Przegląd Urologiczny 2007/5 (45) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/5 (45) > European Board of Urology

European Board of Urology

Narodowe organizacje lekarskie Wspólnoty Europejskiej sformowały w 1958 roku Europejską Unię Lekarzy Specjalistów − UEMS (Union Europenne des Medecins Specialistes). W tym samym czasie, w ramach UEMS, powstały sekcje poszczególnych specjalności medycznych, w tym także sekcja urologii. W 1990 roku członkowie Sekcji Urologii UEMS powołali European Board of Urology (EBU).

EBU jest organizacją non−profit, która działa jako część Sekcji Urologii UEMS. Głównym celem EBU jest definiowanie standardów praktyki urologicznej i kształcenia w urologii. Działania te zmierzają do zapewnienia najwyższego poziomu opieki medycznej w zakresie urologii w Europie. Dążenie do osiągnięcia tego celu odbywa się poprzez:

  • organizowanie egzaminów EBU i nadawanie tytułu Fellow of the European Board of Urology (FEBU);
  • ocenianie programów studiów specjalizacyjnych w urologii (Residency Training Programme in Urology − RTPU) i akredytowanie tych programów, które spełniają odpowiednie kryteria;
  • określanie standardów edukacyjnych i kryteriów, które powinny spełniać instytucje kształcące oraz ci urolodzy, którzy są odpowiedzialni za nauczanie urologii;
  • dokonywanie analiz poziomu świadczeń urologicznych w krajach europejskich oraz prowadzenie doradztwa specjalistycznego pod tym względem;
  • akredytowanie aktywności CME−CPD (continuing medical education − continuing professional development) i zapewnienie działania systemu EU−ACME (European Urology − Accredited Continuing Medical Education) we współpracy z European Association of Urology.;

Zarząd EBU składa się z 60 delegatów, po dwóch z każdego kraju. Są oni nominowani przez narodowe stowarzyszenia urologiczne. Delegaci z wszystkich krajów mają równe prawa głosu. Działalność EBU opiera się na pracy czterech komitetów podlegają− cych EBU Management Foundation:

  • EBU Examination Committee − jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie egzaminów EBU i EBU In−Service; składa się z dwóch komisji: Task Force I zajmuje się przygotowaniem pytań do egzaminu ustnego (EBU Oral Exam), a Task Force II analizuje i gromadzi pytania testowe (MCQs − multiple choice questions) do sprawdzianu pisemnego (Written Assessment);
  • EBU Urological Training Programme Committee − definiuje wymagania, jakie powinien spełniać program studiów specjalizacyjnych, ocenia programy ubiegające się o certyfikat EBU, ustala reguły przyznawania certyfikatów;
  • EBU Accreditation Committee − ustala zasady przyznawania akredytacji aktywnościom naukowym, uczestniczy w procesie przyznawania akredytacji i egzekwuje naliczanie punktów w systemie EU−ACME we współpracy z EAU;
  • EBU Manpower Committee − zajmuje się szacowaniem liczby urologów w poszczególnych krajach, doradza na temat liczby miejsc specjalizacyjnych ze względu na aktualne potrzeby społeczeństwa.
Fotografia 1