Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Oferta stypendialna Niemieckiego Towarzystwa...

Oferta stypendialna Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego

Oddział Urologii w Puławach
ordynator oddziału: lek. med TADEUSZ PALEC
Klinika Urologii CMKP w Warszawie
kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ BORÓWKA

Niemieckie Towarzystwo Urologiczne (DGU - Deutsche Gesellschaft für Urologie) istnieje od 1906 roku. Jego prezydentem jest prof. Peter Alken, dyrektor Kliniki Urologii w Mannheim, będącej w strukturach Uniwersytetu w Heidelbergu. Jedną z agend DGU jest Resort Kontaktów Międzynarodowych, na czele którego stoi prof. Paolo Fornara - dyrektor Kliniki Urologii w Halle. W ramach resortu działa Komisja Zachód-Wschód (West-Ost Kommission der DGU), która posiada fundusze przeznaczone na stypendia dla adeptów i młodych urologów z Europy Środkowej i Wschodniej. Przewodniczącym tej komisji również jest prof. Paolo Fornara, zaś sekretarzem dr Mario Zacharias z Kliniki Urologii w Halle.

W przeszłości dwukrotnie miałem przyjemność skorzystać ze stypendium oferowanego przez wspomnianą komisję. To w dużej mierze zadecydowało, że prezes PTU prof. Andrzej Borówka powierzył mi funkcję koordynatora wyjazdów szkoleniowych do Niemiec urologów z naszego kraju, zainteresowanych taką formą zdobywania wiedzy urologicznej. Funkcję tę ze strony niemieckiej pełni obecnie dr Zacharias, sekretarz komisji. Po wstępnych z nim ustaleniach istnieje możliwość finansowego wsparcia 2-3 polskich urologów rocznie.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia procesu zdobywania stypendium oferowanego przez DGU jest przesłanie do koordynatora z ramienia PTU deklaracji wyjazdu szkoleniowego w roku następującym po roku, w którym do DGU ma wpłynąć oficjalne podanie o stypendium. W deklaracji musi znaleźć się adnotacja dotycząca zgody na wyjazd, podpisana przez kierownika kliniki bądź ordynatora oddziału, w którym zatrudniony jest kandydat. Proces uruchomienia funduszu stypendialnego przez Komisję Zachód-Wschód dla danej osoby trwa kilka miesięcy. Dlatego, aby uniknąć kłopotów związanych z organizacją pobytu oraz przepływem środków pieniężnych do konkretnej niemieckiej kliniki, należy planować wyjazd z co najmniej rocznym wyprzedzeniem (własne doświadczenia). Wybór osób zakwalifikowanych do ubiegania się o stypendium DGU zależy od kolejności wpływania deklaracji (pocztą tradycyjną - decyduje data stempla pocztowego). Termin ich składania upływa 31 marca danego roku.

Po zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd szkoleniowy do Niemiec (1-3 miesiące) należy przesłać do 30 września danego roku na podany poniżej adres koordynatora komplet dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium przez DGU. Po sprawdzeniu dokumentów kandydata pod względem formalnym zostaną one przesłane do Komisji Zachód-Wschód DGU. Odpowiedzi dotyczącej przyznania stypendium należy spodziewać się pod koniec danego roku.

Wartość stypendium to około 750 euro na miesiąc. Kwota ta pokrywa koszty podróży, ubezpieczenie na wypadek konieczności korzystania z pomocy medycznej w Niemczech, koszty zakwaterowania oraz kieszonkowe. Koszty poniesione przez kandydata refundowane są po jego przyjeździe do konkretnej kliniki.

Oto dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o stypendium Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, które przesyłane są do siedziby komisji:

 1. Podanie o stypendium do Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego z wyeksponowaniem zainteresowań urologicznych kandydata oraz celu szkoleniowego (warto dołączyć ewentualne zaproszenie lub zgodę na staż dyrektora konkretnej kliniki).
 2. Ksero dyplomu ukończenia studiów medycznych.
 3. Ksero prawa wykonywania zawodu.
 4. Ksero dyplomu specjalizacyjnego (w przypadku posiadania specjalizacji).
 5. Ksero dyplomu potwierdzającego tytuł naukowy (w przypadku posiadania).
 6. Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o kandydacie.
 7. Ksero paszportu.
 8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka obcego (niemiecki lub angielski).
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
 10. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (najlepiej od lekarza zakładowego).

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki!

Inne dokumenty wymagane przez niektóre ośrodki kliniczne w Niemczech (po otrzymaniu stypendium należy nawiązać indywidualny kontakt z konkretną kliniką i ustalić, które z nich są niezbędne):

 1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i konieczności korzystania z pomocy medycznej w Niemczech. Polisa pokrywa oczywiście cały okres pobytu stażysty w Niemczech (wymagane zawsze, ale do okazania dopiero na miejscu w klinice).
 2. Pozwolenie na podjęcie pracy w Niemczech w określonym czasie (umożliwia uczestniczenie w zabiegach operacyjnych, choć w niektórych ośrodkach nie jest wymagane). Formalności należy załatwiać przez Konsulat Niemiecki w Warszawie (czas oczekiwania na odpowiedź - około 2 miesięcy).
 3. Test na HBS i anty-HCV (wymagane przez niektóre ośrodki).

Dane kontaktowe związane z programem stypendialnym DGU:
Koordynator ds. wyjazdów szkoleniowych polskich urologów do Niemiec poprzez program stypendialny Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego:
lek. med. Ireneusz Ostrowski
Oddział Urologii Szpitala Miejskiego w Puławach

Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego:
prof. dr. med. Peter Alken
Direktor der Urologischen Universitätsklinik
Klinikum Mannheim GmbH
Tel.: (0-049) 621 383 2229
Fax.: (0-049) 621 383 2184
e-mail: peter.alken@uro.ma.uni-heidelberg.de

Dyrektor Resortu Kontaktów Międzynarodowych oraz przewodniczący Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego:
prof. dr. med. Paolo Fornara
Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie
Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
Magdeburger Straβe 16
06 112 Halle
Tel.: (0-049) 345 557 1446
Fax.: (0-049) 345 557 1783
E-mail: paolo.fornara@medizin.uni-halle.de

Sekretarz Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego: dr. med. Mario Zacharias
Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie
Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
Magdeburger Straβe 16
06 112 Halle
Tel.: (0-049) 345 557 1446
Fax.: (0-049) 345 557 1783
E-mail: mario.zacharias@medizin.uni-halle.de

Warunkiem niezbędnym, który należy spełnić, aby otrzymać stypendium od DGU, jest wiek kandydata poniżej 40 lat. Jak widać, program skierowany jest jedynie do młodych lekarzy, zwłaszcza do osób ze specjalizacją, które mają już sprecyzowane zainteresowania.
Ta ostatnia kwestia, jak sam się przekonałem, jest warunkiem względnym.
Gorąco zachęcam młodych urologów oraz adeptów do skorzystania z oferty stypendialnej Komisji Zachód-Wschód. Zainteresowanych odsyłam również na stronę internetową Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego: www.urologenportal.de