Przegląd Urologiczny 2015/3 (91) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/3 (91) > Akredytacje CME–CPD 2015

Akredytacje CME–CPD 2015

W styczniu 2015 roku zmieniła się procedura akredytacyjna polskich wydarzeń naukowych rejestrowanych w programie EU-ACME. Podstawą wprowadzenia zmian było uznanie Naczelnej Izby Lekarskiej przez UEMS i EBU za organ akredytujący wydarzenia naukowe w Polsce. Akredytowanie wydarzeń naukowych oraz naliczanie punktów za indywidualną aktywność naukową oparte jest obecnie na zasadach określonych w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”. Aby wydarzenie naukowe zostało zarejestrowane w programie EU-ACME, musi wcześniej uzyskać akredytację izby lekarskiej oraz akceptację Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU. Nowa procedura akredytacyjna została szczegółowo opisana w artykule pt. „Zmiany w systemie CME-CPD”, który ukazał się w „Przeglądzie Urologicznym” nr 6/2014.

Nowe zasady akredytacji w praktyce

Organizator wydarzeń naukowych: PTU

Wydarzenia naukowe zaplanowane na 2015 rok przez ZG PTU, sekcje naukowe i oddziały terenowe PTU, zgłoszone do planu kształcenia PTU zostały zarejestrowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Dokumentuje to „Uchwała nr 166/KKM/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i akceptacji programu kształcenia podyplomowego”. Zgłoszenie wydarzeń naukowych i zarejestrowanie ich w planie kształcenia PTU nie oznacza automatycznej akredytacji, ale umożliwia skrócenie pierwszej fazy procesu akredytacyjnego. Aby uzyskać akredytację izby lekarskiej i Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU, organizatorzy nadal są zobowiązani do przysyłania do Biura CME-CPD PTU kompletu wymaganych dokumentów [formularz „Informacja o formie kształcenia”, szczegółowy (godzinowy) program w języku polskim i angielskim; krótkie informacje potwierdzające kwalifikacje wykładowców - dokument wymagany przez izbę lekarską; formularze „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ „Accreditation for CME-CPD Credits Attribution”].

Realizacja planu kształcenia zarejestrowanego w Naczelnej Izbie Lekarskiej:

  • Od stycznia do czerwca 2015 roku akredytację izby lekarskiej i Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU zgodnie z nową procedurą akredytacyjną otrzymały następujące wydarzenia PTU: „II Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU”, sympozjum „IV Mazowieckie Dni Urologiczne”, „XXIV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU” oraz kurs „Rozległa limfadenektomia u chorych na raka stercza”.

  • Organizatorzy dwóch wydarzeń naukowych zgłoszonych do planu kształcenia PTU podjęli decyzję o zmianie organizatora głównego. Organizatorem „Kursu USG” została Katedra i Klinika Urologii UM w Poznaniu we współpracy z Oddziałem Wielkopolskim PTU, a organizatorem konferencji „XX Urosilesiana” Klinika Urologii w Zabrzu we współpracy z Oddziałem Śląskim i Oddziałem Dolnośląskim PTU. Decyzja organizatorów wpłynęła na zmianę procedury akredytacyjnej, ale pozostała bez wpływu na liczbę naliczonych punktów edukacyjnych/kredytowych.

  • Organizator „III Wielkopolskiej Konferencji Uroonkologicznej”, mimo zgłoszenia wydarzenia naukowego do planu kształcenia PTU, ostatecznie nie podjął decyzji o ubieganiu się o akredytację.

Organizator wydarzeń naukowych: klinika urologii we współpracy z PTU

Kliniki urologii uniwersytetów medycznych, zgodnie ze swoją statutową działalnością, są uprawnione do naliczenia punktów edukacyjnych bez dodatkowych procedur administracyjnych w izbie lekarskiej. Podstawą do naliczenia punktów jest „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy” (1 godzina zajęć merytorycznych = 1 punkt edukacyjny; do liczby godzin nie wlicza się przerw kawowych, obiadowych, sesji sponsorowanych, itp.). Uzyskanie akredytacji w systemie CME-CPD odbywa się na dotychczasowych zasadach. Wydarzenia naukowe akredytowane przez kliniki urologii oraz Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU w pierwszym półroczu 2015 roku to: „X Krynicki roZjazd 2015”, „XII Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia”, kurs „Świętokrzyskie warsztaty laparoskopowe” oraz (wspomniane wcześniej) „Kurs USG” i konferencja „XX Urosilesiana”.

Inni organizatorzy we współpracy z PTU

W tabeli akredytowanych wydarzeń naukowych CME-CPD na stronie www.pturol.org.pl zamieszczone są także informacje na temat wydarzeń naukowych zorganizowanych we współpracy z oddziałami PTU przez organizatorów niezwiązanych instytucjonalnie z PTU. Organizatorzy zaliczani do tej grupy są zobowiązani do przysłania do Biura CME-CPD PTU między innymi kopii uchwały izby lekarskiej potwierdzającej „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe” oraz kopii uchwały potwierdzającej spełnienie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy. Dopiero po przedstawieniu tych dokumentów i analizie programu naukowego Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU potwierdził akredytację kursów: „Warsztaty urodynamiczne”, „Prostatektomia laparoskopowa” oraz „Laparoskopia w urologii”.

Podsumowanie

Zmiana procedury akredytacyjnej w roku 2015 nie wpłynęła na zmniejszenie liczby akredytowanych wydarzeń naukowych zarejestrowanych w programie EU-ACME. Warunkiem właściwego przeprowadzenia całej procedury akredytacyjnej w izbie lekarskiej i uzyskania akredytacji CME-CPD jest dobra współpraca Biura CME-CPD PTU z organizatorami wydarzeń naukowych i izbą lekarską.

Wprowadzone zmiany umożliwiają uzyskanie punktów edukacyjnych izb lekarskich wszystkim uczestnikom wydarzeń naukowych, ale tylko ci uczestnicy, którzy należą do systemu CME-CPD mają zapewnioną rejestrację punktów na indywidualnych kontach. Rzetelny rejestr punktów za udział w akredytowanych wydarzeniach naukowych oraz za zgłoszoną do Biura CME-CPD PTU własną aktywność naukową jest podstawą przygotowania raportów rocznych dla wszystkich uczestników systemu CME-CPD. Do systemu CME-CPD koordynowanego przez PTU należy obecnie 289 członków PTU. Koszt uczestnictwa w CME-CPD pokrywa ZG PTU (10 euro rocznie za jedną osobę).


Aby przystąpić do systemu CME-CPD, należy wypełnić formularz „Rejestracja w systemie CME-CPD” (www.pturol.org.pl w części „CME-CPD/Formularze”) i przysłać do Biura CME-CPD PTU (ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa). Warunkiem rejestracji w systemie CME-CPD PTU jest przynależność do PTU, specjalizacja z urologii i regularne opłacanie składki członkowskiej PTU.


Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager
e-mail:cmecpd@ptu.net.pl