Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/3 (31) > Raporty roczne 2004

Raporty roczne 2004

CME-CPD Project Manager

Raporty, dyplomy, karty

Efektem działania systemu CME-CPD jest m.in. liczba punktów gromadzonych przez jego uczestników. Punkty są przyznawane za wygłoszone referaty, zdane egzaminy, udział w konferencjach, prowadzenie kursów, dorobek w postaci artykułów i za wiele innych aktywności naukowych. Zestawienie udziału w tych przedsięwzięciach znajduje swój wyraz w podsumowaniu, jakim jest raport roczny przygotowany przez European Board of Urology na podstawie informacji przekazywanych przez Biuro CME-CPD PTU. Oprócz raportu, w tym roku każdy uczestnik CME-CPD otrzymał:

  • dyplom imienny przygotowany przez Biuro CME-CPD, potwierdzający uzyskanie określonej liczby punktów CME-CPD w roku 2004;
  • broszurę na temat systemu EU-ACME (system ten został szczegółowo opisany w "Przeglądzie Urologicznym" 2/2005);
  • formularze uczestnictwa, które służą do przekazywania do Biura CME-CPD informacji na temat własnej aktywności naukowej. Karty EU-ACME, które mają zastąpić wydane dwa lata wcześniej karty EBU, będą rozesłane do wszystkich uczestników CME-CPD (EU-ACME) w terminie późniejszym.

Wyniki CME-CPD

Do systemu CME-CPD w roku 2004 należało 335 osób (tab. 1); 7 z nich wyrejestrowano z systemu z powodu nieopłacenia składki członkowskiej PTU (opłacanie składki członkowskiej do 31 marca jest jednym z warunków uczestnictwa w systemie punktacji kredytowej). Tak więc w systemie CME-CPD w 2004 roku pozostało 328 osób. Raporty roczne zostały przygotowane dla 292 aktywnych jego uczestników, którzy w 2004 roku uzyskali punkty kredytowe.

Tabela 1
Liczby i odsetki uczestników systemu CME-CPD EBU-PTU z uwzględnieniem uzyskanych przez nich liczb punktów w 2004 roku
Tabela 2
 

Największą grupę (113 osób) stanowili uczestnicy CME-CPD, którzy uzyskali od 21 do 50 punktów. Podobne liczbowo (61 i 65) były grupy osób, które uzyskały 11-20 punktów i 51-100 punktów. Duża grupa uczestników CME-CPD (32 osoby = 11% aktywnych uczestników) uzyskała w 2004 roku ponad 100 punktów kredytowych. Szczególne uznanie należy się 9 liderom, którzy zdobyli ponad 200 punktów.

Tabela 3
Liczby i odsetki uczestników w poszczególnych kategoriach punktowych - porównanie kolejnych lat istnienia systemu CME-CPD EBU-PTU

System CME-CPD działa w Polsce od 1.01.2002 roku, tak więc raport dotyczący 2004 roku jest trzecim z kolei raportem przygotowanym przez EBU we współpracy z Biurem CME-CPD PTU. Na podstawie posiadanych informacji można dokonać porównania wyników w okresie 3 lat (tab. 3). Wyniki uzyskane w tym czasie kształtują się na podobnym poziomie. Pierwszy rok funkcjonowania systemu można uznać za jego rozruch i wstęp do dalszego działania, niemniej jego efekty należy ocenić wysoko. W porównaniu z 2003 rokiem wyniki w 2004 roku charakteryzują się wzrostem liczby osób, które uzyskały najmniejszą liczbę punktów (przedział 1-20 punktów - wzrost o 5%) i mniejszą liczbą osób, które uzyskały 101-200 punktów (spadek o 4,%). Co roku największą liczebnie grupę, średnio 62%, stanowią uczestnicy, którzy uzyskują od 21 do 100 punktów. Bez zmian pozostaje grupa uczestników CME-CPD, która nie gromadzi punktów - jest to ok. 10% każdego roku.

Podsumowanie

Analiza raportów rocznych 2004 dowodzi, że aktywność naukowa uczestników CME-CPD mierzona punktami kredytowymi utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie od trzech lat. Udział w systemie punktacji kredytowej oparty na gromadzeniu punktów wymaga od uczestników CME-CPD systematyczności i dużego nakładu pracy administracyjnej związanej ze zgłaszaniem własnych dokonań w trybie wyznaczonym przez EBU. Stanowisko PTU jest niezmienne: wysiłek ten powinien być uznany także przez Naczelną Radę Lekarską. Wynikiem tego uznania byłoby wsteczne przeliczenie punktów kredytowych CME-CPD na punkty edukacyjne. Decyzja NRL na ten temat nadal nie jest oficjalnie znana.

35. KONGRES NAUKOWY PTU jest akredytowany w systemie CME-CPD (EU-ACME). Uczestnicy systemu CME-CPD otrzymają: - 3 punkty za udział w kursie ESU - 2 punkty za udział w 6. Kursie Szkoły Urologii PTU - 15,5 punktu za udział w pozostałych sesjach. Dodatkowe punkty kredytowe otrzymają wykładowcy oraz członkowie komitetu naukowego i komitetu organizacyjnego. Uczestnicy 35. Kongresu Naukowego PTU w Lublinie uzyskają 20,5 punktów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zgody Prezydium ORL w Lublinie