Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Akredytacja klinik urologii w Polsce przez EBU...

Akredytacja klinik urologii w Polsce przez EBU Residency Review Committee

Delegat Polskiego Towarzystwa Urologicznego do EBU
Członek Residency Review Committee of EBU
Oddział Urologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Ujednolicenie systemu szkoleń w Europie jest w dalszym ciągu nadrzędnym celem European Board of Urology (EBU). Tak nakreślona wizja przyszłości jest obiecująca, jednak czas potrzebny na jej zrealizowanie krótki. EBU jest organem bezpośrednio odpowiedzialnym za rozpoznanie potrzeb urologii jako dyscypliny klinicznej. Do zadań EBU należy zdefiniowanie standardów opieki zdrowotnej oraz określenie zakresu i programu szkolenia podyplomowego w urologii z uwzględnieniem akredytacji ośrodków i tym samym możliwości prowadzenia przez nie systemu szkolenia ustawicznego. EBU Residency Reviev Committee (RRC) jest ciałem wykonawczym EBU w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie akredytacji na podstawie realizowanego przez ośrodek programu szkolenia, tzw. Residency Training Program in Urology (RTPU) oraz definiowania reguł umożliwiających przyznanie lub cofnięcie certyfikacji ośrodka. Certyfikat przyznawany jest z reguły na 5 lat, po upływie których można wnioskować o wznowienie statusu ośrodka akredytowanego przez EBU. Skład personalny EBU RRC przedstawia tabela 1.

Tabela 1
 

Klarowny podział zakresu działalności i kompetencji wielu organizacji naukowych i stowarzyszeń, z jasno określoną rolą EBU, jest korzystny dla rozwoju urologii europejskiej. Planuje się, aby do egzaminu specjalizacyjnego pod auspicjami EBU (egzamin ten jest obowiązkowym egzaminem z urologii w naszym kraju) przystępowali w przyszłości jedynie lekarze, którzy odbyli studia specjalizacyjne w ośrodku posiadającym akredytację EBU.

Zdaniem władz EBU, oddziały i kliniki europejskie powinny mieć możliwość zagwarantowania wszystkim lekarzom stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez cały okres wykonywania zawodu. Zalecenia UEMS (Międzynarodowej Unii Lekarzy Specjalistów) obejmują m.in. akredytację ośrodków funkcjonujących w systemie CME i CPD na poziomie regionalnym, narodowym lub międzynarodowym. Tak nakreślona wizja przyszłości wydaje się obiecująca, jednak obecnie nie można jeszcze określić czasu potrzebnego do jej zrealizowania. Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie akredytacji musi stać się koniecznością w ośrodkach zajmujących się studiami specjalizacyjnymi lekarzy.

Ośrodki urologiczne w Polsce, uprawnione do prowadzenia szkoleń podyplomowych oraz prowadzenia systemu oceny szkolenia ustawicznego (system punktów kredytowych w ramach CME), powinny posiadać akceptację Zarządu Głównego PTU. Szybkie uzyskanie akredytacji EBU przez polskie ośrodki stwarza szansę jeszcze szerszej współpracy i wzmocnienia pozycji polskich specjalistów na forum Europy. Uczestnictwo w programie wymaga pisemnego zgłoszenia na odpowiednim formularzu i przedstawienia go Zarządowi Głównemu PTU.
Proces akredytacji EBU w Polsce został poprzedzony wprowadzeniem:

  • egzaminu specjalizacyjnego z urologii EBU;
  • egzaminu testowego przeznaczonego zarówno dla adeptów, jak i dla specjalistów urologów, pozwalającego na sprawdzenie wiedzy w poszczególnych dyscyplinach urologii (In -Service Examination);
  • systemu CME -CPD, wraz z jego rozwinięciem i upowszechnieniem.

Rozpoczęcie procesu akredytacji według reguł EBU RRC w Polsce datuje się od czasu wprowadzenia programu szkoleń RTPU i złożenia aplikacji przez 3 ośrodki (Klinika Urologiczna AM w Warszawie, kier. prof. A. Borkowski; Klinika Urologiczna w Bydgoszczy, kier. prof. Z. Wolski; I Zespół Dydaktyki Urologicznej Kliniki Urologii CMKP i Oddziału Urologii CSK w Warszawie, kier. prof. A. Borówka) do Zarządu Głównego PTU. Podczas spotkania EBU w Lublanie (Słowenia), które odbyło się 15 maja 2003 roku, do zarządu RRC wpłynęły, poprzedzone certyfikacją PTU, polskie aplikacje o przyznanie akredytacji europejskiej. Zarówno zarząd EBU, jak i jego akredytacyjna agenda (RRC) w uznaniu zasług PTU dla rozwoju urologii europejskiej zdecydowały o przeprowadzeniu wizyty wyłącznie w jednym z trzech polskich ośrodków. Wybór padł na Oddział Urologii CSK w Warszawie. Tam 27 sierpnia 2003 roku odbyła się wizyta akredytacyjna przedstawicieli RRC (prof. David Castro-Diaz, przewodniczący RRC oraz dr med. Georg Ludvik, sekretarz RRC) z udziałem prof. Zbigniewa Wolskiego, przewodniczącego Zespołu Ekspertów CMKP i delegatów PTU do EBU. Wizyta miała na celu potwierdzenie wiarygodności polskich aplikacji oraz ocenę realizacji programu RTPU w Polsce. Przedstawiciele zarządu EBU RCC dokonali wnikliwej oceny kryteriów polskiej akredytacji, zapoznali się ze standardami leczenia i opieki urologicznej w naszym kraju oraz systemem kształcenia adeptów urologii. Wizyta akredytacyjna objęła ze szczegółami wszystkie punkty kontroli funkcjonowania programu RPTU. Wyniki obserwacji i wnioski płynące z wizytacji posłużyły za podstawę do przedstawienia na forum EBU RRCw Amsterdamie 9 listopada 2003 roku postulatu o przyznanie kandydującym polskim ośrodkom certyfikatu jakości pod nazwą EBU Certification. Z kolei na następnym spotkaniu EBU w Bukareszcie 24 kwietnia 2004 roku zdecydowano o przyznaniu europejskiej akredytacji na 5 lat trzem wnioskującym polskim ośrodkom urologicznym.

Dotychczas certyfikatem EBU szczyci się niespełna 30 ośrodków urologicznych Europy Zachodniej. Akredytacja EBU trzech polskich klinik stanowi wyraźny akcent na urologicznej mapie Europy. Wykaz wszystkich ośrodków posiadających akredytację EBU przedstawia tabela 2.

Tabela 2