Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) > Projekt zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa...

Projekt zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i środki działania

1) § 5, str. 7
Słowa „Kodeksu handlowego” zastąpić słowami „Kodeksu spółek handlowych”.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

2) § 1, str. 13
Dotychczasowe brzmienie:
Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
Proponowana zmiana:
Organy Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

3) § 2, str. 13
Dotychczasowe brzmienie:
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
Kadencja organów Stowarzyszenia wymienionych w § 1 pkt. 2-4 trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 4. Członkami organów Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia.

4) § 3, str. 13
Dotychczasowe brzmienie:
Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, jednakże liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Możliwość ta nie dotyczy funkcji prezesa i prezesa-elekta Stowarzyszenia, przewodniczącego oddziału i sekcji.
Proponowana zmiana:
Organy Stowarzyszenia wymienione w § 1 pkt. 2-4 mogą uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Możliwość ta nie dotyczy funkcji prezesa i prezesa elekta, przewodniczącego oddziału i sekcji. Dokooptowanie nowych członków następuje w formie uchwały organu, zatwierdzonej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5) § 5, pkt 4, str. 14
Dotychczasowe brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia co 4 lata mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są władze Stowarzyszenia z wyjątkiem prezesa-elekta, który jest wybierany na 2 lata przed końcem aktualnych władz Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia co 3 lata
mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, z wyjątkiem prezesa elekta, który jest wybierany na 1 rok przed upływem kadencji Zarządu Głównego.

6) § 5, pkt 8, podpunkt f, str. 14
Dotychczasowe brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w sprawie tematyki, terminu i miejsca następnych zjazdów naukowych.
Proponowana zmiana:
Skreślić podpunkt f.

7) § 5, pkt 9, lit. a, str. 14
Dotychczasowe brzmienie:
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
Proponowana zmiana:
udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek
Głównej Komisji Rewizyjnej,

8) § 5, pkt 9, lit. d, str. 15
Dotychczasowe brzmienie:
wybiera Komisję Rewizyjną (…).
Proponowana zmiana:
wybiera Główną Komisję Rewizyjną.

9) § 5, pkt 11, zd. 3, str. 15
Dotychczasowe brzmienie:
Głosowania są jawne, ale mogą być tajne na wniosek chociażby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
Proponowana zmiana:
Głosowania są jawne, ale mogą być tajne na wniosek co najmniej 10 uczestników Walnego Zgromadzenia.

10) § 5, pkt 13, lit. c, str. 15
Dotychczasowe brzmienie: Na wspólne żądanie zarządów co najmniej 2 oddziałów i/lub sekcji.
Proponowane brzmienie:
Na wspólne żądanie zarządów co najmniej 2 oddziałów lub sekcji.

11) § 6, pkt 1, lit. a, str. 15
Dotychczasowe brzmienie:
prezes, którym zostaje prezes-elekt wybrany na 2 lata przed końcem kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
prezes, którym zostaje prezes elekt wybrany na 1 rok przed końcem kadencji poprzedniego Zarządu Głównego.

12) § 6, pkt 2, str. 16
Słowa „i/lub” zastępuje się słowem „lub”.

13) § 6, pkt 6, podpunkt j, str. 17
Dotychczasowe brzmienie:
Do zadań Zarządu Głównego należy:
j) przygotowywanie Zjazdów Naukowych zgodnie z tematyką i terminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków, powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych zjazdów, a także nadzór merytoryczny i finansowy nad organizacją zjazdów.
Proponowana zmiana:
j) przygotowywanie zjazdów naukowych, w szczególności ustalanie tematyki, miejsca i terminu zjazdu, a także nadzór merytoryczny i finansowy nad organizacją zjazdów.

14) § 6
Dodać nowy punkt 14 w brzmieniu:
14. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium zwołuje prezes lub wiceprezes.

15) § 7
Dotychczasowe brzmienie:
1. Prezes Zarządu Głównego:
1. kieruje pracą Zarządu Głównego Stowarzyszenia w zakresie zadań statutowych,
2. podpisuje w imieniu Zarządu Głównego wraz ze skarbnikiem wszystkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty stanowiące o majątku Stowarzyszenia,
3. podpisuje wraz z sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty,
4. otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego, otwiera i zamyka Walne Zgromadzenia Członków i inne posiedzenia Stowarzyszenia,
5. przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z sekretarzem i skarbnikiem pracowników Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
1. Prezes Zarządu Głównego:
a. kieruje pracami Zarządu Głównego,
b. zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium,
c. reprezentuje Stowarzyszenie na zasadach określonych w niniejszym statucie,
d. prowadzi posiedzenia Zarządu Głównego i Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
e. dba o dobry wizerunek Stowarzyszenia i promocję przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie.
f. koordynuje działania Zarządu Głównego, oddziałów terenowych i sekcji Stowarzyszenia, w tym dba o szybki przepływ informacji między Zarządem Głównym, oddziałami terenowymi i sekcjami.

16) § 8, str. 18
Dotychczasowe brzmienie:
1. Wice-prezes Zarządu Głównego w razie nieobecności prezesa otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego.
2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia na jego pisemne upoważnienie potwierdzone przez Prezydium Zarządu Głównego, wiceprezes przejmuje na czas ściśle określony kierowanie pracami Zarządu Głównego i wykonuje wszystkie statutowe obowiązki prezesa Stowarzyszenia. Ze swej działalności w tym okresie wiceprezes przekazuje pisemne sprawozdanie prezesowi oraz przedstawia je na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
3. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia spowodowanej jego chorobą, potwierdzonej przez orzeczenie trzech biegłych lekarzy, śmierci prezesa lub jego rezygnacji z funkcji przed upływem kadencji, złożonej na piśmie, Zarząd Główny przekazuje kierowanie pracami Stowarzyszenia do końca kadencji wiceprezesowi jako pełniącemu obowiązki prezesa.
Proponowana zmiana:
1. W razie nieobecności lub braku możliwości pełnienia obowiązków przez prezesa Zarządu Głównego jego obowiązki przejmuje wiceprezes Zarządu Głównego.
2. Przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, odbywa się:
a. na czas nieobecności czasowej - na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego zatwierdzonego na najbliższym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego,
b. w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji
- na podstawie uchwały Zarządu Głównego, przekazującej kierowanie pracami Stowarzyszenia do końca kadencji wiceprezesowi jako pełniącemu obowiązki prezesa.

17) § 9, pkt 2, str. 19
Dotychczasowe brzmienie:
2. Do zadań sekretarza Zarządu Głównego należy:
a. prowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz korespondencji w stałym porozumieniu z prezesem lub wiceprezesem Stowarzyszenia,
b. prowadzenie ewidencji członków,
c. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu
i Prezydium Zarządu,
d. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum urologii polskiej,
e. przechowywanie pieczęci Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
2. Do zadań sekretarza Zarządu Głównego należy:

  1. prowadzenie ewidencji członków i jej bieżące aktualizowanie,
  2. informowanie o stanie realizacji uchwał Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia,
  3. opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Głównego,
  4. sporządzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium,
  5. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji i pieczęci Stowarzyszenia.

18) § 11, pkt 1, str. 19
Dotychczasowe brzmienie:
Redaktora naczelnego organu prasowego Stowarzyszenia wybiera zwykłą większością głosów Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa i/lub członków Zarządu Głównego.
Proponowana zmiana:
Redaktorów naczelnych organów prasowych Stowarzyszenia wybiera zwykłą większością głosów Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa lub członków Zarządu Głównego.

19) § 11, pkt 2, zd. 1, str. 19
Dotychczasowe brzmienie:
Kadencja redaktorów naczelnych trwa 4 lata.
Proponowana zmiana:
Kadencja redaktorów naczelnych trwa 3 lata.

20) § 11, pkt 3 i 4, str. 20
Dotychczasowe brzmienie:
3. Prezes Stowarzyszenia, na wniosek redaktora naczelnego, i odwołuje sekretarza redakcji organu prasowego Stowarzyszenia.
4. Zarząd Główny bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji powołuje Komitet Redakcyjny organu prasowego Stowarzyszenia, którego zadaniem jest opiniowanie i kwalifikacja do druku nadesłanych prac naukowych, współudział w ustalaniu programu naukowego i wydawniczego pisma oraz nadzór nad jego realizacją. W zebraniach Komitetu Redakcyjnego z urzędu bierze udział Prezydium Zarządu Głównego.
Kadencja Komitetu Redakcyjnego trwa 4 lata. Odwołanie członka Komitetu Redakcyjnego przed upływem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem, popartego przez 3/4 członków Zarządu Głównego.
Proponowana zmiana:
3. Redaktor naczelny każdego organu prasowego powołuje sekretarza, komitet redakcyjny i komitet naukowy czasopisma, po uzyskaniu opinii Prezydium Zarządu Głównego.
Dotychczasowe punkty 5 i 6 otrzymują numery 4 i 5.

21) § 12, pkt 1, str. 20
Dotychczasowe brzmienie:
Zjazdy naukowe Stowarzyszenia odbywają się corocznie zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków co do tematyki, terminu i miejsca zjazdu.
Proponowana zmiana:
Zjazdy naukowe Stowarzyszenia odbywają się corocznie zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego Stowarzyszenia co do tematyki, terminu i miejsca zjazdu.

22) § 12, pkt 2, str. 20
Dotychczasowe brzmienie:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, powołany przez Zarząd Główny, ustala skład Komitetu, powiadamiając o tym Zarząd Główny. Komitet Organizacyjny zjazdu wraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia powołuje Komisję Naukową Zjazdu, która układa program naukowy Zjazdu. Komitet Organizacyjny Zjazdu działa w stałej współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
Przewodniczący Komitetu Naukowego Stowarzyszenia, powołany przez Zarząd Główny, ustala skład Komitetu Naukowego zjazdu, powiadamiając o tym Zarząd Główny. Komitet Naukowy zjazdu wraz z Za-rządem Głównym Stowarzyszenia ustala program naukowy zjazdu.

23) § 12, pkt 3, str. 20
Dotychczasowe brzmienie:
Komitet Organizacyjny Zjazdu kończy swą działalność po przyjęciu materiałów naukowych, sprawozdań i rozliczeń finansowych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
Dochody ze Zjazdu są przekazywane na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Proponowana zmiana:
Realizacją zadań szczegółowych, mających na celu organizację i prze-prowadzenie corocznych zjazdów naukowych, a także innych przedsięwzięć pod patronatem Zarządu Głównego, zajmuje się Biuro Kongresowe Stowarzyszenia. Biuro Kongresowe prowadzi działalność w siedzibie Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia oraz przewodniczącym Komitetu Naukowego zjazdu. Biuro Kongresowe przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdanie merytoryczne i finansowe najpóźniej trzy miesiące od zakończenia zjazdu. Podobnie Biuro Kongresowe przedstawia sprawozdania merytoryczne i finansowe z innych przedsięwzięć organizowanych na zlecenie Zarządu Głównego. Dochody z działalności Biura Kongresowego zasilają konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Rozdział V
Sekcje naukowe

24) § 4, pkt 1, str. 22
Dotychczasowe brzmienie:
1. Ogólne Zebranie Członków Sekcji.
Proponowana zmiana:
1. Walne Zebranie Członków Sekcji, (…)

25) § 6, pkt. 3, str. 23
Dotychczasowe brzmienie:
Walne Zebranie Członków Sekcji w głosowaniu tajnym wybiera zwykłą większością głosów członków Zarządu Sekcji spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego przewodniczącego Sekcji lub spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania Członków Sekcji. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Proponowana zmiana:
Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego przewodniczącego Sekcji lub uczestników Walnego Zebrania Członków Sekcji. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

26) § 10, str. 24
Dotychczasowe brzmienie:
Kadencja władz Sekcji trwa 4 lata. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno się odbyć nie później niż 3 miesiące po wyborze nowego Zarządu Głównego.
Proponowana zmiana:
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji trwa 3 lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji powinno się odbyć nie później niż 6 miesięcy po wyborze nowego Zarządu Głównego.

Rozdział VI
Oddziały terenowe Stowarzyszenia

27) § 5, pkt 3, str. 25
Dotychczasowe brzmienie:
Walne Zebrania Członków Oddziałów zwyczajne odbywają się co 4 lata, nie później niż 6 miesięcy po wyborze nowego Zarządu Głównego.
Proponowana zmiana:
Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału mają charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywają się co 3 lata, nie później niż 6 miesięcy po wyborze nowego Zarządu Głównego.

28) § 6, pkt 3, str. 26
Dotychczasowe brzmienie:
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybiera 5 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd zwykłą większością głosów wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Proponowana zmiana:
Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego przewodniczącego Oddziału lub uczestników Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

29) § 6, pkt 4, str. 27
Dotychczasowe brzmienie:
Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. (…)
Proponowana zmiana:
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata.

30) Dodać nowy rozdział

Rozdział VII
Biura Zarządu Głównego

§ 1
1. W siedzibie Stowarzyszenia działa Biuro Zarządu Głównego,
w skład którego wchodzą:
a. Biuro Wydawnicze,
b. Biuro Kongresowe,
c. Biuro CME-CPD ds. Ustawicznego Kształcenia Medycznego (CME) i Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (CPD).

§ 2
1. Strukturę i zakres działalności Biura Zarządu Głównego określa prezes Zarządu Głównego w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny.
2. Pracowników Biura Zarządu zatrudnia prezes Zarządu Głównego.

Rozdział VIII Majątek i fundusze Stowarzyszenia

31) § 1, pkt 2, str. 30
Dotychczasowe brzmienie:
2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego.
Proponowana zmiana:
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia podpisuje prezes wraz z sekretarzem lub skarbnikiem Zarządu Głównego.
Dodać pkt 3 w brzmieniu:
3. Do składania oświadczeń innych niż wymienione w pkt. 2 uprawnieni są samodzielnie prezes, wiceprezes lub sekretarz Zarządu Głównego.