Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/4 (44) > Priapizm - zasady postępowania

Priapizm - zasady postępowania

Bolesny wzwód prącia, zwany także wzwodem przetrwałym lub długotrwałym, ciągotką bądź priapizmem (łac. priapismus, ang. priapism) to wzwód utrzymujący się przewlekle, niezależny od podniecenia lub stymulacji seksualnej. Szacunkowa częstość występowania tej choroby to 0,3-1,5 na 100 mężczyzn na rok.

Klasyfikacja(wyróżnia się trzy rodzaje priapizmu):

 • Priapizm z małym przepływem (low flow « ischemic « venoocclusive p.): postać występująca najczęściej, spowodowany jest zaburzeniem mechanizmu ustępowania wzwodu w wyniku
  • zbyt dużego uwalniania neurotransmiterów;
  • upośledzenia drożności drobnych naczyń żylnych, np. w przebiegu białaczki lub niedokrwistości sierpowatokrwinkowej;
  • zbyt długo trwającej relaksacji mięśni gładkich ciał jamistych, np. po podaniu do ciał jamistych substancji wywołującej wzwód;
  • wzwód jest bolesny, napięte są tylko ciała jamiste, ciało gąbczaste i żołądź są wiotkie (wzwód obejmujący również ciało gąbczaste, związany z niedokrwistością sierpowatokrwinkową lub istnieniem guza prącia występuje bardzo rzadko);
  • badanie gazometryczne krwi zaaspirowanej z ciała jamistego wykazuje hipoksję, hiperkapnię i kwasicę;
  • w wyniku niedotlenienia trwającego ponad 4 godz. może dojść do włóknienia ciał jamistych, zmiany strukturalne widoczne są po 12 godz.; ogniska martwicy mięśni ciał jamistych pojawiają się po 24 godz. wzwodu utrzymującego się nieprzerwanie;
  • priapizm tego rodzaju utrzymujący się przez 24 godz.
  • leczony lub nieleczony - prowadzi do zwłóknienia ciał jamistych i impotencji.
 • Priapizm z dużym przepływem (high flow « nonischemic « arterial p.): spowodowany jest nadmiernym napływem krwi tętniczej przy nieistnieniu przeszkody dla odpływu krwi z ciał jamistych, zwykle w następstwie uszkodzenia tętnicy głębokiej prącia lub jej gałęzi ? krew omija tętnice ślimakowate kontrolujące przepływ i wypełnia zatoki ciał jamistych, wzwód jest niepełny, dzięki czemu nie dochodzi do uciśnięcia żył przeszywających.
  • wzwód nie jest bolesny;
  • mierniki gazometryczne krwi zaaspirowanej z ciał jamistych odpowiadają krwi tętniczej;
  • nie ma konieczności pilnej interwencji;
  • u chłopców uciśnięcie krocza może powodować przejściowe ustąpienie priapizmu tego rodzaju - objaw ten jest przydatny do rozpoznania różnicowego rodzaju priapizmu.
 • Priapizm nawracający (recurrent « stuttering p.; stutter = jąkanie):
  • między kolejnymi wzwodami utrzymującymi się długo występują okresy zwiotczenia ciał jamistych;
  • nawroty mogą dotyczyć zarówno p. z małym, jak i z dużym przepływem, spotyka się również współistnienie priapizmu obu typów;
  • może współistnieć z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, zwłaszcza u chłopców;
  • postępowanie lekarskie ma na celu zapobieżenie kolejnym wzwodom.

Rozpoznanie (podstawowe zadanie lekarza)

 • Wywiad: - ból - towarzyszy priapizmowi z małym przepływem, pojawia się zwykle po godzinie nieprzerwanego utrzymywania się wzwodu; - uraz - może dotyczyć krocza lub prącia, priapizm pojawia się zwykle po kilku dniach od urazu, priapizm pourazowy należy różnicować z krwiakiem zewnątrzosłonkowym prącia i z krwiakiem w obrębie ciał jamistych.
 • Przedawkowanie leków naczyniowo-aktywnych, podawanych w postaci wstrzyknięć dojamistych w celu leczenia zaburzeń wzwodu (ED - erectile dysfunction); częstość występowania wzwodu przedłużonego zależy od podanego leku i wynosi:
  • 7,1% dla papaweryny,
  • 7,8% dla papaweryny z fentolaminą,
  • 0,36% dla prostaglandyny E1 (PGE1),
  • 4,75% dla mieszanki papaweryny, fentolaminy i PGE1.
 • Inne czynniki ryzyka:
  • choroby neurologiczne:
  • uraz dotyczący wysokiego odcinka rdzenia kręgowego,
  • zwężenie kanału kręgowego;
  • leki:
  • hydralazyna, prazosyna, glutetimid, heparyna, trazodon (lek przeciwdepresyjny), chlorpromazyna, klozapina;
  • zaburzenia krwi:
  • hemoglobinopatie, np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie,
  • białaczka;
  • żywienie pozajelitowe;
  • naciek nowotworowy żył prącia - przyczyną utrudnienia odpływu krwi jest najczęściej zaawansowany rak pęcherza lub stercza, nieco rzadziej rak odbytnicy lub nerki.
 • Badania dodatkowe:
  • morfologia krwi z rozmazem (choroby rozrostowe krwi, hemoglobinopatie);
  • gazometria krwi zaaspirowanej z ciał jamistych:
  • w priapizmie z małym przepływem: pO2 < 30 mmHg, pCO2 > 60 mmHg, pH <7,25;
  • w przypadku podejrzenia priapizmu z dużym przepływem pozwala odnaleźć przetokę jamistą tętniczo lub tętniak rzekomy; przepływ krwi w ciałach jamistych jest niezmieniony lub nieznacznie wzmożony; w przypadku priapizmu z małym przepływem wykazuje słaby przepływ lub jego brak w tętnicach jamistych;
  • arteriografia: służy do uwidocznienia i embolizacji nieprawidłowych naczyń.

Leczenie

 • Priapizm z małym przepływem
  • Postępowanie nieinwazyjne:
   • zimny prysznic, okłady z lodu ® odruchowy skurcz tętnic;
   • forsowny bieg, wbieganie po schodach ® odruchowy skurcz tętnic;
   • leczenie przeciwbólowe.
  • Leczenie przyczynowe - zawsze stosowane łącznie z postępowaniem miejscowym:
   • P. w przebiegu anemii sierpowatokrwinkowej:
   • nawodnienie, alkalizacja, przetoczenia krwi, tlen
   • P. w przebiegu chorób hematologicznych: chemioterapia, radioterapia
  • Postępowanie dojamiste:
   • Aspiracja krwi z ciał jamistych - niedobór tlenu i glukozy we krwi zastoinowej uniemożliwiają skurcz mięśni gładkich prącia, w takich warunkach słabszy jest również efekt agonistów receptorów alfa-adrenergicznych; manewr należy powtarzać do uzyskania jasnoczerwonej krwi; skuteczność 30%.
   • Płukanie ciał jamistych ciepłym (37oC) roztworem fizjologicznym NaCl (zastosowanie płynu zimnego lub o temperaturze pokojowej hamuje przewodzenie nerwowe powodujące skurcz mięśni gładkich); skuteczność 30%.
   • Podanie dojamiste alfa-adrenomimetyków: adrenaliny, naradrenaliny, metaraminolu, fenylefryny lub efedryny.

    Skuteczność:

    adrenalina - 80%, metaraminol - 70%, noradrenalina - 43%, fenylefryna - 65%. Zaleca się stosowanie fenylefryny ze względu na mniejszy wpływ na układ krążenia (preparat fenylefryny do stosowania dożylnego nie jest zarejestrowany w Polsce).

    Dawkowanie:

    • Fenylefryna: 10 mg w 20 ml 0,9% NaCl; do ciała jamistego wstrzykuje się 1 ml roztworu w odstępach 3-5-minutowych przez maksymalnie 1 godzinę; należy stale monitorować ciśnienie i tętno; w przypadku choroby układu krążenia należy chorego monitorować elektrokardiograficzne (EKG) oraz stosować mniejsze dawki leku.
    • W razie zastosowania innego alfa-adrenomimetyku należy postępować tak jak w przypadku zastosowania fenylefryny: najpierw należy określić wielkość dawki bezpiecznej dla chorego, którą można podać mu w ciągu godziny (np. 25 mg efedryny) i podzielić ją na kilkanaście mniejszych dawek podawanych co 3-5 minut.
  • Podanie dojamiste błękitu metylenowego
   • Błękit metylenowy jest antagonistą cyklazy guanylowej ? zmniejsza produkcję cyklicznego GMP, który odpowiada za rozluźnienie mięśni gładkich ciał jamistych i utrzymywanie się fizjologicznego wzwodu. Skuteczność leczenia tą metodą wynosi 67-100% - ocena na podstawie wyników uzyskanych w niewielkich grupach mężczyzn dotkniętych priapizmem (dominował priapizm, który wystąpił po dojamistym podaniu leku naczyniowo-aktywnego z powodu ED), w razie braku skuteczności dojamistego podania błękitu metylenowego, dojamiste wstrzyknięcie alfa-adrenomimetyku również było nieskuteczne.
   • działania niepożądane ograniczone są do krótkotrwałego uczucia pieczenia prącia i niebieskiego zabarwienia prącia, ustępującego po 3 dniach.
   • metody nadal nie uznaje się za rutynową, ponieważ liczba danych klinicznych jej dotyczących jest zbyt mała
    • Blokada nerwu grzbietowego prącia
     • Powoduje zmniejszenie przewodzenia bodźców czuciowych, które w wyniku odruchu mogą stymulować wzwód. Nie ma dowodów na skuteczność tego sposobu leczenia priapizmu. Można ją wykorzystać do leczenia bólu towarzyszącemu priapizmowi i wkłuciu igły do ciał jamistych.
    • Doustne leczenie systemowe
     • Terbutalina (b2-adrenomimetyk).
     • Inne leki: pseudśfedryna i etilefryna. Niektóre badania wykazały, że ich skuteczność przewyższyła placebo, ale zdaniem autorów opracowania próby ich stosowania są zwykle stratą cennego czasu. Zwraca się uwagę na słabą penetrację leków do ciał jamistych w czasie utrzymywania się priapizmu.
      Jeśli leczenie wymienionymi metodami nie spowoduje zwiotczenia prącia w ciągu 1 godziny, należy rozważyć leczenie operacyjne.
    • Leczenie operacyjne Należy je rozpocząć od wytworzenia połączenia między ciałami jamistymi i ciałem gąbczastym w dystalnym odcinku prącia.
     • Przetoka jamisto-gąbczasta (met. Wintera) - wytwarza się ją nakłuwając igłą tru-cut oba ciała jamiste przez żołądź - skuteczność 66%.
     • Przetoka jamisto-gąbczasta (met. Ebbehoja) - wytwarza się ją wbijając skalpel przez żołądź w jedno lub oba ciała jamiste - skuteczność 73%.
     • Przetoka jamisto-gąbczasta (met. El-Ghoraba)
     • wytwarza się ją, wycinając -okienka- w błonie białawej wierzchołków ciał jamistych po dotarciu do nich prze z poprzeczne cięcie żołędzi wykonane dystalnie od rowka zażołędnego - skuteczność 74%. Jeśli wytworzenie jednej z wymienionych przetok nie spowoduje ustąpienia priapizmu, należy wykonać przetokę -proksymalną-.
     • Przetoka jamisto-gąbczasta (met. Quackelsa) - wytwarza się ją (jedno- lub obustronnie), wycinając owalne otwory w błonie białawej ciała jamistego i ciała gąbczastego na poziomie opuszki cewki, brzegi otworów zszywa się ze sobą ? powstaje bezpośrednie, szerokie połączenie między tkanką gąbczastą i jamistą - skuteczność 77%.
     • Przetoka jamisto-odpiszczelowa - należy wypreparować żyłę odpiszczelową i przeciąć ją w odległości 8-10 cm od jej ujścia do żyły udowej, obwodowy kikut żyły podwiązuje się, odcinek uwolniony przemieszcza się tak, aby można jego kikut zespolić u podstawy prącia z ciałem jamistym - skuteczność 76%.
     Po wytworzeniu przetoki ED występuje u ponad połowy operowanych. Wynikiem martwicy mięśni gładkich ciał jamistych może być brak ustąpienia wzwodu pomimo prawidłowego wykonania przetoki. Powikłania leczenia tymi metodami: przetoka cewkowa, ropne zapalenie ciał jamistych.
     • Wszczepienie protez do ciał jamistych prącia Jeśli priapizm utrzymuje się przez ponad 24 godz., 90% mężczyzn traci zdolność uzyskania wzwodu prącia. Po 3 dobach utrzymywania się priapizmu pozostaje jedynie leczenie mające na celu zniesienie bólu.
      Leczenie zaburzeń wzwodu prącia będących następstwem priapizmu polega na wszczepieniu protez do ciał jamistych. Sugeruje się, aby w przypadku priapizmu trwającego długo wykonać biopsję ciał jamistych i w razie stwierdzenia martwicy rozważyć pierwotne wszczepienie protez. Jeśli wszczepienia protez dokonuje się później, operacja może być utrudniona z powodu zwłóknienia tkanki ciał jamistych.
 • Priapizm z dużym przepływem Do spontanicznego ustąpienia priapizmu tego rodzaju dochodzi u około 60% chorych. Priapizm z dużym przepływem nie stwarza ryzyka rozwoju martwicy ciał jamistych, dlatego leczenie inwazyjne można znacznie opóźnić, oczekując samoistnego zamknięcia się uszkodzenia w tętnicy. W toku obserwacji należy powtarzać USG dopplerowską w celu dokonania oceny zmian przepływu krwi przez przetokę. Wstępnie można zastosować zimne okłady. Nie zaleca się wykonywania aspiracji i płukania ciał jamistych. Prawie u 50% mężczyzn dotkniętych wzwodem utrzymującym się stale stosuje się leczenie polegające na embolizacji uszkodzonego naczynia. Wydaje się, że embolizacji nie należy wykonywać materiałem niewchłanialnym, ponieważ ryzyko wystąpienia ED po zastosowaniu takiego materiału jest większe niż po zastosowaniu materiału wchłanialnego (39% vs 5%), a skuteczność leczenia jest podobna (78% vs 74%). W razie niepowodzenia jednego zabiegu można podjąć kolejną próbę embolizacji. Ostateczną metodą leczenia jest chirurgiczne podwiązanie uszkodzonej tętnicy. Do śródoperacyjnego zidentyfikowania uszkodzenia wykorzystuje się głowicę USG Doppler. Skuteczność tej metody oszacowano na 63%, a ryzyko wystąpienia ED po operacji na 50%.
 • Priapizm nawracający Należy leczyć pojedyncze epizody priapizmu metodami opisanymi wyżej oraz zastosować postępowanie zapobiegające kolejnym nawrotom. Do zapobiegania priapizmowi nawracającemu stosuje się następujące leki (żaden z nich nie został dokładnie zbadany i żaden nie jest szczególnie zalecany):
  • digoksyna,
  • baklofen,
  • finasteryd i inne leki hormonalne - wyłącznie u dorosłych mężczyzn,
  • gabapentyna,
  • terbutalina,
  • inhibitory fosfodiesterazy-5 (obiecujące wyniki wstępne doświadczeń klinicznych, świadczące o nieprawidłowej funkcji syntezy tlenku azotu i/lub fosfodiesterazy-5, która może być podłożem priapizmu).
  Jeśli chory nie chce lub nie może stosować którejś z wymienionych form profilaktyki, bądź jeśli profilaktyka jest nieskuteczna, może stosować leczenie każdego epizodu priapizmu, wykonując samodzielnie iniekcje dojamiste alfa-adrenomimetyku. Opracowano również urzą- dzenie wszczepiane w obręb moszny, które po uciśnięciu pompki podaje 0,8 mg fenylefryny do ciał jamistych.
  Interesujące strony www:

  http://www.auanet.org/guidelines/main_reports/priapism/online.pdf
  http://www.emedicine.com/emerg/topic486.htm