sympozjach, konferencjach, posiedzeniach; prezentacje, wykłady, referaty lub inne wystąpienia naukowe na akredytowanych krajowych imprezach krajowych; udział w komitetach organizacyjnych i naukowych krajowych akredytowanych imprez naukowych; publikacje w "Urologii Polskiej" i w "Przeglądzie Urologicznym"; członkostwo w Zarządzie Głównym PTU, w zarządach oddziałów i sekcji PTU; udział w komisji egzaminacyjnej egzaminu specjalizacyjnego z urologii.

Indywidualne dokonania naukowe, takie jak napisanie książki, artykułu, uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, wymagają indywidualnego zgłoszenia do Biura CME-CPD. Punkty są naliczane na podstawie dokumentów przysłanych do Biura CME-CPD przez uczestnika systemu. Poniżej wyszczególnione są rodzaje aktywności naukowej i dokumenty, jakie należy przysłać do Biura CME-CPD, aby należne punkty zostały naliczone:

 • Prezentacje, wykłady, referaty lub inne wystąpienia naukowe na zagranicznych akredytowanych kongresach, kursach, sympozjach - prelegent przysyła "Formularz uczestnictwa" oraz kopię programu imprezy naukowej (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Doktorat (tytuł uzyskany w roku bieżącym) - specjalista, który uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, przysyła "Formularz uczestnictwa" oraz zaświadczenie potwierdzające przyznanie tego tytułu (formularz wypełniony po polsku i po angielsku). Uwaga! Konieczne jest wpisanie tytułu pracy doktorskiej także po angielsku; uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych należy zgłosić w tym samym roku, w którym odbyła się obrona pracy doktorskiej.
 • Wykłady na kursach CMKP - wykładowca przysyła "Formularz uczestnictwa" oraz kopię programu kursu (formularz wypełniony po polsku i po angielsku) - przysłanie tych dokumentów jest jedynym sposobem rejestracji należnych punktów.
 • Referaty na posiedzeniach naukowych, sesjach wyjazdowych i konferencjach organizowanych przez oddziały i sekcje PTU - prelegent przysyła "Formularz uczestnictwa" oraz kopię programu imprezy naukowej (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Wykłady na posiedzeniach naukowych stowarzyszeń medycznych - wykładowca przysyła "Formularz uczestnictwa" oraz kopię programu posiedzenia (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Publikacje w pismach medycznych będących organami innych towarzystw medycznych - autor przysyła "Formularz uczestnictwa" z podaną nazwą wydawcy pisma, kopię strony tytułowej, kopię spisu treści oraz kopię publikacji (formularz wypełniony po polsku i po angielsku.)
 • Publikacje w innych pismach medycznych - autor przysyła "Formularz uczestnictwa" z podaną nazwą wydawcy pisma, kopię strony tytułowej, spisu treści oraz kopię publikacji. Decyzja o klasyfikacji tych publikacji jako aktywności CPD będzie podejmowana przez PTU na bieżąco, w zależności od poziomu merytorycznego danego pisma medycznego (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Autorstwo książek medycznych lub rozdziałów w książkach medycznych - autor przysyła 'Formularz uczestnictwa" z podanym po polsku i po angielsku tytułem książki/rozdziału oraz nazwą wydawcy książki. Do tych dokumentów dołącza kopię strony tytułowej, kopię spisu treści, kopię rozdziału (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Udział w radach i grupach naukowych - członek danej rady lub grupy naukowej przysyła "Formularz uczestnictwa" z podanym dokładnym opisem działalności rady lub grupy naukowej oraz poświadczoną listę członków danej rady/grupy naukowej (formularz wypełniony po polsku i po angielsku). Członkowie rady naukowej w kadencji np. 2004-2006 powinni każdego roku zgłosić tę aktywność w Biurze CME-CPD - tego wymaga system rejestracji punktów EBU.
 • Wizyty naukowe, staże szkoleniowe w kraju lub za granicą - udział w tych aktywnościach uczestnik sam zgłasza w Biurze CME-CPD PTU, wypełniając po polsku i po angielsku "Formularz uczestnictwa". Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający udział w stażu, referencje oraz podać dokładną nazwę organizatora i czas trwania aktywności (liczbę dni i liczbę godzin zajęć merytorycznych), a także - jeśli to możliwe - szczegółowy program (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Nauka indywidualna: czytanie czasopism urologicznych (co najmniej dwóch w ciągu roku), czytanie książek z zakresu urologii. Czytelnik oprócz wypełnionego "Formularza uczestnictwa" powinien przysłać do Biura CME-CPD PTU komentarz na temat artykułu uznanego przez siebie za najlepszy (maksymalnie 250 słów po polsku i po angielsku), (formularz wypełniony po polsku i po angielsku).
 • Egzamin In-Service - udział w tym egzaminie powinien być automatycznie naliczony przez EBU, ale na wszelki wypadek warto tę informację przekazać także do Biura CME-CPD PTU.
 • Udział w akredytowanych kongresach zagranicznych powinien być naliczany automatycznie przez skanowanie kart EU-ACME, ale dla pewności warto przysłać do Biura CME-CPD PTU kopię świadectwa uczestnictwa.

CME-CPD w Internecie

Na nowej stronie internetowej PTU pod adresem: www.pturol.org.pl można znaleźć wiele informacji przydatnych uczestnikom systemu CME-CPD. Jest to m.in. tekst broszury na temat systemu EU-ACME wraz z tabelami punktacji, lista akredytowanych polskich aktywności naukowych 2005 (dostępne są także listy punktowanych aktywności, które odbyły się w latach 2002-2004), formularze CME-CPD ("Formularz uczestnictwa", "Wniosek o przyznanie akredytacji") w wersji polskiej i angielskiej. Na stronie internetowej dostępne są także wszystkie teksty na temat systemu CME-CPD, które były publikowane na łamach "Przeglądu Urologicznego" od grudnia 2001 roku.

Na stronie internetowej EBU każdy uczestnik systemu CME-CPD ma swoje indywidualne konto punktacji, gdzie może sprawdzić np. zestawienie punktów uzyskanych w kolejnych latach, zestawienie punktów za wszystkie aktywności, w których dany uczestnik brał udział od początku uczestnictwa w systemie CME-CPD. Aby dotrzeć do swojego konta na stronie internetowej EBU, należy kliknąć kolejno:

 • EU-ACME (wybrać z górnego paska menu na stronie www.ebu.com)
 • EU-ACME credit system
 • EU-ACME Participants (wybrać z bocznego paska menu)
 • Participants
 • Wpisać CME-CPD Registration Number (numer rejestracyjny CME-CPD) oraz password (hasło). Każdy uczestnik systemu CME-CPD otrzymał te numery w pierwszym liście informacyjnym potwierdzającym rejestrację w systemie CME-CPD.

Podsumowanie

Zgłaszanie informacji na temat udziału w punktowanych aktywnościach wymaga od uczestników systemu CME-CPD znacznego nakładu pracy administracyjnej. Żeby uniknąć jej spiętrzenia pod koniec roku, uczestnicy CME-CPD są uprzejmie proszeni o nadsyłanie dokumentów dotyczących ich indywidualnych dokonań na bieżąco - umożliwi to przygotowanie rocznych raportów CME-CPD w pierwszym kwartale 2006 roku.