Przegląd Urologiczny 2012/4 (74) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/4 (74) > Lokalna aktywacja receptorów kanabinoidowych...

Lokalna aktywacja receptorów kanabinoidowych CB1 w pęcherzu moczowym zmniejsza stopień sensytyzacji aferentnych zakończeń nerwowych indukowanej stanem zapalnym

Molecular Pain 2011; 7(31): 1−12

Local activation of cannabinoid CB1 receptors in the urinary bladder reduces the inflammation-induced sensitization of bladder afferents

Jean-Sébastien Walczak, Fernando Cervero
McGill University, Anesthesia Research Unit, Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry and Alan Edwards Center for Research on Pain, Montréal, Québec, Canada

Od kilku lat obserwuje się stały wzrost zainteresowania rolą receptorów kanabinoidowych (cannabinoid receptor − CB) w regulacji czynności pęcherza moczowego. Dotychczasowe badania wykazały obecność receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2 w pęcherzu moczowym u szczurów, myszy, małp i ludzi. Receptory CB1 zlokalizowane są na komórkach urotelialnych, zakończeniach nerwowych w warstwie podśluzówkowej oraz na komórkach mięśnia wypieracza pęcherza moczowego. Poprzednie badania pokazały, że indukowane impulsem elektrycznym skurcze fragmentów mięśniówki pęcherza moczowego myszy były zredukowane po aktywacji receptorów CB1. Również uwalnianie CGRP (caltitonin gene-related peptide) na skutek działania ATP i kapsaicyny było zredukowane dzięki aktywacji receptorów CB1 i CB2. Badanie urodynamiczne na zwierzętach leczonych agonistami receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2 pokazało wydłużenie okresów międzymikcyjnych i objętości granicznej pęcherza indukującej mikcję. Powszechnie wiadomo, że szereg schorzeń może zmieniać stopień ekspresji receptorów kanabinoidowych. U pacjentów z przewlekłym zespołem bolesnego pęcherza moczowego wykazano wzrost ekspresji receptorów kanabinoidowych CB1. Odmiennie zapalenie pęcherza moczowego u szczurów indukowane akroleiną prowadzi do wzrostu ekspresji receptorów kanabinoidowych CB2.

W badaniu in vivo podaż agonistów receptorów kanabinoidowych zmniejsza ból indukowany zapaleniem pęcherza moczowego oraz wpływa na parametry urodynamiczne. Wiadomo, że agoniści receptorów kanabinoidowych zmniejszają aktywność elektryczną włókien aferentnych pęcherza moczowego w warunkach fizjologicznych. Jakkolwiek skutki lokalnej aktywacji receptorów kanabinoidowych na aktywność włókien aferentnych w warunkach stanu zapalnego pozostają niewyjaśniowe. Dlatego też badanie to miało na celu ocenę skutków dopęcherzowej podaży agonisty receptora kanabinoidowego CB1 na aktywność elektryczną zakończeń aferentnych w warunkach ostrego zapalenia pęcherza moczowego ex vivo indukowanego cyklofosfamidem. Ponadto oceniono ekspresję i lokalizację receptorów kanabinoidowych CB1 w pęcherzu moczowym oraz ich koekspresję z receptorami waniloidowymi (Transient Receptor Potential cation channel subfamily V member 1 − TRPV1) typowymi dla aferentnych zakończeń nocyceptywnych.

Eksperyment przeprowadzono na myszach, u których generowano ostre zapalenie pęcherza moczowego przez podaż dootrzewnową cyklofosfamidu (CYP) w dawce 300 mg/kg m.c., które uzyskiwano po upływie 2 godzin od momentu podaży CYP. Następnie w znieczuleniu ogólnym (uretan 2 g/kg m.c. i.p.) usuwano pęcherze moczowe i poddawano dalszej preparatyce celem badań elektrofizjologicznych w warunkach ex vivo w specjalnie przygotowanej łaźni. Gałąź nerwu miednicznego wychodząca ze ściany pęcherza moczowego została rozdzielana pod mikroskopem na pojedyncze włókna nerwowe celem analizy aktywności elektrycznej wypreparowanych włókien. Badania elektrofizjologiczne wykonano podczas inkubacji wyizolowanych pęcherzy moczowych z nieselektywnym agonistą receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2, selektywnym antagonistą receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2 (AM251 i AM630). Ponadto ekspresje receptorów CB i TRPV1 oznaczono stosując metody immunofluorescencyjne.

Wyniki badania wykazały, że leczenie cyklofosfamidem nie wpłynęło na podatność pęcherza moczowego. Objętość pęcherza moczowego niezbędna do osiągnięcia ciśnienia śródpęcherzowego (Pves.) = 40 mm Hg wynosiła 117,9 ± 9,2 μL i 114,9 ± 12,8 μL, odpowiednio dla pęcherzy moczowych zdrowych i ze stanem zapalnym. Obserwowano wzrost aktywności aferentnych włókien nerwowych w stanie zapalnym dla ciśnień śródpęcherzowych w przedziale od 10 do 40 mm Hg, w porównaniu ze zdrowymi zwierzętami. Terapia przy użyciu nieselektywnego agonisty receptorów kanabinoidowych (AZ12646915) znamiennie statystycznie zmniejszyła aktywność tych włókien przy Pves. >20 mm Hg. Efekt ten był zazablokowany przez podaż selektywnego antagonisty receptora kanabinoidowego CB1 (AM251), natomiast selektywny antagonista receptora kanabinoidowego CB2 (AM630) nie wykazywał takiego efektu. Dodatkowo analiza immunofluorescencyjna wykazała ścisłą koekspresję receptorów kanabinoidowych CB1 z receptorami TRPV1 w obrębie urotelium i na zakończeniach aferentnych w warstwie podśluzówkowej, w pęcherzach moczowych zdrowych i ze stanem zapalnym.

Wyniki eksperymentu pokazują, że sensytyzacja aferentnych zakończeń nerwowych pęcherza moczowego przez stan zapalny jest częściowo tłumiona przez dopęcherzową aktywację receptorów kanabinoidowych CB1. Również zakończenia aferentne mające na swojej powierzchni receptory TRPV1 wykazywały koekspresję receptorów CB1. Fakt ten umacnia hipotezę o bezpośrednim działaniu agonistów receptorów kanabinoidowych na nocyceptywne zakończenia aferentne.

Oprac.: dr med. Kajetan Juszczakkomentarze

Smith <jannettesmith15@gmail.com> poniedziałek, 29 października 2018, godzina 1032
Hi i am Jannette Smith, a graphic designer with 8 Years of Experience I can re-work you logo and improve your overall brand which is essential and can take your business to new heights. Thank you
Chiman <aly1@alychidesigns.com> środa, 14 listopada 2018, godzina 1644
Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at przeglad-urologiczny.pl promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly