Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/5 (99) > Protokół ERAS w urologii - aktualny przegląd...

Protokół ERAS w urologii - aktualny przegląd systematyczny literatury

Opracowano na podstawie: Enhanced Recovery after Urological Surgery: A Contemporary Systematic Review of Outcomes, Key Elements, and Research Needs. Azhar RA, Bochner B, Catto J, Goh AC, Kelly J, Patel HD, Pruthi RS, Thalmann GN, Desai M. Eur Urol 2016 Jul; 70(1): 176-187.

Intensyfikacja zdrowienia po zabiegach chirurgicznych (enhanced recovery after surgery - ERAS) to wielopłaszczyznowy i interdyscyplinarny program opieki nad chorym, którego celem jest ograniczenie utraty krwi w trakcie zabiegu, zmniejszenie odsetka powikłań pooperacyjnych i skrócenie czasu powrotu do zdrowia. Wykazano, że stosowanie zaleceń ERAS obniża o 50% częstość powikłań pooperacyjnych oraz o 30% skraca czas pobytu chorego w szpitalu i konieczność ponownej hospitalizacji, co ostatecznie znacznie obniża koszty leczenia. Poniżej przedstawiono wytyczne programu ERAS z podziałem na postępowanie przed-, śród- i pooperacyjne.

Postępowanie przedoperacyjne

Konsultacja przedoperacyjna
Do wdrożenia ERAS i zmniejszenia obaw pacjenta przed leczeniem operacyjnym konieczna jest zarówno pisemna, ustna, jak i elektroniczna informacja. Szczegółowe poinformowanie pacjenta o planowanym postępowaniu przed- i pooperacyjnym skraca czas hospitalizacji, rekonwalescencji oraz liczbę niezaplanowanych interwencji.

Optymalizacja czynników ryzyka
Przedoperacyjna ocena stanu ogólnego pacjenta jest niezbędna w przypadku pacjentów poddawanych dużym operacjom chirurgicznym. Powinna ona umożliwić zoptymalizowanie czynników ryzyka mogących mieć wpływ na rekonwalescencję. Jednym z takich czynników jest kondycja fizyczna pacjenta. Ćwiczenia fizyczne w okresie przedoperacyjnym poprawiają stan ogólny pacjenta. Również ograniczenie spożycia alkoholu i palenia tytoniu na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym leczeniem zapobiega komplikacjom pooperacyjnym. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie palenia tuż przed planowanym zabiegiem może spowodować niekorzystne następstwa. Dlatego też celem minimalizacji powikłań płucnych, które często pojawiają się u wieloletnich palaczy po przerwaniu palenia tytoniu, zaleca się zaprzestanie palenia na 8 tygodni przed leczeniem zabiegowym. Natomiast w przypadku pacjentów, którzy zaprzestali palenia i u których pojawiły się problemy związane z pracą przewodu pokarmowego, należy rozważyć substytucję nikotyny równocześnie z fizykoterapią, celem prewencji powikłań płucnych.

Kolejnym szeroko akceptowanym czynnikiem wpływającym na powikłania w okresie okołooperacyjnym jest stan odżywienia pacjenta. Stan odżywienia powinien być oceniany za pomocą Skali Ryzyka Odżywienia (The Nutritional Risk Score). Odpowiednie żywienie w okresie przedoperacyjnym zwiększa odporność immunologiczną. Badania z randomizacją potwierdzają, że immunomodulujące substancje (zawierające argininę, nukleotydy, olej rybi) pozytywnie wpływają na pooperacyjną reakcję zapalną i wspomagają immunologiczne mechanizmy obronne nawet u dobrze odżywionych pacjentów, co powoduje skrócenie hospitalizacji i zmniejsza ryzyko infekcji.

Przygotowanie przewodu pokarmowego
Rola mechanicznego oczyszczenia jelit przed zabiegami rekonstrukcji w rejonie krętniczo-kątniczym czy w obrębie jelita grubego jest obecnie szeroko dyskutowana i wymaga dalszej oceny. Proces ten może powodować odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, stres czy przedłużoną biegunkę po zabiegu. Takie postępowanie może być również związane z zaciekiem w obrębie zespolenia jelitowego i większym wskaźnikiem powikłań pooperacyjnych. Dlatego też obecnie przy braku ewidentnych wskazań nie zaleca się takiego postępowania.

Głodzenie przedoperacyjne
Większość badań z randomizacją potwierdza, że przedłużone głodzenie przed zabiegiem chirurgicznym jest niepotrzebne. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologicznego zalecają, aby ostatni posiłek stały pacjent przyjął na 6 godzin, a płyny na 2 godziny przed operacją. Takie postępowanie jest również bezpieczne u pacjentów z opóźnionym opróżnianiem żołądka (np. pacjenci otyli), pacjentów z refluksem żołądkowo- przełykowym, chorych na cukrzycę czy u kobiet w ciąży.

Przyjmowanie węglowodanów
Przyjmowanie węglowodanów Przedoperacyjne przyjmowanie płynów bogatych w węglowodany i elektrolity pomaga w zmniejszeniu pragnienia, utrzymaniu odpowiedniej masy ciała i siły mięśniowej po operacjach w obrębie jelita grubego. Konsekwencją tego jest skrócenie czasu rekonwalescencji i hospitalizacji. Zarówno doustne, jak i dożylne przyjmowanie płynów bogatych w węglowodany zmniejsza oporność na insulinę i zapobiega hiperglikemii. Przyjmowanie węglowodanów w okresie przedoperacyjnym jest bezpieczne również u pacjentów z cukrzycą i może być stosowane do 2 godzin przed planowanym leczeniem

Antagoniści receptorów opioidowych
U pacjentów poddawanych dużym operacjom chirurgicznym jedną z najlepszych form kontroli dolegliwości bólowych jest podaż narkotycznych środków przeciwbólowych. Jednakże leki te, poprzez blokowanie receptorów µ-2, mają działania uboczne, między innymi w postaci osłabienia perystaltyki przewodu pokarmowego. Efekt ten może zostać zniesiony przez przedoperacyjne i pooperacyjne podawanie agonistów receptorów µ-2, np. naloksonu. Jednakże nalokson działa zarówno na receptory opioidowe obwodowe, jak i ośrodkowe, co z jednej strony jest wykorzystane w przedawkowaniu loperamidu (działanie obwodowe), ale z drugiej strony znosi działanie przeciwbólowe leków opioidowych (działanie ośrodkowe). Leki selektywnie blokujące obwodowe receptory mogą być rozwiązaniem alternatywnym dla naloksonu (Alvimopan lub Metylnaltrexon). Leki te charakteryzują się słabym przenikaniem przez barierę krew-mózg, dzięki czemu nie znoszą przeciwbólowego działania opioidów, a jedynie odwracają niekorzystne działanie w obrębie przewodu pokarmowego. Badania potwierdzają, że stosowanie tych leków skraca czas do powrotu perystaltyki przewodu pokarmowego, czas hospitalizacji, jak również zmniejsza liczbę epizodów gorączki związanej z niedrożnością jelit.

Premedykacja
Stosowanie długo działających benzodiazepin może powodować zaburzenie funkcji poznawczych i zaburzenia funkcjonowania, w szczególności u osób starszych, aż do 4 godzin po zabiegu chirurgicznym. Badania wskazują, że zastosowanie tych substancji ogranicza rehabilitację ruchową, jak również opóźnia tolerancję diety doustnej. Dlatego też pacjenci prowadzeni w protokole ERAS nie powinni otrzymywać długo działających benzodiazepin w okresie do 12 godzin przed operacją. Redukcja lęku powinna zostać osiągnięta poprzez szczegółowe poinformowanie pacjenta o planowanym leczeniu, postępowaniu pooperacyjnym i możliwych trudnościach w rekonwalescencji. Aktywne angażowanie pacjenta w proces leczenia umożliwia mu zapoznanie się z możliwością oraz niekiedy koniecznością zastosowania odpowiednich procedur medycznych, a przez to znacznie ogranicza stres związany z hospitalizacją. Również unikanie głodzenia i podaż bogatego w węglowodany płynu na 2 godziny przed zabiegiem ma udowodnione działanie w ograniczeniu lęku. Jeżeli jest konieczne zastosowanie leków anksiolitycznych, krótko działające benzodiazepiny są preferowane.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa
U około 5% pacjentów poddanych radykalnej cystektomii występuje klinicznie istotna zakrzepica żył głębokich w okresie pooperacyjnym. W przypadku tych pacjentów zarówno choroba nowotworowa, jak i rozległa operacja w obrębie miednicy stanowią czynniki ryzyka rozwoju zakrzepicy żylnej. Dlatego też, tak jak w przypadku innych rozległych operacji, celem redukcji powikłań zakrzepowych powinna być zastosowana profilaktyka przeciwzakrzepowa w postaci podawania heparyny drobnocząsteczkowej. Profilaktyka powinna być rozpoczęta przed zabiegiem i kontynuowana aż do 21 dni po zabiegu. U pacjentów, u których zastosowano przedłużoną profilaktykę, obserwuje się mniejszą liczbę epizodów zakrzepicy po wypisaniu ze szpitala, bez zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych. Dodatkowo ryzyko zakrzepicy może zmniejszyć stosowanie pończoch uciskowych lub pneumatycznego przerywanego ucisku kończyn dolnych w trakcie operacji.

Profilaktyka antybakteryjna
Pacjenci poddani radykalnej cystektomii odnoszą korzyść z zastosowania okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej, jednakże wybór odpowiedniego antybiotyku nie jest oczywisty i zależy w dużej mierze od lokalnej antybiotykooporności. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca podanie antybiotyku w ciągu 1 godziny przed nacięciem skóry i kontynuację do 24 godzin po zabiegu. W przypadku zwiększonego ryzyka infekcji lub zabiegu trwającego ponad 3 godziny rekomendowane jest przedłużenie antybiotykoterapii do 72 godzin. Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego zalecają stosowanie cefalosporyn drugiej lub trzeciej generacji bądź połączenie gentamycyny i metronidazolu w profilaktyce okołooperacyjnej.

Zapobieganie hipotermii
Unikanie śródoperacyjnej hipotermii zapobiega okołooperacyjnym zaburzeniom krzepnięcia i może skrócić czas hospitalizacji. Najbardziej efektywną metodą utrzymania normotermii jest zastosowanie mat grzewczych i ogrzanych płynów infuzyjnych.

Znieczulenie ogólnoustrojowe i regionalne
Śródoperacyjne zastosowanie centralnej lub regionalnej blokady nerwowej zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy w okresie pooperacyjnym oraz przyspiesza uruchomienie pacjenta. Znieczulenie zewnątrzoponowe skraca czas hospitalizacji i zmniejsza ryzyko niedrożności w porównaniu z analgezją kontrolowaną przez pacjenta w operacjach otwartych jelita grubego. Jak dotychczas brak jest jednak badań z randomizacją porównujących różne protokoły zastosowania środków znieczulających u pacjentów poddanych radykalnej cystektomii.

Postępowanie śródoperacyjne

Dostęp chirurgiczny
Dostęp chirurgiczny może mieć wpływ na wyniki leczenia i częstość powikłań. Metody minimalnie inwazyjne związane są z mniejszym nacięciem, redukują konieczność stosowania środków przeciwbólowych, konieczność manipulacji na jelicie i utratę krwi. Przeprowadzone badania potwierdzają, że dostęp laparoskopowy w porównaniu z chirurgią otwartą zmniejsza odsetek powikłań, dolegliwości bólowe i skraca czas hospitalizacji. Nie przeprowadzono jednak dotąd badania porównującego dostęp klasyczny z minimalnie inwazyjnym u pacjentów prowadzonych w okresie okołooperacyjnym zgodnie z protokołem ERAS. Również dane na temat korzyści z chirurgii robotycznej nie są jednoznaczne. Niektóre prace potwierdzają zbliżone wyniki onkologiczne, mniejszą utratę krwi i zmniejszenie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe, jednak czas operacji jest znacząco dłuższy. Dlatego też celem oceny korzyści z chirurgii robotycznej powinny być przeprowadzone badania z randomizacją uwzględniające koszty i wyniki leczenia oraz jakość życia pacjentów.

Płynoterapia okołooperacyjna
Prowadzenie odpowiedniej płynoterapii w przypadku pacjentów poddawanych operacjom urologicznym jest trudtrudne ze względu na częsty brak możliwości dokładnej oceny utraty płynów z moczem. Nadmierne nawadnianie i hiperwolemia mogą spowodować hypoperfuzję narządów trzewnych i w wyniku tego niedrożność porażenną jelit. W protokole ERAS zaleca się restrykcyjną, ale zbalansowaną płynoterapię, która redukuje częstość powikłań, zmniejsza krwawienie i skraca czas hospitalizacji. Próba zastosowania celowanej płynoterapii polega na precyzyjnej resustytacji płynowej, dzięki czemu następuje zoptymalizowanie perfuzji i oksygenacja tkanek. Dopplerowskie badanie przezprzełykowe jest wykorzystywane celem oceny objętości wyrzutowej serca. Niektóre badania potwierdzają, że celowana płynoterapia zmniejsza odsetek powikłań i czas hospitalizacji u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym w obrębie jelita grubego. Jednak większość tych badań porównuje celowaną płynoterapię z tradycyjną płynoterapią okołooperacyjną. Dlatego też w grupie kontrolnej pacjenci często są przewodnieni. Niektóre badania potwierdzają również mniejszy odsetek nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym.

Sonda nosowo-żołądkowa
W protokole ERAS zalecane jest unikanie stosowania sondy nosowo-żołądkowej lub jej wczesne usuwanie. Ogranicza to ryzyko powikłań i skraca czas do powrotu perystaltyki jelit. Zmniejsza również częstość występowania zapalenia gardła i krtani, powikłań płucnych czy wymiotów. Dlatego też odsysanie treści z żołądka powinno być stosowane tylko u pacjentów z przedłużoną niedrożnością jelit.

Drenaż dróg moczowych
Badanie porównujące natychmiastowe usunięcie sond moczowodowych szynujących zespolenia moczowodowo- jelitowe i utrzymanie ich do 5-10 doby wykazało, iż stentowanie dróg moczowych poprawia spływ moczu, przyspiesza regenerację jelit i zapobiega rozwojowi kwasicy metabolicznej. Obecnie optymalny czas utrzymania cewników w drogach moczowych nie jest określony i musi być poddany dalszej analizie.

Drenaż miednicy
Badania porównujące pacjentów z drenażem i bez drenażu jamy otrzewnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie jelita grubego wskazują na podobną częstość przecieku w obrębie zespoleń w obu grupach. Sugeruje to brak konieczności utrzymania drenażu. Wyniki te jednak nie mogą posłużyć do opracowania postępowania z pacjentami po radykalnej cystektomii, ze względu na ryzyko zacieku moczu. Różne protokoły ERAS sugerują, że drenaż u pacjentów poddanych radykalnej cystektomii powinien być usunięty najszybciej, jak to możliwe. Brak jest jednak jednoznacznych wskazań co do optymalnego czasu usunięcia drenażu. W pojedynczym badaniu z randomizacją wykazano, że zamknięcie otrzewnej ściennej po cystektomii z rozszerzoną limfadenektomią przyspiesza powrót pracy jelit i zmniejsza dolegliwości bólowe.

Postępowanie pooperacyjne

Profilaktyka nudności i wymiotów
Pooperacyjne nudności i wymioty (postoperative nausea and vomiting - PONV) są częstą przyczyną niezadowolenia pacjentów oraz wydłużenia czasu hospitalizacji. Wymioty pooperacyjne mogą powodować zachłyśnięcie treścią żołądkową lub nasilać krwawienie poprzez działanie tłoczni brzusznej. Stosowanie podtlenku azotu lub opioidów podczas operacji zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia PONV. W profilaktyce tego powikłania może być wykorzystany ondansetron lub deksametazon. Zastosowanie tlenku azotu z propofolem również zmniejsza ryzyko PONV. Profilaktyka PONV skraca czas rekonwalescencji, hospitalizacji i częstość ponownych hospitalizacji. Jedno badanie z randomizacją wykazało również, że śródoperacyjne ograniczenie płynów pod kontrolą dopplerowskiego badania przepływowego zmniejsza częstość PONV do 48 godzin po zabiegu.

Profilaktyka niedrożności porażennej
Porażenna niedrożność przewodu pokarmowego jest nierzadko obserwowana po cystektomii radykalnej, może również wystąpić po prostatektomii czy operacjach w obrębie nerek. Metoklopramid wykorzystywany w profilaktyce PONV nie przyspiesza powrotu pracy przewodu pokarmowego. Natomiast wykazano, że powrót perystaltyki jelit przyspiesza żucie gumy. Również stosowanie doustnych środków przeczyszczających wpływa na skrócenie czasu do powrotu pracy jelit i czasu do pierwszej defekacji.

Żywienie doustne
Powszechnie uważa się, że wczesne żywienie doustne (do 24 godzin po zabiegu) zwiększa ryzyko powikłań jelitowych po dużych zabiegach chirurgicznych. Jednak badania podkreślają, że wczesne żywienie doustne może mieć wiele korzyści, takich jak zmniejszenie insulinooporności, zmniejszenie ryzyka rozwoju sepsy czy przyspieszenie gojenia rany. Wczesne żywienie doustne skraca również czas niedrożności porażennej, zmniejsza ryzyko zapalenia płuc i śmiertelność u pacjentów poddanych dużym operacjom w obrębie jamy brzusznej. Takie postępowanie zwiększa jednak ryzyko wystąpienia PONV, dlatego bardzo ważne jest wdrożenie profilaktyki zgodnie z protokołem ERAS.

Leczenie przeciwbólowe
Odpowiednie leczenie bólu pooperacyjnego umożliwia wcześniejszą mobilizację pacjenta, która z kolei przeciwdziała insulinooporności, zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych i stymuluje perystaltykę jelit. Wielolekowa, bezopioidowa analgezja w połączeniu z lokalną i regionalną anestezją ma na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli bólu i zminimalizowanie skutków ubocznych związanych ze stosowaniem opioidów.

Wczesne uruchamianie
Wcześniejsze uruchamianie, oprócz korzyści wymienionych powyżej, stanowi również profilaktykę powikłań płucnych.

Obecnie bariery kulturowe i biurokratyczne utrudniają przyjęcie programu ERAS w wielu specjalnościach, w tym urologii. Przedstawione przez autorów artykułu postępowanie ERAS dla pacjentów po cystektomii radykalnej oparte jest przede wszystkim na pracach uwzględniających pacjentów poddanych zabiegom w obrębie jelita grubego. Dlatego też autorzy podkreślają, że należy przeprowadzić odpowiednie badania z randomizacją oceniające program ERAS z uwzględnieniem specyfiki pacjentów poddanych radykalnej cystektomii.

Oprac.: lek. Krystian Kaczmarek
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski