Przegląd Urologiczny 2006/2 (36) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/2 (36) > Pomóżmy potrzebującym! Fundacja Pomocy Urologom...

Pomóżmy potrzebującym! Fundacja Pomocy Urologom im. Wojciecha Husiatyńskiego

przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Urologom im. Wojciecha Husiatyńskiego

Towarzystwo Urologiczne wspiera aktywność naukową i zawodową swoich członków, przyznając m.in. nagrody naukowe o charakterze finansowym, finansując granty naukowe czy wyjazdy na kongresy i stypendia naukowe w kraju i zagranicą. Zarząd Główny Stowarzyszenia dofinansowuje także sympozja naukowe i imprezy szkoleniowe o charakterze ogólnopolskim oraz egzamin specjalizacyjny z urologii EBU-PTU. Suma wydatków na te cele przekracza 200 000 PLN rocznie.

Jednym z celów statutowych PTU jest integracja i reprezentacja środowiska członków Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych (Rozdział II, paragraf 2, pkt. 9 i paragraf 4, pkt. 16 Statutu PTU). Interpretacja zakresu działań dla realizacji tego celu nie była wcześniej (tj. przed 2004 rokiem) jednoznaczna. W ostatnich latach (kadencja 2004-2008) w bolesny sposób życie pokazało konieczność podejmowania działań o charakterze pomocy finansowej dla rodzin przedwcześnie i nagle zmarłych urologów (śp. prof. C. Pawlak, śp. dr W. Husiatyński) oraz dla urologów poszkodowanych przez los i ich rodzin (dr E. Juda, dr J. Żarów i in.). Rozpatrywaniem wniosków o pomoc finansową zajmowała się powołana w tym celu w 2004 roku Komisja Zapomogowo-Stypendialna w składzie: A. Koziak - przewodniczący, M. Sosnowski, H. Zieliński, A. Antoniewicz (z urzędu). Komisja opracowała regulamin określający zasady udzielania pomocy finansowej, który pozwalał, mówiąc ogólnie, ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów studiów dla osieroconych dzieci lub występować o zapomogę na pokrycie kosztów leczenia bądź rehabilitacji po leczeniu. Zasadą przyjętą przez Komisję na rok 2005 było pokrywanie 50% przyznanej kwoty ze środków ZG PTU, pozostałe 50% pokrywał oddział terenowy PTU właściwy dla danej sprawy. W latach 2004-2005 stypendystami PTU były m.in. siostry Judówny z Kielc, Karolina Pawlak z Łodzi i Magdalena Husiatyńska z Warszawy.

Powołanie Fundacji

Nagła i niespodziewana śmierć naszego kolegi dr. med. Wojciecha Husiatyńskiego - ojca czworga dzieci, w wyniku wypadku, który wydarzył się podczas urologicznego rejsu szkoleniowego "Darem Młodzieży" do Tallina jesienią 2005 roku, wstrząsnęła naszym środowiskiem. Szczególnie dotknęła ona warszawskich urologów, którzy znali i cenili postać Zmarłego Kolegi. Skierowano wówczas do ZG PTU m.in. wniosek o wsparcie finansowe dla rodziny Zmarłego. W chwili przygotowywania stanowiska skarbnika ZG PTU wobec tego wniosku narodził się pomysł utworzenia Fundacji, która przejmie obowiązki Komisji Zapomogowo-Stypendialnej i w szerszym stopniu będzie w stanie świadczyć pomoc potrzebującym. Na wniosek skarbnika PTU, Zarząd Główny na posiedzeniu w Szklarskiej Porębie w październiku 2005 roku podjął uchwałę, której celem jest powołanie Fundacji mającej udzielać pomocy finansowej w sytuacjach losowych. Przeznaczył na ten cel jednorazowo kwotę 20 tys. PLN. Natychmiastowym wyrazem wsparcia dla tej inicjatywy była darowizna w wysokości 10 tys. PLN ofiarowana przez Fundację Uro-Progress, kierowaną przez prof. K. Krajkę z Gdańska. Lokalna przedstawicielka firmy KRKA z Warszawy ofiarowała kwotę 3000 PLN i w ten sposób zgromadzono kapitał początkowy w wysokości 33 000 PLN. Wydawało się, że w chwili uzyskania osobowości prawnej jeszcze w okresie świąteczno-noworocznym skutecznie uda się pozyskać nowe środki, ale proces rejestracyjny, limitowany m.in. procesem przygotowania niezbędnej dokumentacji, przygotowaniem Statutu Fundacji itp., wymagał odroczenia akcji pozyskiwania darczyńców do czasu wyłonienia przynajmniej organów Fundacji, tj. Rady i Zarządu.

Jednocześnie podjęto intensywne działania prawne zakończone w styczniu br. przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zostało uczynione w marcu br. przez pana mecenasa Wojciecha Kasprzyckiego - prawnika z Warszawy, który zgodził się przeprowadzić proces utworzenia Fundacji i jest autorem jej statutu.

Głównym celem podjętych działań było utworzenie niezależnego podmiotu, który przejmie obowiązki Komisji Zapomogowo-Stypendialnej PTU, rozszerzy działalność w kierunku zdobywania środków finansowych, określi warunki finansowania potencjalnym świadczeniobiorcom, umożliwi szerokie wsparcie środowiska w postaci obecności w mediach PTU, na kongresie i imprezach terenowych itp. Jednocześnie podmiot ten ma swym imieniem upamiętniać postać doktora Wojciecha Husiatyńskiego i służyć pomocą jego osieroconym dzieciom.

Rada Fundacji

ZG PTU na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 roku w Warszawie wyłonił w drodze głosowania skład Rady Fundacji - organu sprawującego nadzór nad Fundacją w składzie:
Artur A. Antoniewicz - przewodniczący Rady
Zbigniew Kwias
Marek Sosnowski
Skład osobowy Rady Fundacji nie jest ograniczony.

Rada odbyła dnia 24 lutego 2006 roku w Warszawie pierwsze posiedzenie, na którym określiła program działania Fundacji w roku 2006 i wyłoniła Zarząd Fundacji w składzie:
Wojciech Pypno - przewodniczący Zarządu
Andrzej Koziak
Henryk Zieliński
Krzysztof Pastewka
Skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest ograniczony.

Zarząd Fundacji spotkał się 28 lutego w Warszawie w celu określenia celu działania i harmonogramu prac. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady Fundacji oraz mecenas Wojciech Kasprzycki.

Ustalono, że siedzibą Fundacji jest siedziba ZG PTU:

Warszawa 02-574, ul. Łowicka 19, tel. 022 845 69 19
Konto Fundacji: Bank PeKaO S.A. V o/W-wa 35 1240 1066 1111 0010 0875 9358

Kierunki działania

Pierwszym celem jest rejestracja Fundacji w KRS i uzyskanie przez nią osobowości prawnej. Opiekunem procesu rejestracji pozostaje mecenas Wojciech Kasprzycki. Spodziewany termin rejestracji - kwiecień 2006 roku.

Środki finansowe

Fundacja rozpoczyna działalność dysponując kwotą 33 000 PLN, która została ofiarowana z przeznaczeniem dla rodziny tragicznie zmarłego kolegi Wojciecha Husiatyńskiego. Rada Fundacji podjęła zobowiązanie o pozyskaniu środków na rzecz Fundacji w roku 2006 w wysokości nie mniejszej niż 20 000 PLN. Zarząd Fundacji przyjął zobowiązanie o rozpoczęciu aktywnego poszukiwania potencjalnych ofiarodawców, w tym zobowiązał się wystosować pisemną prośbę o wsparcie do oddziałów urologii w całym kraju, do oddziałów terenowych PTU, do ZG PTU, do innych właściwych urzędów i fundacji, do firm farmaceutycznych i innych osób prawnych związanych z urologią oraz osób fizycznych, głównie członków PTU.

Fundacja obecnie nie jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i z mocy prawa nie może przyjmować darowizn w postaci odliczenia podatkowego w wysokości 1%.

Prośba

Będąc inicjatorem powołania Fundacji, w imieniu Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji zwracam się do wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego, do Zarządów Oddziałów Terenowych PTU o wspieranie Fundacji w realizowaniu jej szczytnego zamierzenia. Głęboko wierzę w misję tego podmiotu, którego potencjał zależy od szczodrobliwości ofiarodawców.

Koledzy! Każda pomoc finansowa, nawet najmniejsza, ma w tym przypadku swoją nieocenioną wartość! Każda wpłata zostanie przekazana potrzebującym!