Przegląd Urologiczny 2009/3 (55) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/3 (55) > Zmiana standardów diagnostyczno-leczniczych w...

Zmiana standardów diagnostyczno-leczniczych w postępowaniu z chorymi na łagodny rozrost gruczołu krokowego

Łagodny rozrost stercza (BPH) jest chorobą powszechną i postępującą mężczyzn po 50 r.ż. W przebiegu BPH mogą wystąpić powikłania, np. w postaci całkowitego zatrzymania moczu (AUR), wymagające leczenia chirurgicznego. W artykule przedstawiono aktualne standardy postępowania diagnostycznego i strategii leczenia chorych na BPH.

Łagodny rozrost stercza (BPH - benign prostatic hyperplasia) jest najczęstszą chorobą starzejących się mężczyzn, której istota polega na powiększeniu liczby komórek elementów budowy narządu, tj. zrębu i gruczołów strefy przejściowej. Zarówno strefa obwodowa stercza, jak i spoidło przednie są odpychane ku obwodowi przez powstający gruczolak stercza, a rozrost strefy środkowej, ukierunkowany do światła pęcherza moczowego, doprowadza do powstania tzw. płata środkowego gruczolaka [1]. Tkanki zepchnięte stanowią tzw. torebkę chirurgiczną. Rozrost stercza powoduje stopniowy wzrost jego objętości (EP - enlarged of prostate) [2, 3]. W ostatnich latach powstały różnice zdań dotyczące terminologii tej choroby. Ostatecznie uzyskano konsensus międzynarodowy w pozostawieniu określenia BPH [4]. Zamieszanie powodowały ustalone już wcześniej następujące elementy następstw patofizjologicznychBPH[3]:

 • powiększenie objętości stercza - BPE (benign prostatic enlargement);
 • przeszkoda podpęcherzowa - BPO (benign prostatic obstruction vel BOO - bladder outlet obstruction);
 • zaburzenia czynności mięśnia wypieracza pęcherza moczowego - BD (bladder dysfunction vel detrussor dysfunction DD);
 • objawy ze strony dolnych dróg moczowych - LUTS (lower urinary tract symtoms).
 • Udział tych czynników jest zmienny u różnych chorych. Przeszkodę podpęcherzową BPO stanowią dwa komponenty - statyczny i dyna-miczny. Komponent statyczny (określany też mechanicznym) jest spowodowany przez EP i ucisk na cewkę sterczową. Drugi komponent - dynamiczny, powodowany jest przez napięcie (tonus) włókien mięśni gładkich zrębu, cewki sterczowej i okolicy szyi pęcherza [2, 3]. Komponent dynamiczny odpowiada w połowie za stopień nasilenia oporu w odcinku sterczowym cewki moczowej [1, 2, 5, 6, 7, 8].

  LUTS/BPH dotyczące fazy gromadzenia moczu to objawy „podra-żnieniowe” (częstomocz, konieczność oddawania moczu w czasie snu - zwykle w nocy, naglące parcia na mocz, niemożność powstrzymania mikcji, określana też nietrzymaniem moczu z parcia) oraz dotyczące fazy wydalania moczu z pęcherza moczowego - objawy przeszkodowe (trudności z rozpoczęciem mikcji, spadek siły strumienia moczu, przerywany strumień moczu, wydłużenie czasu oddawania moczu, pod koniec mikcji kropkowanie moczu, uczucie zalegania moczu w pęcherzu). Obecnie zwraca się uwagę zwłaszcza na nadaktywność wypieracza. Przeszkoda dla odpływu moczu w postaci gruczolaka powoduje jego przerost (odkładanie się kolagenu) stanowiący zaburzenia w unerwieniu i ukrwieniu. Skutkiem tego są częstomocz, naglące parcia i nietrzymanie moczu. Rozpoznanie wymaga badania urodynamicznego, które wykaże skurcz mięśnia wypieracza pęcherza w czasie fazy wypełniania [5].

  Objawy z tzw. dolnych dróg moczowych LUTS wynikające z BPH (LUTS related to BPH) narastają z wiekiem i są związane z fazą napełniania i fazą opróżniania pęcherza moczowego - LUTS/BPH. LUTS nie są objawami symptomatologicznymi dla BPH, występują też u kobiet oraz u mężczyzn bez BPH. W zależności od stopnia nasilenia nie tylko stają się dokuczliwe , ale wpływają istotnie na jakość życia. Gdy nie stwierdza się innych czynników ryzyka progresji BPH, nasilone objawy zwykle są związane z nadreaktywnością wypieracza i w leczeniu obecnie jest zalecane dodanie leków antycholinergicznych do adrenolityków alfa-1. BPH jest chorobą postępującą i z czasem następuje EP, pogarsza się przepływ cewkowy moczu. Zatrzymanie moczu (AUR - acute urinary retention) może wystąpić w każdym stopniu zaawansowania choroby. Może ono mieć charakter nagły lub być poprzedzone nasileniem dolegliwości LUTS/BPH [2, 4, 6, 7, 8]. Zatem postępowanie należy dostosować do danego przypadku chorego.

  Wskazania do leczenia chorych na BPH określa się na podstawie stopnia uciążliwości LUTS/BPH i nasilenia przeszkody podpęcherzowej dla odpływu moczu z ich następstwami [6, 9]. Aktualna taktyka postępowania sprowadza się do zapobiegania postępowi choroby (wystąpienie AUR, konieczność leczenia chirurgicznego) oraz minimalizowania dolegliwości z poprawieniem jakości życia i zapo-biegania powikłaniom [11]. Po analizie ponad stu randomizowanych badań chorych na BPH ustalono czynniki, które wskazują na progre-sję choroby: wzrost objętości stercza (ponad 40 ml), stężenie w surowicy PSA powyżej 1,4 ng/ml, obniżenie wartości tempa maksymalnego przepływu cewkowego moczu (poniżej 12 ml/s), wzrost ryzyka AUR i konieczność leczenia chirurgicznego [12, 13]. W badaniach klinicznych dowiedziono, że wartości stężenia PSA korelują z objętością gruczolaka. Dlatego stężenie PSA w surowicy uważane jest za marker objętości stercza [9].

  Leczenie farmakologiczne

  Wybór metody leczenia niejako wymusza ryzyko progresji BPH. Istnieje szerokie spektrum możliwości terapeutycznych chorych na BPH. Między stałą obserwacją wa-wa (watchful waiting) a leczeniem zabiegowym istotne miejsce zajmuje leczenie farmakologiczne [3, 9, 14, 15]. Pośród wybitnych specjalistów na świecie prof. Michael Marberger ocenił, że skuteczne leczenie BPH musi opierać się na wdrożeniu terapii wczesnej. Celem leczenia jest dążenie do złagodzenia objawów - LUTS/BPH oraz poprawienia jakości życia, a także zapobieganie powikłaniom związanym z postępem BPH [16].

  Nadal rekomendowanymi lekami pozostają: adrenolityki alfa 1(A-1-ADRN) i inhibitory 5alfa-reduktazy (5-ARI). Okazało się również, iż obie grupy leków w terapii skojarzonej działają synergistycznie i lepiej zapobiegają progresji w porównaniu do efektów po stosowaniu ich w monoterapii [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. U chorych z LUTS/BPH nasilonymi w fazie napełniania pęcherza, mimo indywidualnego podejścia do każdego chorego (choroby współistniejące, stan ogólny, ocena QoL) zalecane są A-1-ADRN, a przy dokuczliwych objawach nadaktywności pęcherza moczowego należy dodać lek antycholinergiczny (tzw. bloker receptorów muskarynowych), np. solifenacynę w dawce 10 mg/dobę [4, 23].

  Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego nie polecają A-1-ADRN jako pierwszoplanowych leków w monoterapii nadciśnienia tętniczego, ale przy współistniejącym BPH zalecają leki tej grupy z małym oddziaływaniem na receptory adrenergiczne alfa-1-B, do których zalicza się tamsulosyna [24].

  Skuteczność terapii skojarzonej 5-ARI z A-1-ADRN udowodniono na podstawie wyników siedmioletnich badań MTOPS - Medical Therapy of Prostatic Symptoms. U 3047 uczestników stosowano finasterydwdawce5mgnadobę z doksazosyną w dawce 4mg lub 8 mg na dobę. Okazało się, że terapia skojarzona skuteczniej zapobiega progresji objawów klinicznych LUTS/BPH w porównaniu do monoterapii tymi lekami. Zapobiega też następstwom choroby, jak zatrzymaniu całkowitemu moczu (AUR) i konieczności leczenia chirurgicznego. Udowodniono również, że ryzyko progresji LUTS/BPH, częstość występowania zatrzymania moczu i konieczność leczenia chirurgicznego zwiększają się proporcjonalnie do wzro-stu stężenia PSA oraz objętości stercza [17]. Skuteczność terapii skojarzonej udowodniono też w badaniu PREDICT - Prospective Europen Doxazosin and Combination Therapy oraz badaniu SMART - Symptom Management After Reducing Therapy, tj. badania kuracji skojarzonej dutasterydu z tamsulosyną [18-35]. Finasteryd przyjęto za lek hamujący progresję BPH (zmniejsza objętość gruczolaka o 20-30%), a także ryzyko powstania raka stercza [ 21, 31, 36].

  Fitoterapia, mimo braku rekomendacji, jest stosowana u chorych na BPH z umiarkowanymi dolegliwościami. Leki pochodzenia roślinnego stanowią grupę środków bezpiecznych i dobrze tolerowanych. Na podstawie własnego doświadczenia stwierdzono, że pre-paraty roślinne w skojarzeniu z lekami rekomendowanymi u większości chorych poprawiają efekt leczenia, co łatwo można stwierdzić po ich odstawieniu (pogorszenie) i po ponownym podaniu (wtedy następuje zauważalna poprawa, ale dotyczy to ok. 60% pacjentów). Większość preparatów roślinnych ma działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, niektóre wpływają na środowisko hormonalne stercza, a np. sitosterol ma punkt uchwytu działania lipotropowy. Zmniejsza stężenie cholesterolu i beta-lipoprotein w surowicy krwi w wyniku zmniejszonego ich wchłaniania. Mogą też regenerować komórki nabłonka stercza, zmniejszać napięcie mięśniówki gładkiej, działają przeciwbakteryjnie [2, 9].

  Do wyboru optymalnej dla danego chorego farmakoterapii opracowano różne algorytmy o charakterze praktycznych zaleceń [21, 37].

  Leczenie chirurgiczne

  W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się modyfikacjetzw.złotegostandardu, tj. elektroresekcji przezcewkowej stercza (TURP - transurethal prostate of resection), a mianowicie waporyzacja i waporesekcja. Wprowadzono nowe rodzaje elektrod waporyzujących i waporyzująco-tnących. Cały czas leczeniu zabiegowemu przyświeca dążenie do ograniczenia inwazyjności, którą zmniejszono po wprowadzeniu TURP. Jednak po zabiegu chirurgicznym, np. wa-poryzacji, utrzymują się objawy podrażnienia. Zmusza to do włączenia leków przeciwzapalnych i adrenolityków alfa-1. Najbardziej obiecującą metodą jest obecnie przezcewkowa adenomektomia laserowa. Spośród wielu metod mało inwazyjnych przy użyciu lasera próbę czasu zweryfikowanąprzezzadowalającewynikiodległeprzetrwały nieliczne. Wykorzystanie lasera holmowego (HoLAP) dowodzi, iż ablacja laserowa gruczolaka stercza daje wyniki satysfakcjonujące. W porównaniu wyników chorych leczonych HoLAP do leczonych standardowo TURP, mimo że odległe wyniki (obu metod) są porównywalne, obserwacje do 12 miesięcy wskazują na bardziej korzystne wyniki po leczeniu metodą HoLAP. Bardziej spektakularny jest zabieg fotoselektywnej waporyzacji stercza za pomocą lasera wysokoenergetycznego potasowo-tytanowo-fosforowego KTP. Laser KTP umożliwia hemostazę powierzchniową i natychmiastową kompletną ablację tkanki stercza. Dzięki tej metodzie zabieg trwa krótko (ok. 20 minut) i umożliwia usuwanie dużych gruczolaków. Zabieg jest bezkrwawy i nie ma negatywnego wpływu na funkcje seksualne. Nie występuje po zabiegu wytrysk wsteczny. Wadą tej metody jest brak materiału do badania histopatologicznego oraz wysoki koszt aparatury i zabiegu [38, 39].

  Nadal metody leczenia zabiegowego podzielić można na polegające na usunięciu tkanki gruczołu krokowego (tradycyjne operacyjne wyłuszczanie gruczolaka, TURP lub odparowanie - waporyzacja gruczolaka) oraz metody polegające na oddziaływaniu na stercz tak, aby uzyskać drożność sterczowego odcinka cewki bez usuwania tkanki stercza (przezcewkowe nacięcie stercza - transurethral incision of the prostate) i metody oparte na technice laserowej. Metody laserowe ograniczają ryzyko krwawienia oraz wystąpienie zespołu poresekcyjnego.

  Obiecującą nowością jest przezcewkowa resekcja w soli fizjologicznej - metoda plazmowej waporyzacji chroniąca przed rozległym uszkodzeniem tkanki przy stosowaniu bipolarnej elektrody. Można ją bezpiecznie stosować również przy gruczolakach o bardzo dużej objętości. Waporyzacja plazmowa zabezpiecza też przed krwawieniem i powikłaniami okołooperacyjnymi. Metoda ta również z uwagi na niskie koszty jest obiecującą alternatywą dla TURP [40].

  Podkreślić należy, że dotychczas jedynie po adenomektomii stercza i TURP są znane odległe wyniki leczenia. Nowe techniki mało inwazyjnej chirurgii wiążą się z mniejszą i krótkotrwałą skutecznością.

  prof. nzw. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz
  Zakład ProfilaktykiiEpidemiologiiOnkologicznejInstytutuZdrowiaPublicznego,
  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
  Jana Kochanowskiego w Kielcach
  kierownik zakładu: prof. nzw. dr hab. n. med. Sławomir A. Dutkiewicz

   Piśmiennictwo w internecie
  1. Mc Neal J E. Pathology of benign prostatic hyperplasia: insight into etiology. Urol Clin N Amer 1990;17: 477-486.
  2. Dutkiewicz S. Zdrowie mężczyzn Układ moczowy i płciowy. Amedic, Warszawa 2002.
  3. Barry M, Cockett AT K, Holtgrewe H L, et al. Relatinoship of symptoms of prostatism to commonly used physiological and anatomical measures of the severity of benign prostate hyperplasia. J Urol 1993; 150: 351-358.
  4. Speakmen M. LUTS, BPH, BPE, BPO - stop the confusion! Eur Urol Today Conngress News2009;Thursday 19: 2.
  5. Radziszewski P, Kozłowski R, Dobroński P. Nietrzymanie moczu u chorych na łagodny rozrost stercza. Przegl Urol 2007; 8,3,(43): 63-68.
  6. Dutkiewicz S. Badania nad określeniem czynników warunkujących wybór leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego u chorych na łagodny rozrost stercza. Legraf, Warszawa 1996.
  7. Gades N M, Jacobson D J, Girman C J, et al . Prevalence of conditions potentially associated with lower urinary tract symptoms in men. B J U Inter 2005; 95: 549-553.
  8. Kawakami J, Nicke I J C. Acute urinary retention and surgery for benign prostatic hyperplasia the patients perspective. Can J Urol 1999; 6: 819-822.
  9. KaplanS A. Benign Prostatic Hyperplasia and Enlarged Prostate Guidelines: How they can be useful to primary care.V.1,No.1, , Weil Medical College of New York University 2006.
  10. Emberton M, Fitzpatrick J M, Garcia-Losa M, et al. Progression of benign prostatic hyperplasia: systemic review of the placebo arms clinical trials. B J U Inter 2008; 102(8): 981-986.
  11. Choong S, Emberton M. Acute urinary retention. B J U Int. 2000; 85: 186-201.
  12. Borówka A. Leczenie - uwagi ogólne, kryteria wyboru metody leczenia. W: Borkowski A, Borówka A. (red): Choroby gruczołu krokowego, PZWL, Warszawa 1997 (ss.128-134).
  13. EUA Guidelines Pocket Edition 3, Benign Prostatic Hyperplasie, Board EUA, Arnhem - the Netherlands, 2005, 4-11.
  14. Marberger M. BPH therapy. Sympozjum 16.03.2005 r. podczas XX Zjazdu EAU w Stambule, Turcja.
  15. Madersbracher S, Alivizatos G, Nordling J,et al. Guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction, Przegl Urol 2006; 7: 50-55.
  16. Kaplan S A. Minimally invasive therapies for benign prostatic hyperplasia in the new millenium: long-term data. J Urol 2002; 168: 1661-1665.
  17. Mc Connelli D, Roehrborn O M, Bautista G L, et al for the Medical Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS) Research Group. The long-therm effect of doxazosin, finesteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. The New Engl J of Med 2003; 349: 2387-2398.
  18. Kirby R S, Lepor H, Roehrborn C G, et al. Efficacy and tolerability of doxazosin and finasteride, alone or in combination, in treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia: the Prospective European Doxazosin and Combination Therapy (PREDICT) trial. Urology 2003; 61: 119-126.
  19. Barkin J, Guimaraes M, Jacobi G, et al, (SMART Investigator Group). Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5-alpha-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol 2003; 44, 4: 461-466.
  20. Djavan B, Chapple C, Milani S, Marberger M. State of the art on the efficacy and tolerability of alpha-1-adrenoceptor antagonists in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia. Urology 2004; 64:1081-1088.
  21. Kaplan S A. Identification of the patient with enlarged prostate: diagnosis and guidelines for management. www. Osteopath Med Prim Care 2007;1:11.
  22. Kirby R S, Pool J L. Alpha adrenoceptor blockade in the treatment of benign prostatic hyperplasia : past, present and future,B J Urol 1997; 80: 521-532.
  23. Lepor H. Prostate selectivity of alpha-blockers: from receptor biology to clinical medicine. Eur Urol 1996; 29, Suppl.1,12.
  24. Januszewicz A, Prejbisz A. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Terapia 2008; 7-8 (211-212): 3-7.
  25. Roehrborn C G, Boyle P, Nickel J C, et al . Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002; 60: 434-441.
  26. Bartsch G., Rittmaster R S, Klocker H. Dihydrotestosterone and the concept of 5-alpha-reductase inhibition in human benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2000; 37: 367-380.
  27. Andriole G L, Kirby R. Safety and tolerability of the dual 5-alpha-reductase inhibitor dutasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2003; 44: 82-88.
  28. Crea G, Sanfilippo G, Anastasi G, et al. Pre-surgical finasteride therapy in patients treated endoscopically for benign prostatic hyperplasia. Urol Int 2005; 74: 51-53.
  29. Rosner: Proscar and Propecia - a therapeutic prospective. J Clin Endocrinology and Metabolism 2004; 89 (7): 3096-3098.
  30. Logothetis CJ, Schellhammer PF. High-grade prostate cancer and the Prostate Cancer Prevention Trial. Cancer Prev Res 2008; www.CAPR -08-0085.
  31. Teillac P. Sympozjum pt. "Era po badaniach MTOPS i PCPT czy istnieje potrzeba zmian w naszej praktyce klinicznej” - XX Zjazd European Association of Urology, Stambuł 16. 03. 2005 r.
  32. Marberger M. The MTOPS study: new findings, new insights, and clinical implications for the management of BPH. Eur Urol Suppl 2006; 5: 628-633.
  33. Mochtar C A, Kimeney L A, Van Riemsdijk MM, et al. Prostate-specific antigen as an estimator of prostate volume in the management of patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2003; 44: 695-697.
  34. Baldwin K C, Ginsberg PC, Harkaway R C. Discontinuation of alpha-blockade after initial treatment with finasteride and doxazosin for bladder outlet obstruction. Urol Int 2001; 66: 84-88.
  35. Roehrborn C, Heaton J. Medical management for BPH: The role of combination therapy. Eur Urol 2003; Supl 5, 12: 716-721.
  36. Teillac P., Abrahamsson P. A.: The role of finasteride in the management of BPH and in the prevention ofprostate cancer, Eur.Urol.Suppl. 2006, 5, 627.
  37. Dutkiewicz S. A practical algorithm management of patients with benign prostatic hyperplasia. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2009;v.2,no.2:1-10.
  38. Malek R S, Guest Editor. GreenLight HPS laser therapy for BPH: clinical outcomes and surgical recommendations from the International GreenLight User Group (IGLU). Eur Urol 2008; suppl.7,4: 361-392.
  39. Kwinta a, Walkiewicz R. Leczenie chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją stercza PVP laserem GreenLight KTP - doświadczenia własne. Urol Pol 2008; 61,4: 292-300.
  40. Ostri P. TURis plasma vaporization a clinical experience. Interview during 24-th Annual EAU Congress in Stockholm, and :TURis plasma vaporization - a future procedure in prostate management.EUT Congress News2009,tharsday 19 March,p.5.