Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/6 (40) > Jubileusz 25 Konferencji Naukowo-Szkoleniowych...

Jubileusz 25 Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów Wojska Polskiego

Szkolenie przed- i podyplomowe z dyscyplin zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ogólnej, urazowej, neurochirurgii i urologii, w Wojsku Polskim należało do obowiązków Szefostwa Służby Zdrowia MON. Koordynatorami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej i proces kształcenia specjalistów w poszczególnych dyscyplinach byli naczelni specjaliści WP.
W latach 1967-2005 odbyło się 25 ogólnopolskich zjazdów urologów Wojska Polskiego, w tym 21 konferencji naukowo-szkoleniowych i 4 sympozja Sekcji Urologów Wojskowych PTU. Naczelny urolog WP był odpowiedzialny za nadzór oraz poziom naukowy i merytoryczny szkolenia.

Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów WP odbyła się w 1967 roku w Łodzi, w Wojskowej Akademii Medycznej; zorganizowana została przez płk. prof. zw. dr. med. Jana Leńko i Zespół Kliniki Urologii WAM. Łącznie w Łodzi zorganizowano 5 konferencji naukowo-szkoleniowych urologów WP w latach: 1967, 1971, 1983, 1996 i 2000. W dniach 20-21 maja 1983 roku zorganizowano konferencję w ramach odchodów 25-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, a XX Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Urologów WP ten sam zespół zorganizował w dniach 14-16 września 2000 roku. W obradach uczestniczyli przedstawiciele MON, władz uczelni i liczne zespoły urologów. Trud organizacji i obowiązek przygotowania programu naukowego, przygotowania prac i ich wygłaszania spoczywał głównie na pracownikach naukowo-dydaktycznych Klinik Urologii WAM i CSK WAM. Mam więc zaszczyt i obowiązek złożyć serdeczne podziękowania za bezinteresowną ofiarną pracę w organizowaniu wszystkich zjazdów naukowych urologów WP adiunktom, asystentom, sekretarkom i pielęgniarkom Kliniki Urologii WAM w Łodzi: płk. dr. med. Henrykowi Lesiewiczowi, płk. dr. med. Zdzisławowi Leńko, płk. dr. med. Wieńczysławowi Monicie, płk. dr. med. Markowi Pisarskiemu, płk. dr. med. Waldemarowi Różańskiemu, dr. Antoniemu Majkowi, dr. med. Wojciechowi Włodarczykowi, dr. med. Maćkowi Gruszczyńskiemu, dr. Romualdowi Kozłowskiemu, a w ostatnich latach kmdr. dr. med. Zbigniewowi Trzepizurowi, mjr. dr. med. Zbigniewowi Jabłonowskiemu, mjr. dr. med. Cezaremu Zydkowi, dr. med. Witoldowi Cerskiemu oraz paniom Barbarze Bellerman, Wiesławie Walas i wielu innym. Szczególne podziękowania za nieoceniony trud w organizowaniu wielu konferencji składam nieżyjącemu już płk. dr. hab. med. Czesławowi Pawlakowi.

Fotografia 1
Uczestnicy 9. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP w Łodzi i jubileuszu 25-lecia WAM w sali Rady Wydziału Lekarskiego WAM, 20-21 maja 1983 roku. Od lewej: ppłk dr W. Grygieńcza, płk dr A. Wachulec, kpt dr H. Guzek, mjr lek. J. Pluciński, płk w st. spocz. prof. J. Leńko, płk dr Z. Jankowiak, kmdr dr Kluczyński oraz płk dr med. A. Hałas

Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie była gospodarzem i organizatorem trzech Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów WP. W 1985 roku w Warszawie płk prof. dr hab. med. Bronisław Stawarz wraz z zespołem zorganizował jubileuszową 10. Konferencję Naukowo-Szkoleniową Urologów WP, w roku 1992 ten sam zespół przygotował w Warszawie 13. Konferencję Urologów WP, a w roku 2001 jego następca, płk dr hab. med. Henryk Zieliński wraz z zespołem zorganizowali 21. Konferencję Naukowo-Szkoleniową Urologów WP w Domu Polonii w Pułtusku. Wszystkie konferencje zorganizowane przez Klinikę Urologii CSK WAM w Warszawie cechował wysoki poziom naukowy i organizacyjny. Szczególne podziękowania za aktywność i współudział w przygotowywaniu programów naukowych i organizacyjnych wszystkich 25. Konferencji Urologów WP składam: płk. prof. dr. hab. med. Bronis ławowi Stawarzowi - kierownikowi Kliniki Urologii CSK WAM i jego zespołowi, a szczególnie płk. prof. dr. hab. Henrykowi Zielińskiemu, dr. hab. med. Jackowi Ogrodnikowi, prof. dr. hab. med. Andrzejowi Gomule, płk. dr. med. Januszowi Poznańskiemu, Józefowi Chojnackiemu, Włodzimierzowi Chudzikowi, Lechowi Lechnio, Jarosławowi Malczyńskiemu i Andrzejowi Małczyńskiemu.

Fotografia 2
Organizatorzy Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów WP: płk prof. zw. dr med. Jan Leńko - naczelny urolog WP w latach 1960-1977, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Wojskowej Akademii Medycznej; płk dr hab. med. Stanisław Cieśliński - kierownik Kliniki Urologii WAM w latach 1977-1980; płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Miękoś - kierownik Kliniki Urologii WAM w latach 1980-2002, naczelny urolog WP w latach 1982-1996; płk prof. dr hab. med. Bronisław Stawarz - kierownik Kliniki Urologii CSK WAM

Płk prof. dr med. Jan Leńko, naczelny urolog WP od 1958 roku, czyli od powołania Wojskowej Akademii Medycznej, do roku 1977, tj. do przejścia do rezerwy, do zawodowej służby wojskowej został wcielony jako asystent Kliniki Urologii AM w Krakowie, w związku z tym 5. Kliniczny Szpital Wojskowy w Krakowie aż czterokrotnie gościł urologów wojskowych z całej Polski. W Krakowie zorganizowano konferencje w latach 1973, 1987, 1998 i 2003. Zarówno Kraków, jak i Zakopane czy Krynica Górska były bardzo atrakcyjnymi miejscami dla wszystkich uczestników. Płk dr med. Józef Jeż, ordynator Oddziału Urologii 5. Klinicznego Szpitala Wojskowego w Krakowie, był gospodarzem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji w latach 1973 i 1987, natomiast w latach 1998 i 2003 konferencje organizował następca i wychowanek płk. Józefa Jeża, płk dr med. Sławomir Mrozicki.

Fotografia 4
Płk dr med. Sławomir Mrozicki - ordynator Oddziału Urologii 5. Klinicznego Szpitala Wojskowego w Krakowie

Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Urologów WP, organizowane przez Kliniczny Oddział Urologiczny 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, cieszyły się największą frekwencją, reprezentowały wysoki poziom naukowy, a przede wszystkim miały piękną oprawę artystyczną i towarzyską. Do niezapomnianych należy zaliczyć bankiet w Kopalni Soli w Wieliczce.

W 1970 roku w Ośrodku Olimpijskim w Wałczu obradował 3. Zjazd Urologów i Chirurgów Wojska Polskiego. Oddział Urologiczny 104. Wojskowego Szpitala w Przemyślu był organizatorem 6. Konferencji Urologów Wojskowych w 1975 roku, a Oddział Chirurgiczny Szpitala Okręgowego w Toruniu organizował 6. Konferencję. Od roku 1978 do 1981, po odejściu płk. prof. zw. dr. med. Jana Leńko do rezerwy, obowiązki naczelnego urologa WP przejął naczelny chirurg WP, płk prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski.

Fotografia 5
Płk prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski, naczelny chirurg WP, z naczelnymi specjalistami: ds. urologii - płk. prof. zw. dr. med. Janem Leńko, ds. psychiatrii - płk. prof. dr. hab. med. Zdzisławem Rydzyńskim i ds. organizacji taktyki służby zdrowia - płk. prof. dr. hab. med. Słowińskim

W dniach 1-3.10.1979 roku w Biedrusku pod przewodnictwem naczelnego chirurga WP płk. prof. Tadeusza Orłowskiego i kierownika Kliniki Urologicznej WAM płk. doc. Stanisław Cieślińskiego odbyła się 8. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów i Urologów Wojskowych. Głównym tematem konferencji były nowotwory narządów układu moczowego. Organizatorem był Oddział Urologiczny 111. Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Obowiązki ordynatora Oddziału Urologii w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu pełnił doświadczony i zasłużony urolog, płk dr med. Józef Strzyżowski, wieloletni kierownik Kliniki Urologii AM w Poznaniu. Wszystkie referaty zostały wydane w formie książkowej i rozpowszechnione w środowisku lekarzy wojskowych. Oddział Urologii 111. Wojskowego Szpitala w Poznaniu był organizatorem jubileuszowej 15. Konferencji Urologów WP. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był płk dr med. Stanisław Głowacz. Konferencja odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym w Kiekrzu.

Fotografia 6
Uczestnicy 17. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP: płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Miękoś, płk dr med. Stanisław Głowacz, prof. zw. dr hab. med. Ludwik Mazurek, prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias

17. Konferencję Urologów WP zorganizował Oddział Urologii 109. Wojskowego Szpitala w Szczecinie. Miejscem obrad był Ośrodek Wypoczynkowy w świnoujściu.

Fotografia 7
17. Konferencja Urologów WP. Od lewej: prof. A. Sikorski, kierownik Kliniki Urologii AM w Szczecinie; admirał dowódca Flotylli MW w OEwinoujściu; płk dr med. J. Mickiewicz, ordynator Oddziału Urologii 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie; prof. E. Miękoś, kierownik Kliniki Urologii WAM

Oddział Urologii 4. Klinicznego Wojskowego Szpitala we Wrocławiu zorganizował trzy Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Urologów WP - w latach 1989, 1999 i 2005. Pierwsza, zorganizowana przez mojego przyjaciela i kolegę ze studiów na WAM, urologa śląskiego Okręgu Wojskowego i ordynatora Klinicznego Oddziału Urologicznego płk. dr. med. Henryka Kołosowskiego, w Oficerskiej Szkole we Wrocławiu zgromadziła głównie urologów wojskowych. Poziom naukowy prezentowanych prac był wysoki, a program obejmował także zwiedzanie Panoramy Racławickiej, wiekopomnego dzieła Styki i Kossaka, oraz zabytków Wrocławia.

Fotografia 8
Płk dr med. Henryk Kłosowski, kierownik Klinicznego Oddziału Urologii 4. WSO we Wrocławiu oraz płk dr med. Janusz Tuchendler

Kolejna konferencja, w 1999 roku, zorganizowana przez zespół pod kierunkiem płk. dr. med. Janusza Tuchendlera, obradowała we wspaniałych wnętrzach zamku w Książu. Dobrą organizację zawdzięczała komendantowi 4.WSO, płk. dr. med. Januszowi Adamczykowi. Gościem konferencji oprócz kilku generałów był przyszły minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Bogaty program naukowy przygotowały zespoły Klinik Urologii WAM i Oddziałów Urologicznych. Zawierał wiele materiałów szybko rozwijającej się urologii na świecie i w Polsce. Ten sam zespół z Wrocławia zorganizował 25. Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, które obradowało w Szklarskiej Porębie w dniach 29.09-1.10.2005 roku.

Fotografia 9
Uroczystość przekazania symbolicznej ciupagi przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego 26. Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, prof. M. Sosnowskiemu przez płk. dr. med. J. Tuchendlera i płk. prof. H. Zielińskiego, konsultanta ds. urologii MON

Zespół Klinicznego Oddziału Urologicznego 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy pod kierownictwem płk. dr. med. Stanis ława Stępnia, kierownika oddziału i specjalisty ds. urologii Okręgu Pomorskiego organizował w 1994 roku 14. Konferencję Naukowo-Szkoleniową Urologów WP i w 2004 roku 24. Konferencję Urologów WP w Rudniku.

Fotografia 10
Sesja Naukowa 14. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP w Bydgoszczy 9-11.06.1994 roku. Od lewej: szef Służby Zdrowia POW płk dr Cz. Chmielewski, płk prof. dr hab. med. Bronisław Stawarz, płk dr med. Stanisław Stępień, płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Miękoś i komendant 4. WSO płk dr med. Z. Pawłowicz
Fotografia 11
Płk dr med. Stanisław Stępień

Zespół pod kierownictwem płk. dr. med. Stanisława Stępnia pod względem organizacyjnym przygotowywał konferencje wzorowo, na wysokim poziomie naukowym i towarzyskim. Konferencje organizowane przez zespół płk. Stępnia cieszyły się wielką popularnością zarówno wśród urologów wojskowych, jak i kolegów cywilnych z całej Polski. Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Urologów WP skupiały młodych adeptów urologii z wojska i środowisk cywilnych ze względu na wolne od opłaty uczestnictwo oraz bardzo niski koszt zakwaterowania i imprez towarzyszących.

Zmiana nazwy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP na Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, która wynikła ze zmian w organizacji Wojskowej Służby Zdrowia w ostatnich latach, wymaga kilku zdań wyjaśnienia. W 1996 roku, po odejściu płk. prof. Eugeniusza Miękosia do rezerwy, konsultantem ds. urologii WP został mianowany płk dr hab. med. Henryk Zieliński, który przejął obowiązki organizacji szkolenia i kształcenia podyplomowego urologów w WP. W roku 2001 została powołana Sekcja Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Przewodniczącym Sekcji również został wybrany płk dr hab. H. Zieliński, który z urzędu wszedł do ZG PTU.

Przypuszczalnie to spowodowało, że ostatnie cztery z 25. Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów WP przyjęły nazwę Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU. W 2002 roku 22. Konferencję Sekcji Urologów Wojskowych PTU organizował Oddział Urologii 7. Szpitala Marynarki Wojennej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był kmdr dr med. Jan Iwanicki. Uczestnicy zostali zakwaterowani w komfortowym Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym Jantar w Juracie. Warto też podkreślić wysoki poziom naukowy konferencji oraz czynny udział ZG PTU pod przewodnictwem konsultanta krajowego i prezesa PTU prof. Andrzeja Borówki.

Fotografia 12
Sesja Naukowa 22. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP w Juracie 19-21.09.2002 roku. Od lewej: prezes PTU prof. A. Borówka, prof. A. Witeska, prof. Z. Wolski, prof. Z. Kwias, prof. M. Fyczkowski, prof. H. Zieliński, prof. J. Lorenz, prof. S. Dutkiewicz
Fotografia 13
Kmdr dr med. Jan Iwanicki

Wieloletnia przyjaźń z dowództwem Marynarki Wojennej kmdr. Jana Iwanickiego, ordynatora Oddziału Urologii 7. Szpitala Marynarki Wojennej zaowocowała elegancją i wysoką kulturą zawsze obecną w Marynarce Wojennej. Wręczone uczestnikom sympozjum kordziki są trwałą pamiątką

Kolejne zmiany dotyczyły reorganizacji Wojskowych Klinik Urologii WAM w Łodzi i Warszawie, które pełniły główną rolę w kształceniu urologów dla potrzeb Wojskowej Służby Zdrowia. Z chwilą likwidacji WAM w 2002 roku Klinika Urologii WAM w Łodzi weszła w skład Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, natomiast Klinika Urologii CSK WAM w Warszawie wraz z przemianowaniem CSK WAM w Wojskowy Instytut Medyczny weszła w jego skład. W ten sposób zarówno kształcenie podyplomowe w dziedzinie urologii, jak i egzaminowanie z urologii przeszło pod patronat Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Pierwsze dziesięć Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów WP, tj. do lat 80. ubiegłego wieku, miały charakter bardziej szkoleniowy i instruktarzowy, dominowała w nich tematyka urazów narządów układu moczowego i narządów płciowych męskich, w tym strat w ogniskach masowego rażenia z uwzględnieniem następstw stosowania broni masowego rażenia, jądrowej, napalmu, BST i innych. Często konferencje te miały charakter wspólnie organizowanych zjazdów z chirurgami wojskowymi bądź nefrologami. Zapraszano też wykładowców innych specjalności wojskowych: chirurgów, chirurgów urazowych, neurochirurgów, toksykologów. Zaproszonymi gośćmi bądź członkami Komitetów Naukowych prawie wszystkich konferencji, a później sympozjów Sekcji Urologów Wojskowych byli samodzielni pracownicy oraz profesorowie, kierownicy klinik urologii w Polsce: prof. Adamkiewicz, prof. Wojewski, doc. Strzyżowski, prof. Krzeski, prof. Borkowski, prof. Borówka, prof. Sikorski, prof. Darewicz, prof. Krajka, prof. Kazoń, prof. Witeska, prof. Wolski, prof. Fryczkowski, prof. Jeromin, prof. Sosnowski, prof. Matych i wielu innych, m.in. płk prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, płk prof. dr hab. med. Marek Luciak - kierownik Kliniki Nefrologii WAM w Łodzi, prof. dr hab. med. Zofia Wańkowiczowa z CSK w Warszawie. Gośćmi z zagranicy byli prof. Issrael Nisenkorn z Tel Awiwu oraz wybitny urolog prof. Walter Stackl z Wiednia. Obaj byli uczestnikami Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP w Zakopanem w dniach 14-15.06.1996 roku.

Programy tych konferencji, opiniowane przez Naczelnego Urologa WP, zatwierdzane były przez Szefa Służby Zdrowia WP. Spotkania odbywały się na terenie obiektów wojskowych - jednostek wojskowych, szpitali wojskowych lub w wojskowych ośrodkach wypoczynkowych. W czasie tych konferencji organizowano odprawy kadry kierowniczej urologów wojskowych, tj. ordynatorów, kierowników klinik urologii, w czasie których omawiano zagadnienia szkolenia urologów, uzyskiwania specjalizacji, organizacji nowych oddziałów urologii w szpitalach wojskowych, a nawet propozycje podziału środków na sprzęt i aparaturę.

Urologia w Wojsku Polskim rozwijała się bardzo dynamicznie, otwierano kolejne oddziały urologii w szpitalach wojskowych, w których potrzebni byli doświadczeni specjaliści. W latach 80. i 90. w szpitalach wojskowych, dysponujących 560 łóżkami, pracowało 95 urologów, w tym 9 samodzielnych pracowników nauki i 35 ze stopniem dr. nauk med. Samodzielni pracownicy nauki to: płk doc. dr hab. med. Stanisław Cieśliński, płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Miękoś, płk prof. dr hab. med. Bronisław Stawarz, płk dr hab. med. Wacław Szostek, płk dr hab. med. Henryk Zieliński, płk dr hab. med. Czesław Pawlak, płk dr hab. med. Jacek Ogrodnik, dr hab. med. Andrzej Gomuła i płk dr hab. med. Waldemar Różański.

W początkowym okresie głównymi tematami konferencji były urazy narządów układu moczowego i narządów płciowych męskich, sposoby udzielania pomocy urologicznej w ogniskach masowego rażenia, w punktach segregacji rannych oraz prace doświadczalne i kliniczne wykonywane w zakładach Wojskowej Służby Zdrowia. Ważną częścią tych konferencji były wykłady o charakterze szkoleniowym. Konferencje Naukowo-Szkoleniowe, a w ostatnich latach sympozja Sekcji Urologów Wojskowych PTU to cenione przez społeczność urologiczną Polski, często z udziałem gości zagranicznych, zjazdy o wysokim poziomie naukowym. Wystarczy wspomnieć, że tematami tych konferencji były: chirurgia laparoskopowa w urologii - 28 prac, małoinwazyjne metody leczenia kamicy moczowej (PCNL, URSL, ESWL) - 103 prace, laser w urologii ( KLAP, LASU) - 12 prac, małoinwazyjne metody leczenia (BPH /TUNA, ablacja igłowa, TUMT) - 157 prac, oraz prace dynamicznie rozwijającej się chirurgii onkologicznej w urologii (cystektomia radykalna, ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu, prostatektomia radykalna, adrenalektomia i nefrektomia laparoskopowa i otwarta) - 92 prace, badania urodynamiczne w zaburzeniach dolnych dróg moczowych - 15 prac. Prezentowano prace oryginalne, doświadczalne i kliniczne wykonywane w klinikach WAM i CSK WAM, klinicznych oddziałach urologii oraz oddziałach urologii szpitali wojskowych. Prezentowano wyniki badań prac habilitacyjnych i doktorskich. Programy i książki streszczeń każdej konferencji były przygotowywane przez komitety naukowe i organizacyjne konferencji po uprzedniej ocenie nadesłanych prac. "Lekarz Wojskowy" - miesięcznik Służby Zdrowia MON - opublikował wszystkie prezentowane prace 16. (14-15 czerwca 1996 Zakopane - Kościelisko) i 18. (7-9 maja 1998 Kraków) Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Urologów WP. Publikacje te były znaczącym uzupełnieniem dorobku naukowego w późniejszych przewodach habilitacyjnych płk. Pawlaka, płk. Różańskiego, doc. Wyczółkowskiego, doc. Lipińskiego oraz wielu niewymienionych tu urologów.

Programy naukowe konferencji doczekały się wysokiej oceny przewodniczącego Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie urologii, prof. dr. hab. Andrzeja Borówki, czego dowodzi zamieszczony obok list gratulacyjny adresowany do przewodniczącego Komitetu Naukowego.

Komitet Naukowy każdej konferencji przyznawał nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną w czasie konferencji. Laureatami nagród ostatnich konferencji byli mjr dr med. Zbigniew Jabłonowski oraz mjr dr med. Sławomir Mrozicki.

Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Urologów WP, organizowane od 45 lat, na trwałe weszły do kalendarza krajowych zjazdów urologicznych, przyczyniły się do integracji środowisk urologicznych, podniesienia poziomu naukowego w urologii, a przede wszystkim spełniały wymagania dobrej szkoły urologii. Prezentowane i publikowane prace uzyskiwały wysoką ocenę najwyższych autorytetów w Polsce.