Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) > Podsumowanie opartych na dowodach zaleceń...

Podsumowanie opartych na dowodach zaleceń panelu ekspertów dotyczących deprywacji androgenowej w leczeniu miejscowego i zaawansowanego raka gruczołu krokowego

Artykuł jest podsumowaniem opartych na dowodach zaleceń dotyczących deprywacji androgenowej (ADT) w leczeniu miejscowego i zaawansowanego raka gruczołu krokowego (PCa), które ukazały się w "Central European Journal of Urology", w numerze 2/2016 [1]. Rekomendacje zostały sformułowane przez zespół ekspertów podczas zebrania panelu, które odbyło się 22 stycznia 2016 roku w Warszawie i dotyczą czterech zagadnień klinicznych: 1) Deprywacji androgenowej w skojarzeniu z radykalną radioterapią (RT) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego ograniczonym do narządu; 2) Początkowej terapii pacjentów z przerzutowym, dotychczas nieleczonym hormonalnie rakiem gruczołu krokowego; 3) Znaczenia deprywacji androgenowej u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację (CRPC); 4) Skuteczności leków stosowanych do deprywacji androgenowej w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego.

Do ustalenia poziomu wiarygodności dowodów oraz stopnia zaleceń dla każdego z ustalonych pytań został wykorzystany system oceny Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (tab. 1 i tab. 2) [2].

Tabela 1
Poziom wiarygodności dowodu

Tabela 2
Stopień zaleceń

Zalecenia

Którzy chorzy z ograniczonym do narządu PCa powinni być poddani deprywacji androgenowej w skojarzeniu z radykalną radioterapią?

Na podstawie prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych ustalono korzystny efekt długotrwałej ADT w skojarzeniu z RT u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka, ponieważ takie leczenie poprawia kontrolę miejscową oraz całkowite przeżycie (overall survival - OS) [3-8].

Również w przypadku pacjentów z grupy pośredniego ryzyka wykazano korzyści stosowania skojarzonej ADR z RT przy stosowaniu dawek promieniowania od 66 Gy do 70 Gy. Należy jednak zauważyć, że łączna dawka promieniowania wynosząca 66-70 Gy stosowana u chorych w badaniach, w których obserwowano korzystny efekt skojarzonego leczenia, była niższa niż dawka stosowana obecnie w praktyce klinicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że stosowane współcześnie wyższe dawki RT u pacjentów z rakiem stercza pośredniego ryzyka mogą prowadzić do uzyskania korzyści podobnych do obserwowanych w badaniach klinicznych po zastosowaniu niższej dawki RT w skojarzeniu z ADT, rola krótkotrwałego leczenia hormonalnego w tej grupie pacjentów otrzymujących dawki RT wyższe niż 70 Gy pozostaje niejasna [9-11].

Nie obserwowano korzystnego wpływu leczenia skojarzonego u pacjentów z chorobą niskiego ryzyka.

Zalecenie: U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka zaleca się stosowanie długotrwałej ADT (28-36 miesięcy) przed i w trakcie RT.
Poziom dowodu: 1b
Stopień zalecenia: A

Zalecenie: Nie można sformułować zaleceń w przypadku pacjentów z rakiem gruczołu krokowego pośredniego ryzyka. Będą one mogły być podane po uzyskaniu wyników z trwających badań klinicznych, oceniających stosowanie ADT skojarzonej z RT ze zwiększeniem dawki.
Poziom dowodu: nie dotyczy
Stopień zalecenia: nie dotyczy

Zalecenie: W przypadku pacjentów z rakiem gruczołu krokowego niskiego ryzyka zaleca się RT (wykorzystującą modulację intensywności wiązki ze zwiększeniem dawki lub brachyterapię) bez ADT.
Poziom dowodu: 2a
Stopień zalecenia: B

Jakie standardowe leczenie wstępne należy stosować w przypadku przerzutowego, dotychczas nieleczonego hormonalnie raka gruczołu krokowego?

Przerzutowy, dotychczas nieleczony hormonalnie rak gruczołu krokowego (MHNPC) definiowany jest jako rozsiew choroby do kości, narządów trzewnych lub węzłów chłonnych poza miednicą, wykryty w badaniu obrazowym u pacjenta dotychczas nieleczonego hormonalnie. Supresja androgenowa jest skutecznym leczeniem standardowym opóźniającym progresję nowotworu u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, ponieważ pozwala osiągnąć kastracyjne stężenia testosteronu i prowadzi do apoptozy komórek nowotworowych. Istnieją dwie standardowe metody uzyskania natychmiastowej ADT: chirurgiczna lub farmakologiczna, przy czym efektywność obu tych metod jest taka sama [2]. Większość pacjentów z MHNPC reaguje początkowo na ADT zarówno odpowiedzią guza, jak i odpowiedzią biochemiczną, jednak u przeważającej części z nich ostatecznie dochodzi do wystąpienia progresji choroby, nazywanej CRPC [12, 13].

W ostatnim czasie zostały opublikowane wyniki 3 randomizowanych badań kontrolowanych: GETUG- -AFU 15, CHAARTED i STAMPEDE, w których oceniono zastosowanie hormonoterapii skojarzonej z chemioterapią - docetakselem w przypadku wcześniej nieleczonego hormonalnie raka stercza [14-16]. Mimo iż wstępne wyniki badania GETUG-AFU 15 wykazały brak korzystnego wpływu na przeżycie w grupie otrzymującej leczenie skojarzone w porównaniu do grupy otrzymującej ADT w monoterapii, zarówno w badaniu CHAARTED, jak i w badaniu STAMPEDE wykazano dłuższe przeżycie po zastosowaniu terapii chemohormonalnej. Mediana OS w badaniu CHAARTED wynosiła 57,6 miesiąca w przypadku ADT w skojarzeniu z docetakselem, zaś 44,0 miesiące w przypadku ADT w monoterapii, podczas gdy w badaniu STAMPEDE było to, odpowiednio, 81 i 71 miesięcy. Należy zauważyć, że wpływ docetakselu na przeżycie był pozytywny, jednak częściej występowała istotna klinicznie toksyczność. Korzystny wpływ skojarzenia docetakselu z ADT na przeżycie u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego został potwierdzony także w metaanalizie [17]. Badanie to dostarczyło rzetelnych dowodów, że terapia chemohormonalna (docetaksel i ADT) prowadzi do bezwzględnej poprawy przeżycia o około 9% po 4 latach.

Zalecenie: Ciągła kastracja farmakologiczna lub natychmiastowa kastracja chirurgiczna są preferowanymi metodami leczenia MHNPC. Leczenie skojarzone w postaci chemioterapii z wykorzystaniem docetakselu i długotrwałej ADT lub kastracji należy zaproponować mężczyznom, u których nie występują przeciwwskazania do zastosowania chemioterapii.
Poziom dowodu: 1a
Stopień zalecenia: A

Zalecenie: U pacjentów z MHNPC rozpoczynając ADT, należy przez 3-4 tygodnie jednocześnie podawać antyandrogeny, aby zredukować ryzyko wystąpienia zjawiska flare-up.
Poziom dowodu: 2a
Stopień zalecenia: A

Czy wszystkie leki stosowane do deprywacji androgenowej są jednakowo skuteczne w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego?

Agoniści LHRH to obecnie leki pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem stercza, a opcją alternatywną jest antagonista LHRH (degareliks) [18-21]. Mimo że ADT nie prowadzi do wyleczenia w tej grupie pacjentów, to jednak powoduje regresję nowotworu, wydłuża OS i przeżycie specyficzne dla nowotworu (CSS), a także łagodzi objawy ze strony układu moczowego i ból kości [21, 22].

Opublikowane metaanalizy wykazały podobną skuteczność agonistów LHRH w supresji testosteronu do stężeń niższych niż poziomy kastracyjne. W porównawczych, randomizowanych badaniach fazy III potwierdzono brak niższości degareliksu w utrzymaniu kastracyjnych stężeń testosteronu w ciągu rocznego okresu leczenia w porównaniu do leuprolidu lub gosereliny z lub bez antyandrogenu [21, 23-25]. Niestety brak jest badań head-to-head porównujących wszystkich agonistów LHRH z degareliksem. Jednakże w jednym porównaniu mieszanym (mixed treatment comparison), które jest metodą statystyczną połączonej pośredniej analizy wszystkich istotnych danych, badano skuteczność kliniczną agonistów LHRH (tryptorelina, goserelina i leuprorelina) oraz degareliksu. Porównanie to, przeprowadzone na prośbę Krajowego Instytutu ds. Zdrowia i Jakości Klinicznej w Wielkiej Brytanii (National Institute for Health and Care Excellence - NICE) na Uniwersytecie w Sheffield przez Evidence Review Group (ERG), wykazało różnicę pod względem ryzyka śmiertelności po zastosowaniu tryptoreliny w porównaniu do zastosowania leuproreliny [26]. Leczenie tryptoreliną związane było z niższym ryzykiem śmiertelności, które było istotnie statystycznie niższe w porównaniu do leuproreliny [współczynnik ryzyka (hazard ratio - HR) = 0,28, 95% przedział ufności (CI) = 0,07- 0,95]. Poza tym nie stwierdzono innych istotnych różnic dotyczących śmiertelności.

Raport Evidence Review Group sugeruje, że grupa agonistów LHRH nie jest równoważna pod względem skuteczności u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego. Analiza ERG wykazała, że leczenie tryptoreliną było związane z istotnie statystycznie niższym ryzykiem zgonu niż leczenie leuproreliną. Mimo iż szacowany HR wynosił 0,28, to przedziały ufufności były szerokie (0,07-0,95), przez co trudno jest precyzyjnie oszacować rzeczywistą wielkość wpływu na śmiertelność. Należy zauważyć, że czas trwania wszystkich badań uwzględnionych w porównaniu mieszanym był krótki, a ich metodyka nie miała na celu wykrycia różnic w zakresie OS, włączając badanie wykazujące potencjalną różnicę w OS przy porównaniu tryptoreliny z leuproreliną. W związku z tym wyniki OS powinny być interpretowane ostrożnie, ponieważ, aby określić kliniczne znaczenie tej obserwacji, potrzebne są długoterminowe dane z odpowiednio zaprojektowanych badań.

Najnowsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące PC zakładają, że chociaż nie istnieje formalne, bezpośrednie porównanie różnych agonistów LHRH, to uważa się je za podobnie skuteczne i porównywalne do orchidektomii [2]. Ponadto zalecenia wskazują, że poszczególne produkty różnią się od siebie pod względem praktycznym, co należy uwzględnić w codziennej praktyce klinicznej. Różnice te dotyczą między innymi temperatury przechowywania, postaci (gotowa do natychmiastowego podania lub wymagająca przygotowania) oraz sposobu podania (wstrzyknięcie podskórne lub domięśniowe).

Zalecenie: Agoniści LHRH powinni być stosowani w leczeniu chorych z przerzutowym PC. Ryzyko zgonu może być dodatkowo zmniejszone przez tryptorelinę w porównaniu do leuproreliny, jednak ta obserwacja wymaga potwierdzenia w długoterminowych badaniach zaprojektowanych w taki sposób, aby umożliwić wykrycie różnic w przeżyciu.
Poziom dowodu: 1b
Stopień zalecenia: A

Czy deprywację androgenową należy kontynuować u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację?

Mimo iż ADT umożliwia uzyskanie kontroli nad chorobą u większości (>90%) mężczyzn z zaawansowanym rakiem stercza, u przeważającej części pacjentów ostatecznie rozwinie się rak gruczołu krokowego oporny na kastrację, przy czym mediana czasu do wystąpienia tej CRPC wynosi 18-24 miesiące [27]. Jednak rola kontynuacji ADT u mężczyzn z CRPC nie została dokładnie zbadana. Jedyne dowody uzasadniające pochodzą z jednego badania retrospektywnego - wieloczynnikowej analizy danych pochodzących od 341 pacjentów leczonych w czterech badaniach klinicznych dotyczących wtórnej terapii CRPC [28]. W tej analizie ciągła supresja androgenów związana była z umiarkowanym korzystnym wpływem na czas przeżycia (od 2 do 6 miesięcy). Przeciwne wyniki uzyskano w retrospektywnej analizie pięciu kolejnych badań chemioterapeutycznych fazy II, prowadzonych przez Southwest Oncology Group (SWOG) [29], w której nie udało się wykazać ewidentnego wpływu ciągłej supresji gonad na przeżycie. Niemniej jednak kilka towarzystw urologicznych i onkologicznych, w tym Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology), Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (American Urological Association), Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (European Society for Medical Oncology), Międzynarodowe Towarzystwo Onkologii Geriatrycznej (International Society of Geriatric Oncology), amerykańska organizacja NCCN (National Comprehensive Cancer Network) oraz Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology), zaleca ciągłą ADT u mężczyzn z CPRC [2, 30-34].

U pacjentów z CRPC rozsądne wydaje się utrzymanie ADT przez czas nieokreślony, biorąc pod uwagę brak prospektywnych badań, w których wykazano by brak niekorzystnego wpływu przerwania takiego leczenia, ponadto ze względu na istnienie pewnych dowodów na umiarkowany korzystny wpływ dalszej kastracji na przeżycie oraz fakt, że wszystkie kolejne prospektywne badania dotyczące chemioterapii prowadzone były z udziałem mężczyzn poddawanych ADT. W związku z tym ADT jest leczeniem zalecanym u mężczyzn z CRPC ze względu na brak danych uzasadniających jego odrzucenie.

Zalecenie: U pacjentów z CRPC deprywację androgenową należy kontynuować przez czas nieokreślony, niezależnie od stosowania terapii dodatkowych.
Poziom dowodu: 4
Stopień zalecenia: C

dr n. med. Tomasz Gołąbek , FEBU
Katedra i Klinika Urologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta

Centrum Medyczne Mediqus w Wieluniu

prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta
Katedra i Klinika Urologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta


Piśmiennictwo:

 

 1. Evidence-based recommendations on androgen deprivation therapy for localized and advanced prostate cancer. Golabek T, Belsey J, Drewa T, Kołodziej A, Skoneczna I, Milecki P, Dobruch J, Słojewski M, Chłosta PL. Cent European J Urol. 2016; 69: 131-138.
 2. European Association of Urology Guidelines, 2016 edition presented at the 31st annual congress of EAU in Munich. ISBN/EAN: 978-90-79754-98-4.
 3. Hanks GE, Pajak TF, Porter A, et al. Radiation Therapy Oncology Group. Phase III trial of long-term adjuvant androgen deprivation after neoadjuvant hormonal cytoreduction and radiotherapy in locally advanced carcinoma of the prostate: the Radiation Therapy Oncology Group Protocol 92-02. J Clin Oncol. 2003; 21: 3972-3978.
 4. Bolla M, de Reijke TM, Van Tienhoven G, et al. EORTC Radiation Oncology Group and Genito-Urinary Tract Cancer Group. Duration of androgen suppression in the treatment of prostate cancer. N Engl J Med. 2009; 360: 2516-2527.
 5. Bolla M, Van Tienhoven G, Warde P, et al. External irradiation with or without longterm androgen suppression for prostate cancer with high metastatic risk: 10-year results of an EORTC randomised study. Lancet Oncol. 2010; 11: 1066-1073.
 6. Warde P, Mason M, Ding K, et al. NCIC CTG PR.3/MRC UK PR07 investigators. Combined androgen deprivation therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a randomised, phase 3 trial. Lancet. 2011; 378: 2104-2111.
 7. Mottet N, Peneau M, Mazeron JJ, Molinie V, Richaud P. Addition of radiotherapy to long-term androgen deprivation in locally advanced prostate cancer: an open randomised phase 3 trial. Eur Urol. 2012; 62: 213-219.
 8. Okubo M, Nakayama H, Itonaga T, et al. Impact of the duration of hormonal therapy following radiotherapy for localized prostate cancer. Oncol Lett. 2015; 10: 255-259.
 9. Peeters ST, Heemsbergen WD, Koper PC, et al. Dose-response in radiotherapy for localized prostate cancer: results of the Dutch multicenter randomized phase III trial comparing 68 Gy of radiotherapy with 78 Gy. J Clin Oncol. 2006; 24: 1990-1996.
 10. Zietman AL, Bae K, Slater JD, et al. Randomized trial comparing conventionaldose with high-dose conformal radiation therapy in early-stage adenocarcinoma of the prostate: long-term results from proton radiation oncology group/american college of radiology 95-09. J Clin Oncol. 2010; 28: 1106-1111.
 11. Kuban DA, Levy LB, Cheung MR, et al. Long-term failure patterns and survival in a randomized dose-escalation trial for prostate cancer. Who dies of disease? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011; 79: 1310-1317.
 12. Denis LJ, Keuppens F, Smith PH, et al. Maximal androgen blockade: final analysis of EORTC phase III trial 30853. EORTC Genito-Urinary Tract Cancer Cooperative Group and the EORTC Data Center. Eur Urol. 1998; 33: 144-151.
 13. Feldman BJ, Feldman D. The development of androgen-independent prostate cancer. Nat Rev Cancer. 2001; 1: 34-45.
 14. Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M, et al. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2015; 373: 737-746.
 15. Gravis G, Fizazi K, Joly F, et al. Androgendeprivation therapy alone or with docetaxel in non-castrate metastatic prostate cancer (GETUG-AFU 15): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013; 14: 149-158.
 16. James ND, Sydes MR, Clarke NW, et al. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to first-line long-term hormone therapy in prostate cancer (STAMPEDE): survival results from an adaptive, multiarm, multistage, platform randomised controlled trial. Lancet. 2016. 387: 1163-1177.
 17. Vale CL, Burdett S, Rydzewska LH, et al. Addition of docetaxel or bisphosphonates to standard of care in men with localised or metastatic, hormone-sensitive prostate cancer: a systematic review and metaanalyses of aggregate data. Lancet Oncol. 2015. 17: 243-256.
 18. Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J, et al. European Association of Urology. EAU guidelines on prostate cancer. Part II: Treatment of advanced, relapsing, and castration-resistant prostate cancer. Eur Urol. 2014; 65: 467-479.
 19. Labrie F, Bélanger A, Luu-The V, et al. Gonadotropin-releasing hormone agonists in the treatment of prostate cancer. Endocr Rev. 2005; 26: 361-379.
 20. Harris WP, Mostaghel EA, Nelson PS, Montgomery B. Androgen deprivation therapy: progress in understanding mechanisms of resistance and optimizing androgen depletion. Nat Clin Pract Urol. 2009; 6: 76-85.
 21. Garcia JA, Rini BI. Castration-resistant prostate cancer: many treatments, many options, many challenges ahead. Cancer. 2012; 118: 2583-2593.
 22. Crawford ED, Shore ND, Moul JW, et al. Long-term tolerability and efficacy of degarelix: 5-year results from a phase III extension trial with a 1-arm crossover from leuprolide to degarelix. Urology. 2014; 83: 1122-1128.
 23. Anderson J, Al-Ali G, Wirth M, et al. Degarelix versus goserelin (+antiandrogen flare protection) in the relief of lower urinary tract symptoms secondary to prostate cancer: results from a phase IIIb study (NCT00831233). Urol Int. 2013; 90: 321-328.
 24. Mason M, Maldonado Pijoan X, Steidle C, et al. Neoadjuvant androgen deprivation therapy for prostate volume reduction, lower urinary tract symptom relief and quality of life improvement in men with intermediate- to high-risk prostate cancer: a randomised non-inferiority trial of degarelix versus goserelin plus bicalutamide. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2013; 25: 190-196.
 25. Shore N, Crawford ED, Gittleman M, et al. Efficacy and safety of a 3-monthly depot of degarelix compared with goserelin in prostate cancer. Presented at the Society of Urologic Oncology: November 2012; Bethesda, MD, USA.
 26. National Institute for Health and Care Excellence. Final appraisal determination - Degarelix for the treatment of advanced hormone-dependent prostate cancer. Issue date: April 2014. https://www.nice.org.uk/ guidance/gid-tag352/documents/prostatecancer-advanced-hormone-dependentdegarelix-depot-fad-document2
 27. Climent MÁ, León-Mateos L, González Del Alba A, et al. Updated recommendations from the Spanish Oncology Genitourinary Group for the treatment of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2015; 96: 308-318.
 28. Taylor CD, Elson P, Trump DL. Importance of continued testicular suppression in hormone-refractory prostate cancer. J Clin Oncol. 1993; 11: 2167-2172.
 29. Hussain M, Wolf M, Marshall E, Crawford ED, Eisenberger M. Effects of continued androgen-deprivation therapy and other prognostic factors on response and survival in phase II chemotherapy trials for hormone-refractory prostate cancer: a Southwest Oncology Group report. J Clin Oncol. 1994; 12: 1868-1875.
 30. Cookson MS, Lowrance WT, Murad MH, Kibel AS, American Urological Association. Castration-resistant prostate cancer: AUA guideline amendment. J Urol. 2015; 193: 491-499.
 31. Basch E, Loblaw DA, Oliver TK, et al. Systemic therapy in men with metastatic castration-resistant prostate cancer:American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2014; 32: 3436-3448.
 32. Droz JP, Aapro M, Balducci L, et al. Management of prostate cancer in older patients: updated recommendations of a working group of the International Society of Geriatric Oncology. Lancet Oncol. 2014; 15: e404-414.
 33. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Prostate Cancer Version 1.2016 at http://www.nccn.org/ professionals/physician_gls/pdf/prostate. pdf, accessed on 09.02.2016.
 34. Basch E, Loblaw DA, Oliver TK, et al. Systemic Therapy in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline. J Clin Onocl. 2014; 32: 3436-3448.