Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Ocena aktywności 16 genów a ryzyko nawrotu po...

Ocena aktywności 16 genów a ryzyko nawrotu po leczeniu chirurgicznym raka nerki ograniczonego do narządu

A 16-gene assay to predict recurrence after surgery in localised renal cell carcinoma: development and validation studies

Rini B1, Goddard A2, Knezevic D2, Maddala T2, Zhou M3, Aydin H4, Campbell S1,
Elson P1, Koscielny S5, Lopatin M2, Svedman C2, Martini JF6, Williams JA6,
Verkarre V7, Radulescu C8, Neuzillet Y8, Hemmerlé I8, Timsit MO9, Tsiatis AC2,
Bonham M2, Lebret T8, Mejean A9, Escudier B5

1Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA
2Genomic Health Inc, Redwood City, CA, USA
3NYU Medical Center, New York, NY, USA
4Singapore General Hospital, Singapore
5Institut Gustave Roussy, Villejuif, France
6Pfizer Inc, San Diego, CA, USA
7Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France
8Hôpital Foch, Suresnes, France
9Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France

Rak nerki w stadium zaawansowania według grup TNM I-III (brak przerzutów odległych) jest obecnie skutecznie leczony chirurgicznie. Jednak mimo postępu we wczesnym wykrywaniu i rozwoju techniki chirurgicznej, u około 30% chorych po leczeniu radykalnym obserwujemy nawrót choroby nowotworowej w postaci wznowy miejscowej lub przerzutów odległych. Rozsiew nowotworowy raka nerki jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym zgonu z powodu tej choroby. Wraz z wprowadzeniem systemowej terapii celowanej w raku nerki rośnie znaczenie oceny ryzyka nawrotu choroby i identyfikacji chorych wymagających leczenia adjuwantowego. Obecnie stosowane algorytmy szacują ryzyko nawrotu choroby na podstawie uznanych czynników klinicznych i patologicznych (tj. skala TNM, skala Fuhrman i inne).

W przedstawionym artykule autorzy podjęli próbę identyfikacji genów w komórkach raka nerki związanych z ryzykiem nawrotu choroby celem indywidualizacji leczenia. Oceny ekspresji genów dokonano za pomocą pomiaru stężenia RNA z użyciem odwrotnej transkryptazy w bloczkach parafinowych raka nerki uzyskanych od 942 chorych leczonych nefrektomią w Klinice Urologii w Cleveland (USA), a wyniki zweryfikowano w tej samej metodologii na niezależnej grupie 626 chorych z rakiem nerki leczonych nefrektomią w dwóch szpitalach we Francji. W badanej grupie większość chorych była w pierwszej grupie stagingowej według TNM. Średni czas obserwacji chorych wyniósł 6,2 lata, w tym czasie nawrót choroby wystąpił u 221 chorych (23%). W stratyfikacji chorych według grupy ryzyka w raku nerki (skala Leibovicha) w grupie niskiego, pośredniego i wysokiego ryzyka odsetek badanych wolnych od wznowy choroby w 5-letniej obserwacji wyniósł odpowiednio: 93% (n=540), 78% (n=263) i 36% (n=128). W ocenie grupy kontrolnej (francuskiej), w której średni czas obserwacji wyniósł 5,5 lat, wykazano wznowę choroby w 5-letniej obserwacji u 16% (n=99) chorych. W badaniu oceniono współzależność między nasileniem ekspresji 732 genów w komórce raka nerki a wynikiem onkologicznym leczenia radykalnego. W analizie jednowariantowej aktywność aż 516 genów z tej grupy była zależna od czasu wolnego od wznowy choroby. Zidentyfikowane geny należały do szlaków metabolicznych wzrostu naczyń i komórek nowotworowych oraz odpowiedzi immunologicznej i nasilenia procesu zapalnego. Wyższa ekspresja genów szlaku naczyniowego i odpowiedzi immunologicznej była związana z niższym ryzykiem nawrotu choroby, gdy wyższa ekspresja genów wzrostu i podziału komórki oraz stanu zapalnego z wyższym ryzykiem nawrotu choroby. Potwierdzono, że identyfikowane geny jako czynniki prognostyczne nawrotu choroby są aktywne w drogach metabolicznych kluczowych dla biologii komórek raka nerki. Grupę 512 genów zawężono do 11 genów, które były najistotniej związane statystycznie z nawrotem choroby w analizie multiwariantowej w poszczególnych podgrupach chorych oraz w analizie innych punktów końcowych badania, jak przeżywalność całkowita i zależna od nowotworu. W ten metodologii zidentyfikowano 11 genów, które wraz z 5 genami referencyjnymi posłużyły do stworzenia algorytmu genetycznego oceniającego ryzyko nawrotu choroby. Za pomocą testu Coxa w stratyfikacji chorych grup według TNM (stopień I vs stopień II vs stopień III) oceniono zależność między wynikiem aktywności wybranych genów w opracowanym algorytmie genetycznym a ryzykiem nawrotu choroby i 5-letnią przeżywalnością zależną od nowotworu po nefrektomii. W analizie jednowariantowej wynik w algorytmie genetycznym był czynnikiem prognostycznym nawrotu choroby (p<0,0001). Związek między wynikiem algorytmu genetycznego a czasem do nawrotu choroby w analizie multiwariantowej był podobny we wszystkich stopniach zaawansowania raka nerki według TNM (stopień I vs stopień II i stopień III) i przy dopasowaniu grup chorych według wielkości guza, stopnia złośliwości i wyniku w skali według Leibovicha (p<0,0001). Wynik algorytmu genetycznego identyfikował chorych wysokiego ryzyka nawrotu w grupie I i niskiego ryzyka w grupie II i III według TNM. Na podstawie wyniku algorytmu genetycznego wykazano różne ryzyko nawrotu choroby zarówno w podziale na stopnie zaawansowania według TNM, jak i w podziale według skali Leibovicha. Wynik zaproponowanego przez autorów algorytmu przewidywał także całkowitą i zależną od nowotworu przeżywalność chorych.

W opinii autorów ocena aktywności zidentyfikowanych genów umożliwia indywidualną ocenę ryzyka niezależnie od uznanych czynników prognostycznych klinicznych i patologicznych. Zastosowanie algorytmu genetycznego pozwala w trakcie leczenia podejmować optymalne decyzje co do wdrożenia terapii adjuwantowej, a ostateczną ocenę użyteczności tego narzędzia diagnostycznego należy potwierdzić w prospektywnych randomizowanych badaniach.


Oprac.: Tomasz Drewniak